Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Hetmański

prof. dr hab. Marek Hetmański
Stanowisko
profesor
Jednostki
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH, KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Funkcje
Dyrektor, Kierownik Katedry
Telefon
81-5375490
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek 10-12, p. 308, Wydział Filozofii i Socjologii


konsultacje także zdalne na platformie Teams, po kontakcie mailowym: marek.hetmanski@mail.umcs.pl

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

 Wykształcenie

1979 - 23 czerwca

Tytuł magistra w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. w zakresie filozofii, specjalność nauczycielska  - Koncepcja przedmiotu intencjonalnego (Husserl) jej znaczenie dla współczesnej nauki

1988– 27 czerwca

Stopień doktora w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie filozofii i socjologii – Geneza umysłu i wiedzy ludzkiej w koncepcji George’a Herberta Meada

2000– 18 października

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie filozofii – teorii poznania – Umysł a maszyny. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu

2016 - 16 września

Tytuł naukowy profesora nauk społecznych

            Jestem filozofem i zajmuję się problematyką epistemologiczną, w szczególności zaś problemami z filozofii i nauk, takimi jak filozofia umysłu, nauki o poznawaniu (kognitywistyka), teorie sztucznej inteligencji oraz teorie komunikacji i informacji. W ramach tych dziedzin badawczych, za pomocą kategorii i pojęć filozoficznych, w nawiązaniu do teorii naukowych, zajmuję się zagadnieniami: (1) procesów i czynności poznawczych, (2) natury stanów umysłowych, (3) rodzajów działań komunikacyjnych oraz (4) uwarunkowania ludzkiego poznania i wiedzy technologiami informatycznymi. Jako epistemolog-naturalista wykorzystuję warsztat analitycznej filozofii oraz podstawowe idee pragmatyzmu (neopragmatyzmu) do opisu procesów poznawczych, czynności poznawczych oraz różnych rodzajów wiedzy. Staram się opisać i zrozumieć różnorodne czynności poznawania i zdobywania wiedzy przez człowieka, precyzując znaczenia epistemicznych kategorii wiedzy, poznania, informacji, komunikowania.

Nie ograniczam się do samej tylko filozoficznej perspektywy, czy jednej metody filozofowania, podejmuję problemy wyrastające zarówno z tradycji filozoficznej, jak również ze stanu współczesnej nauki, a także praktyki codziennego, społecznego życia. Nie interesują mnie wyłącznie filozoficzne stanowiska i spory pomiędzy nimi, lecz różnorodne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne o poznawczym (epistemicznym) charakterze – rodzaje poznawania świata, postawy i zachowania poznawcze oraz wiedzotwórcze, funkcjonowanie wiedzy w społeczeństwie. Inaczej jeszcze mówiąc, z filozoficznej perspektywy opisuję i staram się zrozumieć życie w tych jego aspektach, które łączą się z poznawaniem, komunikowaniem oraz wiedzą. Nie widzę sprzeczności czy kolizji między filozofią a naukami; uważam, że epistemologia korzysta z metod i wyników badań naukowych, co oznacza również, że może ona (a dotyczy to w szczególności epistemologii) stworzyć bogatą perspektywę poznawczą, w ramach której można badać różnorodne problemy życia.

W ostatnich latach prowadzę interdyscyplinane badania nad metaforycznością - analizuję nie tylko metafory obecne w mowie i tekście, w ich retorycznych i perswazyjnych funkcjach, ale także metafory wizualne obecne w malarstwie, grafice czy reklamie, a także metaforyczność rozlicznych gestów ciała ludzkiego.

Najnowszymi badaniami są analizy epistemologiczne i kognitywistyczne różnych rodzajów wiedzy eksperckiej oraz eksperckości, w tym zwłaszcza tzw. eksperckość przez doświadczenie.


Działalność naukowa

 ORCID

Monografie własne

1. Umysł a środowisko. Wokół koncepcji George’a Herberta Meada, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 1998, ss. 156.

2. Umysł a maszyny. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2000, ss. 223.

3. Epistemologia informacji,  Copernicus Center Press, Kraków 2013, ss. 366

4. Świat informacji, Difin, Warszawa 2015, ss. 233. 

