Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki