PROGRAM ERASMUS+ w dyscyplinie Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus KA131 Akcja 1 (Mobilność Edukacyjna) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacj społecznej i mediach, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2022/23 na podstawie zawartej umowy z University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.

Uczestnicy Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 500 lub 520 euro na miesiąc studiów za granicą, w zależności od kraju docelowego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej w Szkole Doktorskiej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2023 roku w Biurze Szkół Doktorskich.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1. list motywacyjny (skierowany do Komisji Kwalifikacyjnejw Szkole Doktorskiej, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej,
  2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez biuro szkół doktorskich,
  3. zaświadczenie o znajomości języka obcego w którym mają odbywać się studia a granicą z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla absolwentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego kandydatów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS w osobnej procedurze aplikacyjnej.

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2023