 Monografie zredagowane

1. Szkice epistemologiczne (razem z J. Dębowskim), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, ss. 176.

2. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych (razem z Z. Cackowskim), Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1992, ss. 384.

3. Poznanie, człowiek, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu (razem z J. Dębowskim),    Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, ss. 360.

4. Epistemologia współcześnie, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007, ss. 463.

5. Epistemology - From Old Dilemmas to New Perspectives, „Dialogue and Universalism”, vol. XVIII, no 7-8, 2008, ss. 164.

6. Culture, Communication and Cognition, “Dialogue and Universalism”, vol. XXIII, no 1/2013 (razem z M. Trybulcem), s. 170.

7. Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics, Brill/Rodopi, Leiden-Boston: 2018, ss. 355.

8. Metafory ucielśnione, Academicon, Lublin 2021, ss. 286 (razem z A. Zykubkiem).

 

 

Redagowanie serii wydawniczych

Redakcja naukowa serii wydawniczej Filozofia współcześnie w Wydawnictwie Universitas, Kraków (tomy wydane: Epistemologia współcześnie 2007; Filozofia przyrody współcześnie 2010; Filozofia polityki współcześnie 2013)

 

 Artykuły naukowe (pozycje wybrane z lat ostatnich)

                                                                            2001
 1. Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy [w] T. Zasępa (red.), Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Święty Paweł Edycja, Częstochowa, s. 667-688.
 1. Powstanie i rozwój badań nad sztuczną inteligencją, „Zamojskie Studia i Materiały”, rocznik III, zeszyt 2, Zamość, s. 7-43.
 2. Zdzisław Cackowski (biogram) [w] W. Mackiewicz (red.), Polska filozofia powojenna, t. I, Agencja Wydawnicza Witmark, Warszawa, s. 196-210.

 2002

 1. Wiedza i informacja w społeczeństwie obywatelskim [w] T. Zasępa (red.), Nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Święty Paweł Edycja, Częstochowa, s. 29-38.
 2. Współczesny aspekt nauczania i uprawiania teorii poznania [w] E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.) Dydaktyka filozofii. Doświadczenia, dylematy, osiągnięcia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 191-204.

 2003

 1. Kiedy informacja staje się wiedzą w społeczeństwie. Analiza epistemologiczno-socjologiczna [w] A. Łapińska (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn, s. 335-342.
 2. Społeczny charakter informacji [w] B. Chyrowicz (red.), Społeczeństwo informatyczne, Szanse czy zagrożenia, Wydawnictwo TN KUL, Lublin, s. 9-36.
 3. Dlaczego model cybernetyczny umysłu jest lepszy od modelu obliczeniowego, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” tom (7), nr 1, s. 176-184.
 4. Sztuczny intelekt jako mit informatyki [w] M. Żydowo (red.) Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa, s. 51-62.

 2004

 1. Maszyna Turinga a problem intencjonalności [w:] Z. Muszyński, J. Paśniczek (red.) Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 169-202.
 2.  Jakiej informacji człowiek potrzebuje naprawdę? [w:] Technologie informacyjne, „Zeszyty Naukowe” Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej: 4, s. 597-602.
 3. Nowe zdolności w systemach informatycznych [w:] L.H. Haber (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 331-340.

 2005

 1. Negentropijny charakter percepcji ludzkiej [w:] M. Heller, M. Mączka (red.) Informacja o rozumienie, PAU, OBI, Biblos, Kraków, s. 194-220.
 2. Internetand Electronic Democracy [w:] L. Koczanowicz, B.J. Singer (eds.) Democracy and the Post-Totalitarian Experience, VIBS, vol. 167, Rodopi, Amsterdam-New York, s. 139-147
 3. Informacja jako kategoria filozofii umysłu [w:] H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.) Kognitywistyka. Problemy i perspektywy, RRR-Kognitywistyka, tom 1, s. 11-24.
 4. Tożsamość osobowa w procesie telekomunikacji (razem z M. Marzewską), „Ethos”, nr 69-70, s. 344-363.

 2006

 1. Rzeczywiste znaczenie naturalizmu w epistemologii, „Diametros” nr 6, s. 173-181.
 2. Artificial Intelligence: The Myth of Information Science, [w:] M. M. Zydowo (ed.),Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, Polish Academy of  Sciences, Warsaw, s. 46-58.
 3. Cackowski Zdzisław (biogram) [w] B. Andrzejewski, R. Kozłowski (red.) Słownik polskich filozofów, Wydawnictwo Humaniora, Poznań, s. 28-29.

