Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów
z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych dla doktorantów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych doktorantów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2020/2021 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2021 r.

Stypendia dla najlepszych doktorantów w ramach Funduszu przyznawane są oddzielnie dla:

  1. doktorantów I roku kształcenia
  2. doktorantów lat wyższych.

Stypendium dla doktorantów I roku kształcenia przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyróżnili się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty lub uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez UMCS;

Stypendium dla doktorantów pozostałych lat studiów przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2019/2020:

  1. rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych, w szczególności z MNiSW, NCN, NCBIR, itp. lub z grantów wydziałowych;
  2. wyróżniali się w pracy naukowej, w tym: posiadają recenzowane publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim/międzynarodowym, podczas których wygłosili referaty/zaprezentowali postery;

Liczba miejsc stypendialnych: 15

Kwota stypendium wynosi 4400 zł.

Nabór wniosków w terminie: od 08 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2020/2021 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami) na adres:


Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13,
20-036 Lublin,
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego

Wniosek o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2020