Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Szczęśniak

dr Paweł Szczęśniak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Telefon
81-537-51-49
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022:
 wtorek, 19:00-20:00 (konsultacje zdalne);
piątek, 9:00-10:00 (konsultacje stacjonarne, pok. 619).
Link do MS Teams, na którym odbywają się dyżury: https://bit.ly/3osbLlC


Kontakt e-mail: 
pawel.szczesniak@mail.umcs.pl


Materiały dydaktyczne: e-platforma wykładów
Platforma zawiera materiały dydaktyczne (zagadnienia, wykaz literatury i orzecznictwa oraz  zadania do samodzielnego opracowania w ramach pracy zdalnej) pogrupowane według kierunków studiów oraz tematyki zajęć: LINK

O sobie

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS ukończone w 2014 r. z wyróżnieniem (dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów). Praca magisterska pt. "Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce a instrumenty special resolution regime na przykładzie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych" przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. 

W 2017 r. obronił doktorat z wyróżnieniem na podstawie rozprawy "Środki przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza. Recenzentkami rozprawy doktorskiej były: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG oraz dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. UWr.

Obecnie zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku adiunkta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z dziedziny prawa rynku finansowego, prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.

Członek zespołu autorskiego w ramach serii "Komentarze Prawa Prywatnego" (red. prof. dr hab. Konrad Osajda, Wydawnictwo C.H. Beck).

Laureat grantu badawczego w ramach konkursu Miniatura 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu pt. "Systemy solidarnościowe banków spółdzielczych w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej".

Autor opinii i ekspertyz dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów sektora bankowego.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo bankowe; prawo podatkowe; prawo finansów publicznych; prawo finansów samorządu terytorialnego.
Research profile: banking law; tax law; public finance law; local government finance law.

Dorobek naukowy/Academic achievements (ORCiD: 0000-0002-9017-3444):
lista publikacji (publications); academia.edu.

Wyróżnienia: nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę doktorską; 4. miejsce wśród pracowników UMCS w plebistycie Kuriera Lubelskiego: Nauczyciel na Medal (Nauczyciel akademicki), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe; stypendium Prezydenta Miasta Lublin; stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Staże i wyjazdy naukowe: Tilburg Law School - Tilburg University (Holandia); Leiden Law School - Leiden University (Holandia); Faculty of Law Matej Bel University Banská Bystrica (Słowacja); Institute for Law and Finance Goethe University Frankfurt am Main (Niemcy); Faculty of Law University of Sevilla (Hiszpania); Institut für Finanzrecht Universität Graz (Austria).

Funkcje: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS.

Redakcje czasopism: „Financial Law Working Papers” (redaktor naczelny)„Przegląd Prawa Administracyjnego” (redaktor tematyczny)Studia Iuridica Lublinensia” (redaktor ds. popularyzacji czasopisma), Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum” (Editorial Board).

Towarzystwa naukowe: The Society of International Economic Law (SIEL); Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP)


Ogłoszenia

TERMINY EGZAMINÓW

  1. egzamin z przedmiotu Prawo bilansowe (pierwszy termin, kierunek prawo stac.) odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r., godz. 10:00 (forma ustna, MS Teams: https://bit.ly/3L213Lz);
  2. egzamin z przedmiotu Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców (pierwszy termin, kierunek prawno-biznesowy stac.) odbędzie się w dniu 13 lutego 2022 r., godz. 16:00;
  3. egzamin z przedmiotu Prawo podatkowe (pierwszy termin, kierunek prawo niestac.,) odbędzie się w dniu 19 lutego, godz. 18:30 (forma ustna, MS Teams: https://bit.ly/3Ldr8Hu);
  4. egzamin z przedmiotu Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców (kierunek prawno-biznesowy niestac.) odbędzie się w dniu 12 lutego 2022 r., godz. 12:00 (egzamin pisemny na Wirtualnym Kampusie i MS Teams);
  5. w sprawie innych egzaminów proszę o indywidualny kontakt e-mailowy.

USOS UMCS
Osoby, które otrzymały wpis zaliczenia ćwiczeń do indeksu powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się również w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż wpisana w indeksie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego: pawel.szczesniak@umcs.pl


ZAPISY NA SEMINARIA
Informacje o seminariach prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego, sukcesach seminarzystów oraz wymogach przygotowania prac są dostępne na stronie Katedry w dziale Dla seminarzystów.


PODYPLOMOWE STUDIUM PRAWA PODATKOWEGO

www.podatki.umcs.pl

CELE I KORZYŚCI | PROGRAM | WYKŁADOWCY | REJESTRACJA | KONTAKT


E-PLATFORMA WYKŁADÓW

E-platforma wykładów zawiera aktualne materiały dydaktyczne pogrupowane według kierunków studiów i tematyki zajęć: (LINK)

Licencja: uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne (CC BY-NC)