Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z międzynarodowym projektem dydaktycznym pt. Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), który finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego”.

Projekt wyrasta ze zgłoszonego przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu zainteresowania językiem polskim w aspekcie utrwalonego w nim obrazu świata i jego związku z kulturą. Jego celem jest zaznajomienie studentów i doktorantów tamtejszej polonistyki z wypracowanym na gruncie lubelskim opisem pojęcia językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Pozwoli to pogłębić ich znajomość języka polskiego oraz ukazać zawarte w nim treści wyrastające z doświadczeń jego użytkowników oraz uwarunkowań społecznych, historycznych, kulturowych.

Realizacji tego celu służyć mają seminaria, warsztaty, sesje naukowe prowadzone w Uniwersytecie Palackiego i UMCS. W działania projektowe zaangażowane są osoby posiadające dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne w zakresie zgłaszanej tematyki: 8 pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS (Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego): prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (koordynator projektu), dr hab. Joanna Szadura, dr Sebastian Wasiuta, dr Monika Łaszkiewicz, dr Olga Kielak, dr Anna Kaczan, dr Katarzyna Prorok, pracownik Instytutu Slawistyki PAN – dr Agata Bielak oraz pracownik Uniwersytetu Palackiego – dr Aleksandra Starzyńska.

Realizacja projektu (1 października 2021 - 30 września 2022) pozwoli stworzyć podbudowę teoretyczno-metodologiczną dla podejmowania w przyszłości etnolingwistycznych opisów języka polskiego w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich powstających w ośrodku czeskim. Będzie też formą promocji prowadzonych na UMCS od kilkudziesięciu lat szeroko zakrojonych badań (etnolingwistycznych) języka polskiego, wypracowanych narzędzi jego analizy i opisu, opublikowanych licznych prac naukowych prezentujących ich wyniki. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju UMCS w obszarze dydaktyki – jest wyrazem dążenia do utrzymania poziomu aktywności dydaktycznej poprzez stałą modyfikację oferty programowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców w kraju i za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się Programem projektuProgramem pobytu grupy czeskich studentów i ich opiekunów w UMCS oraz Programem specjalnie zorganizowanej w UMCS Sesji naukowej:

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2022