Prof. dr hab. Antoni Hanusz powołany do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Z radością informujemy, że na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. prof. dr hab. Antoni Hanusz został powołany do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Do podstawowych zadań Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego należy przeprowadzenie egzaminu na doradcę podatkowego. Oprócz tego Komisja ustala wykaz pytań i zadań obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, Komisja Egzaminacyjna składa się z sześćdziesięciu członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Komisja Egzaminacyjna składa się z:

  1. dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub będących funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, mających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania przepisów prawa co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego;
  2. dziesięciu sędziów delegowanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych;
  3. dziesięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, posiadających wiedzę i doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii uczelni lub instytutu;
  4. dwudziestu członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2022