 2007

 1. O miejscu filozofii w naukowym obrazie świata [w:] M. Heller, J. Mączka (red.) Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, PAU/OBI, Kraków–Tarnów, s. 179-192.
 2. Filozofia wobec mediów [w:] A. Kapusta (red.), Stan i perspektywy rozwoju filozofii. Nauka-media-sztuka, „Colloquia Communia” 1(82), styczeń-grudzień 2007, s. 39-44.
 3. Synergetic Information Society: From Analogue to Digital Mind [w:] H. Hrachovec, A. Pichler (eds), Philosophy of Information Society, 30th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, s. 84-86.
 4. Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą, [w:] M. Hetmański (red.) Epistemologia współcześnie, Universitas, Kraków, s. 7-68.

 2008

 1. Zawartość informacyjna modeli i metafor umysłu [w:] A. Latawiec, G. Bugajak (red.) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 48-69.
 2. Naturalizowanie epistemologii, „Filozofia Nauki”, Rok XVI, 2008, Nr 2(62), s. 59-78.
 3. Epistemology as Philosophy of Knowledge - Old Dilemmas and New Perspectives, “Dialogue and Universalism”, vol. XVIII, no 7-9, s. 11-28.
 4. Człowiek jako układ informacyjno-poznawczy, Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr. 1-2, s. 93-122.

 2009

 1. Popularnonaukowe aspekty teorii sztucznej inteligencji [w] M. Heller, J. Mączka, P. Polak (red.), Nauka a kultura masowa, OBI/PAU/UJ/Byblos, Kraków, s. 107-125.
 2. Podstawowe funkcje umysłu [w] M. Urbański, P. Przybysz (red.) Filozofia umysłu, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki”, no. 8 (21), s. 9-28.

 2010

 1. Ontologiczne aspekty ucieleśniania i realizacji informacji w umyśle, „Analiza i Egzystencja”, nr 11, s. 154-171.
 2. Technologized Epistemology [w] M. Miłkowski, K. Talmont-Kamiński (eds.) Beyond  Description. Normativity In Naturalised Philosophy, College Publications, London, s. 112-132.
 1. Problemy wiedzy niepewnej w koncepcji racjonalności ograniczonej [w] Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer (red.) O racjonalności w nauce i życiu społecznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 157-174.
 2. Między epistemologią a nauką o informacji [w] M. Kocójowa (red.), Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku, Seria III Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, nr 7, Kraków. 
 3. Czy możliwa jest ogólna teoria informacji? „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr (3-4), s. 395-410.
 4. Racjonalność formułowania i uzasadniania przekonań religijnych, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4 (238), s. 15-31.

 2011

 1. Zawartość informacyjna pojęć umysłowych [w] J. Bremer, A. Chuderski (red.) Pojęcia, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 75-110.
 2. Rationality and Uncertainty [w] Ch. Jäger, W. Löffler (eds.) Epistemology: Disagreement, Context, Values, 34th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, s. 113-115.

 2012

 1. Umysł a informacje [w] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 537-577.
 2. Religijny a naukowy obraz świata (debata z abp J. Życińskim), „Annales” vol XXXVII, 1, s. 53-76.

2013

 1. Information Overload and Information Needs, [w] W. Karwowski, J. Kantola (eds.) Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age, Taylor&Francis, London, New York.

      2. Uncertain Knowledge in the Theory of Bounded Rationality, [w:] V. Yevtuh, R. Radzik, A. Kisla (eds.)

           Ethnosociological and Epistemological Discourse in Scientific Space, Kiev 2013, s. 181-200.

The actual role of metaphors in knowledge organization, [w] W. Babik (ed.), “Advances in Knowledge           Organization”, vol. 14, Ergon Verlag, Wűrzburg 2014, s. 73-79.

Metaphoric confinement of information, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", 2015, 1(40), s. 161-178.

Perceptul  Metaphors, w: The Philosophy of Perception and Observation, Ch. Limbeck-Lilienau, F. Stadler (red.), Kirchberg am Wechsel, Austria, 2017.

