Prof. dr hab. Antoni Hanusz powołany do Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów

W dniu 9 grudnia 2021 r. Pan Profesor Antoni Hanusz, kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS, został powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów jako przedstawiciel Ministra Finansów wybrany spośród przedstawicieli środowisk akademickich. Osoby powoływane do Komisji Egzaminacyjnej wyróżniają się autorytetem, wiedzą oraz doświadczeniem, które dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

Komisja Egzaminacyjna dla Biegłych Rewidentów powoływana jest przez Ministra Finansów. Kadencja Komisji trwa 4 lata. W myśl ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego. W skład Komisji wchodzi: 10 przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w tym 4 osoby niebędące pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wybrane spośród przedstawicieli środowisk akademickich; 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru oraz 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest Pan Profesor Józef Pfaff, kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Funkcję członka Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów powierzono Panu Profesorowi Antoniemu Hanuszowi już po raz czwarty.


    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2022