Wykład nr 1: Środki publiczne i ich przeznaczenie / Państwowy dług publiczny i reguły fiskalne

PLAN WYKŁADU

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o finansach publicznych.
 2. Definicja środków publicznych i ich klasyfikacja.
 3. Przeznaczanie środów publicznych.
 4. Saldo sektora finansów publicznych.
 5. Pojęcie i istota państwowego długu publicznego.
 6. Klasyfikacja tytułów dłużnych składających się na państwowy dług publiczny na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego z dnia 28 grudnia 2011 r.
 7. Sposób obliczania państwowego długu publicznegoo.
 8. Pojęcie długu Skarbu Państwa.
 9. Reguły fiskalne dotyczące państwowego długu publicznego oraz reguły wydatkowe.
 10. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne (charakterystyka, progi ostrożnościowe i sanacyjne oraz konsekwencje ich przekroczenia).
 11. Procedura nadmiernego zadłużenia na gruncie Trakatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
 12. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych.
 13. Jednostki sektora finansów publicznych - cechy dystynktywne.
 14. Budżetowanie jednostek sektora finansów publicznych (metoda brutto i netto).

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

 • OECD - dług Skarbu Państwa (general government debt) według krajów: LINK;
 • prezentacja w formie Prezi dot. sektora finansów publicznych: LINK;
 • slajdy dot. państwowego długu publicznego: PDF.;
 • slajdy dot. reguł fiskalnych: PDF.

PO WYKŁADZIE

Zachęcam do obejrzenie filmu dokumentalnego Narodowego Banku Polskiego pt. Śladami złotego: LINK.

Pytania do samodzielnego opracowania

 1. Wskaż, ile podatków obowiązuje w polskim porządku prawnym.
 2. Wskaż przykłady dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 u.f.p., tj.  innych świadczeń pieniężnych, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.
 3. Wskaż przykłady dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 u.f.p., tj. innych dochodów budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.