Group Decision Making as Rational Undertaking: Rationality Attributed or Described,  „The Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, 2018, Brill/Rodopi, vol. 111, s. 23-53.

Expert Knowledge: Its Structure, Functions and Limits, „Studia Humana”, 2018, De Gruyter, vol. 7, s. 1-10.

Archaeology of Cognitive Science: Michel Foucault’s Model of the Cognitive Revolution, „Roczniki Filozoficzne”, 2018, Tom LXVI, nr 1, s. 5-30.

Między powabem kognitywistyki a urokiem filozofii, w: G. Króliczak i inni (red.) Filozof w krainie umysłów, Wyd. UAM, Poznań 2018, s. 191-200. 

What is Specific in the Semantics of Metaphor, "Ruch Filozoficzny" LXXV 2019, 2, DOI: http//dx.doi.org/10.12775/RF.2019.027. 

Visual metaphor and its narrative function: Jacek Malczewski’s parabolic painting, In: Visual Metaphors, Benczes, Réka and Veronika Szelid (red.), 2020, s. 141-167, John Benjamins Publishing Company; DOI:  https://doi.org/10.1075/cogls.00052.het, ISSN 2213-8722, E-ISSN: 2213-8730.

Expertise and Expert Knowledge in Social and Procedural Entanglement, „Eidos: A Journal of Philosophy of Culture”, vol. 4, no. 2 (2020), s. 6-22, DOI:10.14394/eidos.jpc.2020.0013.

Racjonalność w ujęciu metaforycznym, w: Maciaszek J. (red.), Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2020.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Maszyna Turinga: od „komputera” do komputera „Computerworld”, nr 36, 5 X 1998, s. 68-69.
 2. Początek drogi do sztucznego intelektu „Computerworld", nr 37, 12 X 1998, s. 58-59.
 3. Dowody z komputera „Computerworld", nr 39, 26 X 1998, s. 64-65.
 4. Zmysły komputera „Computerworld", nr 42, 16 XI 1998, s. 62-64.
 5. Roboty: ciało sztucznej inteligencji „Computerworld", nr 44, 30 XI 1998, s. 62-63.
 6. Systemy ekspertowe, „Computerworld”, nr 1, 4 I 1999, s. 38-39.
 7. Nowi odkrywcy, „Computerworld", nr 5, 1 II 1999, s. 44-45.
 8. Uczące się maszyny, „Computerworld”, nr 8, 22 II 1999, s. 52-54.
 9. Świat jak komputer czy świat to komputer, „Computerworld", nr 9, 1 III 1999, s. 52.
 10. Sieci neuropodobne  o pozornym podobieństwie mózgu i komputera, „Computerworld", nr 11, 15 III 1999, s. 46-48.
 11. Mówił chłop do..., „Computerworld", nr 12, 22 III, 1999, s. 50-53.
 12. Sposób na chaos, „Computerworld", nr 14, 6 IV, 1999, s. 50-53.
 13. Słaba i silna sztuczna inteligencja, „Computerworld", nr 18, 4 V, 1999, s. 48-49.
 14. Czy sieci neuronowe pozwolą pokonać barierę Turinga, „Computerworld", nr 28, 12 VII 1999, s. 42-49
 15. Czy istnieje społeczeństwo informacyjne „Computerworld”, nr 35. 27 IX 1999, s. 52-55.
 16. Kogo człowiek spotyka w sieci, „Computerworld”, 17 IX 2001, s. 40-41.
 17. Niepotrzebne rozróżnienie, „Computerworld”, 21 I 2002, s. 20-22.
 18. Nasze życie z maszynami, „Computerworld”, 30 IX 2002, s. 34-37.
 19. Instrukcja czy przepis, „Computerworld”, 14 X 2002, s. 32-37.
 20. Dwie ewolucje, „Computerworld”, 25 XI 2002, s. 32-34.
 21. Niepowtarzalna ewolucja, „Computerworld”, 16 XII 2002, s. 30-32.
 22. W świecie sieciowych przepływów, „Computerworld”, 6 I 2003, s. 34-35.
 23. Robocop i inne wymysły, „Computerworld”, 10 II 2003, s. 58-60.
 24. Rzeczywista autonomia maszyn, „Computerworld”, 31 III 2003, s. 34-35.
 25. Technika kontra kultura, „Computerworld”, październik 2005, s. 39-41.
 26. W mistycznym uniesieniu, „Computerworld”, 16 maja 2006, s. 35-37.
 27. Wiele znaczeń, wiele ujęć, „Computerworld”, 19 grudnia 2006, s. 31-33.
 28. Wszechświat jako informacja, „Computerworld”, 16 I 2007, s. 32-34.
 29. Jedno słowo, wiele znaczeń, „Computerworld”, 20 II 2007, s. 30-33.
 30. Informacja w komunikacji, „Computerworld”, 20 III 2007, s. 34-36.
 31. Zmierzyć informację, „Computerworld”, 17 IV 2007, s. 34-35.
 32. Ile kosztuje informacja, „Computerworld”, 22 V 2007, s. 35-36.
 33. Kiedy informacja staje się wiedzą, „Computerworld”, 26 VI 2007, s. 35-36.
 34. Globalna inteligencja sieciowa, „Computerworld”, 10 VII 2007, s. 27-29.
 35. Synergizm informacyjny, „Computerworld”, 25 IX 2007, s. 34-35.
 36. Wirtualizacja świata, „Computerworld”, 6 XI 2007, s. 26-27.
 37. Mistyczna strona informacji, „Computerworld”, 29 I 2008, s. 27-28.
 38. Nauka dla mas, „Computerworld”, 8 VIII 2008, s. 28-29.
 39. Mity postępu informacyjnego, „Computerworld”, 47-48, XII 2009, s. 88-89.

