Dyrektor Szkoły Nauk Humanistycznych

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Maria Juda

Prof. dr hab. Maria Juda od 1 września 2003 roku pełnię funkcję dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w UMCS oraz funkcję Kierownika Zakładu Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii. Jestem absolwentką studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W roku 1990, w oparciu o rozprawę napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Szymańskiego pt. Przywileje drukarskie w Polsce zdobyła stopień doktora nauk humanistycznych. Stopniem doktora habilitowanego nauk humanistycznych otrzymała na podstawie rozprawy pt. Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Od 2005 roku zatrudniona była na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskała w roku 2013. Od października 2015 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest autorką publikacji związanych z dziejami kultury dawnej książki drukowanej w kontekście polskim i ogólnoeuropejskim. Członkini Komitetu Nauk Historycznych PAN, Zespołu Historii Książki i Bibliotek KNH PAN, Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego, wiceprzewodnicząca Rady Naukowo-Programowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Prof. dr hab. Maria Juda jest członkiem w radach naukowych i redakcyjnych wielu czasopism m.in. "Nauka-Dydaktyka-Praktyka", Bibliotekarz Lubelski", "Folia Bibliologica", "Przeglądu Biblitecznego".

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20

Wtorek od godz. 12.00 do 13.00

Czwartek od godz. 11.00 do 12.00

ul. Weteranów 18, II piętro pokój nr 2