Program „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”

Szanowni Państwo,

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim, w ramach której w dniach 3-6 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się zarówno w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde.

Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 35), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

Projekt rozpocznie się 3 marca a zakończy 6 marca 2022 r. w Zakopanem

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r.

Nie ma opłaty za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie na adres smns@krd.edu.pl następujących dokumentów:

  • skanu podpisanego Życiorysu;
  • skanu podpisanego Listu motywacyjnego (prosimy o zawarcie w liście informacji o osiągnięciach naukowych, badawczy, organizacyjnych, samorządowych; max. 1 strona A4);
  • skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • skanu wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu zał. 1 Akceptacja Regulaminu, zał. 2 Zgoda na przetwarzanie wizerunku).

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: “Zgłoszenie SMNS– Imię Nazwisko-Nazwa Uczelni”.

Dokumenty do pobrania: Regulamin SMNS, załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu SMNS

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2022