 

1. Metafory w filozofii, „Filozofuj!”, 2020, nr 2(32), s. 48-49.

2. Arystotelesowska podróż ku metaforze, „Filozofuj!”, 2020, nr 3(33), s. 48-49.

3. Zwodniczy urok Platońskich metafor, „Filozofuj!”, 2020, nr 4(34), s. 47-48.

4. Metafora w granicach poetyckiej wyobraźni, „Filozofuj!”, 2020, nr 5(35), s.46-47.

5. Hobbes i Locke o niedorzeczności metafor „Filozofuj!”, 2020, nr 6(36), s. 48-49.

                          

                               Udział w konferencjach międzynarodowych i zagranicznych

Computation and Mind, Vienna International Summer University. Scientific World Conceptions, Wiedeń, 16-26 VII 2002.

Is the Complex Systems Approach a Common World View, Complexity, Science, and Society Conference, Liverpool University, Liverpool, 11-14 IX 2005.

Technologised Epistemology, Kazimierz Naturalised Epistemology Workshop, UMCS, PAN, Kazimierz, 1-5 IX, 2006.

Synergetic Information Society: From Analogue to Digital Mind, 30th International Wittgenstein Symposium, Philosophy of Information Society, Kirchberg am Wechsel, Austria, 5-12 VIII 2007.

Information Overload and Human Information Needs, Science, Technology, Higher Education in Conceptual Age, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 6-7 VII 2011.

Rationality and Uncertainty, 34th International Wittgenstein Symposium, Epistemology: Disagreement, Context, Values, Kirchberg am Wechsel, 7-13 VIII 2011.

Rationality as Normativity Problem (wykład zaproszony) Normativity in Action: The Contemporary Debates after Wittgenstein,Complutense Universidad, Madryt, 16 IV 2012.

New Epistemology of Information Systems and Media Ecology, The Thirteenth Annual Convention of the MEA, The Crossroads of the Word, New York, 7-9 VI 2012.

Informational Aspects of Metaphors, The Difference that Makes a Difference, The Open University, Milton Keynes, London, 8-10 IV 2013.

Uncertain Knowledge in the Theory of Bounded Rationality, Ethnosociological and Epistemological Discourse in Scientific Space, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Kijów 21 V 2013.

Uncertainty, Intuition and Decision Making, Pragmatical Aspects of Rationality and Decision Making, Uniwersytet w Granadzie, 3-4 IV 2014.

Information Metaphors and Analogies, Analogical Reasoning – East and West, Uniwersytet w Heidelbergu, 24-25 XI 2014.

