Wykład "Poszukiwanie wzorców w badaniach jakościowych"

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresoiwanych na wykład pt. "Poszukiwanie wzorców w badaniach jakościowych", który odbędzie się 20 czerwca o godz 12.00 na platformie MS Teams.

Wykład poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Czakon profesor nauk ekonomicznych, kierownik katedry zarządzania strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badacz behawioralnych uwarunkowań decyzji strategicznych, m.in. zaufania, postrzegania, preferencji decyzyjnych, czy horyzontu czasowego. Rozwija metodologię badań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Członek Rady Doskonałości Naukowej, były wiceprezydent European Academy of Management. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w działalności naukowej.

"Po zgromadzeniu i analizie danych następuje proces ich interpretacji, czyli wyjaśnianie znaczenia badanych zjawisk. Praca nad danymi prowadząca do ujawnienia pojęć oraz ich porządku jest procedurą systematyczną, a akt interpretacji ma charakter syntetyczny. Oznacza to skupienie się na strukturze danych, z której wyłania się struktura znaczeń, co z kolej prowadzi do uporządkowanych tą strukturą wyjaśnień. Przedmiotem wykładu będą sposoby identyfikacji struktur, czyli wzorców w danych jakościowych".

Link dostępu na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9eb2313064624af68b33b3e596d46d05%40thread.tacv2/1655125179180?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%2250ba7e0d-a8c3-4ccc-bda7-d50498a43ddc%22%7d

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2022