Wykład nr 8: Podmioty organizujące i działające na rynku bankowym

PLAN WYKŁADU
Pierwszy wykład w semestrze letnim obejmował problematykę podanych niżej zagadnień.  Znajomość przepisów prawnych podanych obok zagadnień będzie wymagana na pierwszej wejściówcę (odpowiednio w dniu 8 i 15 marca 2018 r.):

 1. charakter i zakres prawa bankowego (art. 1 ustawy Prawo bankowe);
 2. źródła prawa bankowego (porządek prawny krajowy, unijny, międzynarodowy);
 3. status prawny i rodzaje banków (art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1-2, pkt 17-21, art. 12-21 ustawy Prawo bankowe);
 4. zakres działalności banków: czynności bankowe / banki uniwersalne i wyspecjalizowane (art. 5 ustawy Prawo bankowe);
 5. bank w formie spółki akcyjnej (art. 21-28 ustawy Prawo bankowe);
 6. bank w formie spółdzielni (art. 1-22 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających)
 7. Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju (art. 14-19 ustawy Prawo bankowe + art. 2 i 4 ustawy o BGK);
 8. działalność instytucji kredytowych i banków zagranicznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 30-46e ustawy Prawo bankowe)
 9. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowa jako niebankowe podmioty prowadzące działalność depozytowo-kredytową;
 10. pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego;
 11. Komisja Nadzoru Finansowego i jej status ustrojowy (art. 3 i 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym);
 12. cele nadzoru nad rynkiem finansowym sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym);
 13. zakres nadzoru finansowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (art. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym);
 14. zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego (5 funkcji: licencyjna, regulacyjna, nadzorcza, edukacyjno-informacyjna, rozwiązywania sportów);
 15. status ustrojowy i cel działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 3-4 ustawy o BFG);
 16. zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 5 ustawy o BFG);
 17. zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów (art. 17-58 ustawy o BFG);
 18. środki przymusowej restrukturyzacji (art. 66, 100, 110 ustawy o BFG).

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ZAJĘĆ
Wykład w największym stopniu bazował na aktach prawnych. Ich lektura w określonym zakresie powinna stanowić podstawę do przygotowania się zarówno do wejściówki, jak na egzamin. Niżej ustawy do pobrania (format pdf.). Oprócz tego warto zapoznać się z filmem dokumentalnym NBP pt. „Śladami złotego”: LINK