 

Udział w wybranych konferencjach krajowych

 1. Kiedy informacja staje się wiedzą w społeczeństwie, Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn-Łańsk 24-25 IV 2003.
 2. Sztuczny intelekt jako mit informatyki, Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki w Nauce, Warszawa 8 V 2003.
 3. Nowe zdolności poznawcze w systemach informatycznych, Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 30 V 2003.
 4. Jakiej informacji człowiek potrzebuje naprawdę, II Konferencja Technologie informatyczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 16-18 V 2004.
 5. Negentropijny charakter percepcji ludzkiej, VIII Krakowska Konferencja Metodologiczna, PAU, UJ, Kraków 8-9 V 2004.
 6. Czym jest informacja, Konferencje Computerworld: Od informacji do decyzji, BUW, Warszawa 17 III 2005.
 7. Epistemologia a technologie, VII Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 IX 2004.
 8. O miejscu filozofii w naukowym obrazie świata, X Krakowska Konferencja Metodologiczna, Kraków, 19-19 V 2006.
 9. Człowiek jako układ informacyjno-poznawczy, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognity- wistycznego, Poznań, 1-2 XII 2006.
 10. Naukowe i mitotwórcze aspekty teorii sztucznej inteligencji, XII Krakowska Konferencja Metodologiczna, PAU, UJ, Kraków, 19-20 V 2007.
 11. Problemy z normami epistemologicznymi, VIII Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 IX 2008.
 12. Problem wiedzy niepewnej w koncepcji racjonalności ograniczonej, O racjonalności w nauce i życiu społecznym, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań 11-13 XI 2009:
 13. Między epistemologią a nauką o informacji, Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka XXI wieku,Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ, Kraków 7-8 VI 2010. 
 14. Informacyjna zawartość pojęć umysłowych, Pojęcia: od konceptualizacji do reprezentacji, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne i Instytut Filozofii UJ, Kraków 9-10 IX 2010.
 15. Racjonalność formułowania i uzasadniania przekonań religijnych, Religia-Nauka-Kultura, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań 12-13 XI 2010. 
 16. Dziecko jako podmiot poznania, Kolegium Nauczycielskie, Dziecko w edukacji wczesnoszkolnej, Radom, 26 V 2012.
 17. Bariery informacyjne i granice poznawczego rozwoju człowieka, Transhumanizm i sztuczna inteligencja, Wydział Historyczno-Socjologiczny, UwB, Białystok 17 IV 2013.
 18. Jak komunikowane są zjawiska prawdopodobne, X Zjazd Kognitywistyczny, USz, Szczecin 25-27 IX 2014.

 

Projekty badawcze (zrealizowane)

 1. Projekt badawczy własny Kategoria informacji w filozofii umysłu, KBN nr 1H01A02529, 2005–2007.
 2. Projekt badawczy promotorski Podmiotowość odbiorcy przekazów komunikacji masowej, MNiSW 2 II nr NN101107737 (wykonawca M. Trybulec).
 3. Projekt międzynarodowej współpracy polsko-portugalskiej Scientific and Practical Rationality (MNiSzW, 2008) realizowany 2009–2010.
 4. Projekt badawczy zespołowy Nowe postaci racjonalności praktyczno-poznawczej człowieka w epistemologii i nauce, grant prorektora UMCS, 2010.
 5. Projekt badawczy zespołowy (UMCS - Uniwersytet w Granadzie) Pragmatical Aspects of Rationality and Decision Making, 2014-2016.                                                                                                                                                Projekty badawcze - własne i promotorskie (realizowane)
 1. Grant NPRH, Universalia 2.1 dla projektu: Filozofia nauki, epistemologia, semiotyka, logika i aksjologia: Ludwik Fleck, Narcyz Łubnicki, Leon Koj, Zdzisław Cackowski; Nr rejestr. 21H 19000388 – kierownik projektu, (2020-2022). 
 2. Grant NCN, Preludium-19 dla projektu Rola metafor ucieleśnionych w rozwiązywaniu problemów choreograficznych w tańcu – kierownik Paulina Zarębska (promotor  M. Hetmański),  (2020-2022).
 3. Diamentowy Grant dla projektu Epistemologiczno-kognitywne analiza stereotypów i wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu – kierownik: Maciej Wodziński (promotor: M. Hetmański), (2019-2023).

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

 1. Polskie Towarzystwo Filozoficzne (prezes oddziału w Lublinie)
 2. Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (członek zarządu)
 3. International Society of Knowledge Organization
 4. Media Ecology Association