Dr Beata Jarosz (IFP) laureatką konkursu Miniatura 6

Z radością informujemy, że Dr Beata Jarosz z Instytutu Filologii Polskiej została laureatką konkursu Miniatura 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt zatytułowany „Internetowy słownik języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych – możliwości i ograniczenia” został wysoko oceniony przez ekspertów i znalazł się na liście rankingowej (ogłoszonej już po raz trzeci w tegorocznej edycji) wśród 41 innych działań naukowych, które uzyskały finansowanie.

W ramach projektu Dr Jarosz zrealizuje 3-tygodniowy wyjazd konsultacyjny do konsorcjum CLARIN-PL funkcjonującego przy Politechnice Wrocławskiej, stanowiącego część Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (łączącej centra badawcze, uczelnie i instytuty naukowe z 22 krajów Europy) i będącego jednym z wiodących ośrodków tworzących technologie przetwarzania języka naturalnego oraz korpusów tekstowych, gdzie realizowane są prace nad Słowosiecią – dostępnym online, relacyjnym słownikiem języka polskiego, opartym na metodologii angielskiego e-leksykonu Princeton WordNet.

Celem wyjazdu będzie rozpoznanie nowoczesnych metod i technik konstruowania słowników elektronicznych, a także zaznajomienie się z infrastrukturą i możliwościami implementacji różnych funkcjonalności w leksykonie mającym otwartą, opartą na hipertekście strukturę (wysokość finansowania: 5577 zł). Podczas pobytu w ośrodku CLARIN-PL zostaną przeprowadzone pogłębione konsultacje na temat najnowszych rozwiązań stosowanych w tworzeniu internetowych słowników i przetestowane zostaną wybrane e-narzędzia, dzięki czemu możliwe będzie wstępne opracowanie koncepcji internetowego leksykonu języka zawodowego polskich dziennikarzy.

Projekt wyrasta z założeń humanistyki cyfrowej i głębokiego przekonania o konieczności integracji nowoczesnej leksykografii z lingwistyką informatyczną (określaną też jako inżynieria lingwistyczna). Zgodnie z aktualnymi tendencjami nowoczesny słownik powinien być genetycznie elektroniczny (digitally-born dictionary), funkcjonować online i spełniać potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców. Jego zbudowanie wymaga nie tylko wiedzy lingwistycznej, ale też współpracy z informatykami doświadczonymi w przetwarzaniu języka naturalnego, w informatycznym opisie jednostek leksykalnych i w organizowaniu elektronicznych zasobów w spójnej e-strukturze. Dopiero połączenie kompetencji obu grup specjalistów pozwoli udostępnić informację językową w sposób wykorzystujący potencjał cyfrowy w maksymalnym stopniu.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: Instytut Filologii Polskiej UMCS


Ideą konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną pracę lub minimum jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Źródło: Centrum Badań Naukowych UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    26 lipca 2022