Konkurs "Przerabianie romantyzmu" - przedłużenie terminu

W 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza studencko-doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków oraz Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, funkcjonujące w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS, i dr Beaty Jarosz współorganizuje z Muzeum Józefa Czechowicza (filia Muzeum Narodowego w Lublinie) konkurs „Przerabianie romantyzmu”, który jest kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz studentów (bez względu na reprezentowaną uczelnię i studiowany kierunek).

Patronat nad konkursem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych:

  • literackiej – uczestnik ma za zadanie przygotować samodzielnie pracę inspirowaną romantyzmem, w szczególności twórczością polskich pisarzy i poetów. Praca może mieć charakter reportażu, opowiadania, utworu poetyckiego, ballady, pastiszu, adaptacji itd.
  • tłumaczeniowej – uczestnik ma za zadanie samodzielnie dokonać przekładu utworu poetyckiego z języka angielskiego na język polski, dbając zarówno o właściwe oddanie treści utworu, jak i o walory artystyczne oraz poprawność językową. Utwory są zróżnicowane w zależności od grupy wiekowej i znajdują się w załączniku do regulaminu.

Jedna osoba może w danej kategorii zgłosić tylko jedną autorską pracę, która nigdy dotąd nie była publikowana, rozpowszechniana ani zgłaszana w innych konkursach.

Prace konkursowe w obu kategoriach wraz z uzupełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 5 stycznia 2022 r. pocztą tradycyjną na adres:

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Przerabianie romantyzmu”.

Zwycięskie prace wyłoni jury, a ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Józefa Czechowicza w styczniu 2023 r. podczas specjalnego wieczorku literackiego.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem, w którym zostały zamieszczone istotne informacje dotyczące przygotowania prac konkursowych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (elzbieta.flis-czerniak@mail.umcs.plbeata.jarosz@mail.umcs.pl).

Do zobaczenia na teście!


Konkurs jest realizowany w ramach „Dni Romantyzmu” organizowanych dzięki środkom uzyskanym przez oba koła w Konkursie Grantowym Władz Rektorskich UMCS na rok 2022.

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2022