Wykaz publikacji pracowników

MONOGRAFIE

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH, ROZDZIAŁY W OPRACOWANIACH ZBIOROWYCH, GLOSY

 • A. Hanusz, Rozporządzenie jako źródło procesowego prawa podatkowego, "Przegląd Sejmowy" 2023, nr 5.
 • P. Szczęśniak, Przejęcie banku zagrożonego upadłością przez przedsiębiorstwo publiczne, „Państwo i Prawo” 2023, nr 10.
 • A. Hanusz, P. Szczęśniak, Impact of the COVID-19 Pandemic on the Process of Making Public Finance Law Norms in Poland, "International Journal of Legal and Social Order" 2023, vol. 3, no. 1.
 • P. Szczęśniak, A. Kowalska, Definiowanie zagrożenia upadłością jako podstawa wszczęcia postępowania w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji banku, „Monitor Prawa Bankowego” 2023, nr 7–8.
 • P. Szczęśniak, The Impact of Intra-Group Relations on the Amount of the Tax on Certain Financial Institutions, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, vol. 32, nr 2.
 • A. Hanusz, P. Szczęśniak, Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2022 r., I OSK 2034/20, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2023, nr 5.
 • K. Cień, Wydatek poniesiony na spłatę cudzego długu podatkowego a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2021 r., II FSK 1198/21, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2022, nr 10.
 • P. Szczęśniak, Konstrukcja korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych w podatkach dochodowych, "Forum Prawnicze" 2022, nr 2.
 • P. Szczęśniak, Temporalny aspekt dokonywania korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2022, nr 2.
 • T. Woźniak, Zakład usługowy w międzynarodowym prawie podatkowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2022, nr 1.
 • K. Cień, Fundacja rodzinna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, „Przegląd Legislacyjny” 2021, nr 4.
 • P. Szczęśniak, Dopuszczalność stosowania w postępowaniu podatkowym domniemania faktycznego przynależności aktywów nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej do majątku wspólnego. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.03.2019 r., II FSK 908/17, „Przegląd Sądowy” 2021, nr 5.
  P. Szczęśniak, 
  Sposób rejestrowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej 
  a korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2021, nr 2.
 • A. Niezgoda, Sądowa kontrola decyzji organów podatkowych w sprawach ulg opartych na uznaniu administracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2021, nr 3-4.
 • A. Lipińska, Niespójność treściowa prawa podatkowego i bilansowego a wyodrębnienie źródła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021, nr 10.
 • A. Lipińska, Permanent Establishment in the Form of Dependent Agent in the Light of the Base Erosion and Profit Shifting Project, "Societas et iurisprudentia" 2021, vol. 9, no 1.
 • A. Hanusz, Miejsce prawa finansowego w systemie prawa polskiego, "Państwo i Prawo" 2020, nr 7.
 • A. Hanusz, Ochrona interesu publicznego w procesie stanowienia prawa finansowego, "Przegląd Sejmowy" 2020, nr 2.
 • A. Hanusz, Opinia o projekcie ustawy z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, "Przegląd Legislacyjny" 2020, nr 2.
 • A. Hanusz, Opinia o projekcie ustawy z dnia 6 września 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, "Przegląd Legislacyjny" 2020, nr 1.
 • A. Hanusz et al., Opinia o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, "Przegląd Legislacyjny" 2020, nr 1.
 • A. Hanusz, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, "Przegląd Legislacyjny" 2020, nr 3.
 • P. Szczęśniak, The Nature of Legal Relationships between Financial Safety Net Bodies Based on the Example of the Planning of Forced Restructuring of Banks, [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Gdańsk-Brno 2020, "Acta Universitatis Brunensis. Editio Scientia" 2020, no. 682.
 • K. Cień, Tax Relief and Tax Planning – Remarks on the Law as it Stands and the Law as it Should Stand, [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Gdańsk-Brno 2020, "Acta Universitatis Brunensis. Editio Scientia" 2020, no. 682.
 • A. Lipińska, Fiscal and Balance Sheet Effects of the Splitting up of Sources of Revenue in Corporate Income Tax, [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Gdańsk-Brno 2020, "Acta Universitatis Brunensis. Editio Scientia" 2020, no. 682.
 • T. Woźniak, Preventing the “Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status”. A Contribution to the Discussion in Results of the BEPS Project, [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Gdańsk – Brno 2020, "Acta Universitatis Brunensis. Editio Scientia" 2020, no. 682.
 • A. Hanusz, Opinia z dnia 26 października 2018 r. o projekcie ustawy - Ordynacja podatkowa; o projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika; o projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika, "Przegląd Legislacyjny" 2019, nr 4.
 • A. Hanusz, Opinia o projekcie ustawy o finansowym wspieraniu produkacji audiowizualnej, "Przegląd Legislacyjny" 2019, nr 2.
 • P. Szczęśniak, Significant Worsening of the Bank’s Financial Standing and the Tax on Certain Financial Institutions (Znaczące pogorszenie sytuacji finansowej banku a podatek od niektórych instytucji finansowych), "Studia Iuridica Lublinensia" 2019, vol. 28, nr 3.
 • P. Szczęśniak, Stosunki zależności lub współzależności zakładu ubezpieczeń jako podmiotu podatku od niektórych instytucji finansowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 stycznia 2019 r., II FSK 3243/18, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2019, nr 12.
 • P. Szczęśniak, Współdziałanie organów sieci bezpieczeństwa finansowego w planowaniu przymusowej restrukturyzacji banków, "Przegląd Legislacyjny" 2019, nr 4.
