Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Dominika Zimnego

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NAUK O KULTURZE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 30 września 2022 roku, o godz. 10.00, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra Dominika Zimnego

TEMAT: „Pobożność ludowa wschodniego pogranicza kulturowego – na przykładzie południowego Podlasia”

PROMOTOR: prof. dr hab. Jan Adamowski - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO – Uniwersytet Opolski w Opolu

dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk o Kulturze UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-dominik-zimny,25037.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5YjQwM2YtZTI2My00MDA3LWFmYjEtNTQ1NmUyNmE4ZTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22a79a835a-247a-42a6-a0e9-399fc6756016%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9.30 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2022