Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w SDNŚiP w roku akademickim 2021/22