Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w roku akademickim 2022/23