Prof. Antoni Hanusz członkiem Rady Legislacyjnej XIV kadencji

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Antoni Hanusz, kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS, został powołany na stanowisko członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIV kadencji. 

W dniu 2 września 2022 r. rozpoczęła się jej XIV kadencja Rady Legislacyjnej. Kadencja trwa 4 lata. W skład Rady Legislacyjnej zostało powołanych 15 członków wyróżniających się wiedzą prawniczą oraz dorobkiem praktyki prawniczej. 

Prof. dr hab. Antoni Hanusz był członkiem Rady Legislacyjnej kadencji X, XII i XIII. W tym czasie opracował doniosłe dla procesu tworzenia prawa opinie w przedmiocie takich projektów ustaw, jak np.: projekt ustawy z dnia 11 kwietnia 2016 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; projekt ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 4 lipca 2018 r.; projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej z dnia 22 lutego 2018 r.; projekt ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o Systemie Informacji Finansowej, projekt ustawy z  21  września  2018  r.  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  celu  ograniczenia  zatorów  płatniczych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki z 22 lipca 2016 r.

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa, istniejącym od 1972 roku. Rada Legislacyjna wydaje opinie dotyczące projektów dokumentów rządowych, w szczególności projektów aktów normatywnych o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub gospodarczych. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

Do zadań Rady Legislacyjnej, zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, należy

 1. opiniowanie dokumentów rządowych, w szczególności projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;
 2. opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;
 3. formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;
 4. formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do zasad techniki prawodawczej;
 5. dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;
 6. analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa;
 7. organizowanie konferencji naukowych w sprawach należących do zadań Rady Legislacyjnej;
 8. opracowywanie materiałów, opinii i analiz, a także recenzowanie opracowań, zamieszczanych w czasopiśmie z zakresu legislacji wydawanym przez Rządowe Centrum Legislacji;
 9. realizowanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1a, zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

  Aktualności

  Data dodania
  9 października 2022