 • P. Szczęśniak, The Regulatory Framework of Forced Restructuring of Banks in the Polish Legal System, "Societas et Iurisprudentia" 2019, vol. 7, no 2.
 • P. Szczęśniak, Charakter środków prawnych ograniczających unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wnioski de lege et sententia lata, [w:] Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy, red. K. Cień, P. Szczęśniak, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS.
 • P. Szczęśniak, The write-down or conversion of liabilities in the European Union and Polish regime of bank resolution, [w:] Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne pro-cesy, M. Turošík, Banská Bystrica 2019, Belianum. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • P. Szczęśniak, Część II. Prawo finansowe i bankowe, [w:] Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy, t. III, red. P. Kapusta, W. Trybka, Warszawa 2019, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • P. Szczęśniak, Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków spółdzielczych, "Bezpieczny Bank" 2019, nr 1.
 • K. Cień, Pojęcie i klasyfikacja środków prawnych ograniczających unikanie oraz uchylanie się od opodatkowania, Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy, red. K. Cień, P. Szczęśniak, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS.
 • A. Lipińska, Klauzule wyłączające powstanie zakładu agencyjnego jako środek prawny ograniczający unikanie i uchylanie się od opodatkowania, Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy, red. K. Cień, P. Szczęśniak, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS.
 • A. Lipińska, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania”, Lublin, 20 kwietnia 2018 r., "Studia Iuridica Lublinensia" 2018, vol. 27, no 2.
 • A. Hanusz, P. Szczęśniak, The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system, "Nihon University Comparative Law" 2018, vol. 35.
 • A. Hanusz, A. Lipińska, Polecenie jako ciężar darowizny w podatku od spadków i darowizn. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., II FSK 1526/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2019, nr 1.
 • A. Hanusz, M. Kaliński, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, "Przegląd Legislacyjny" 2018, nr 3.
 • A. Hanusz et al.Opinia o projekcie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, "Przegląd Legislacyjny" 2018, nr 3.
 • A. Hanusz, Opinia o projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki, "Przegląd Legislacyjny" 2018, nr 1.
 • A. Hanusz et al., Opinia o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej, "Przegląd Legislacyjny" 2018, nr 1.
 • P. Szczęśniak, Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a postulat spójności i pewności porządku prawnego, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer.
 • P. Szczęśniak, A. Lipińska, Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania (sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 2018), „Casus”, 2018, nr 89.
 • K. Cień, Pozaprawne kryterium „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” w klauzulach antyabuzywnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer.
 • T. Woźniak, Rozliczanie straty zlikwidowanego zakładu zagranicznego w świetle zasady swobody przedsiębiorczości, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer.
 • T. Woźniak, Ograniczenie możliwości udostępniania informacji publicznej o udzielonych ulgach podatkowych w wysokości do 500 zł. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2017 r., I OSK 246/17, "Finanse Komunalne" 2018, nr 3.
 • T. Woźniak, Zastosowanie do podatnika polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2017 r., II FSK 2472/15, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2.
 • A. Hanusz, K. Cień, Przedsiębiorstwo jako samodzielny podatnik - uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu.
 • M. Gontarczyk-Skowrońska, A. Hanusz, Glosa do uchwały NSA z dnia 1 lutego 2016 r., II FPS 5/15, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 5, poz. 52. 
 • A. Hanusz, Budgetary balance and principles of law, [w:] Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017. 
 • A. Hanusz, Opinia o projekcie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, „Przegląd Legislacyjny” 2017, nr 3.
 • P. Szczęśniak, Niepogarszanie sytuacji akcjonariuszy bądź członków banku lub jego wierzycieli w wyniku przymusowej restrukturyzacji, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems of Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu.
 • K. Cień, Problematyka zakresu podmiotowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajęcia nieruchomości stanowiącej współwłasność, "Studia Iuridica Lublinensia" 2017, Vol. 26, No 3.
 • T. Woźniak, Miejsce i rola zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, "Przegląd Legislacyjny" 2017, nr 4.
 • T. Woźniak, Specyfika zakładu w rosyjskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, [w:] Między bezpieczeństwem, prawem a biznesem - nowy wymiar polityki na obszarze poradzieckim, red. J. Turłukowski, Warszawa 2017, wyd. WPiA UW.
 • T. Woźniak, Zależność prawna przedstawiciela od przedsiębiorstwa jako warunek powstania zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu.
 • T. Woźniak, Konsekwencje realizacji projektu BEPS (ang. Base and Erosion Profit Shifting) dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (sprawozdanie z I Eksperckiego Seminarium Prawa Finansowego, Lublin 2017), „Casus”, 2017, nr 87.
 • A. Hanusz, Klauzule generalne w ordynacji podatkowej, "Państwo i Prawo" 2016, nr 8.
 • A. Hanusz, P. Krukowska-Siembida, Ważny interes podatnika i interes publiczny w klauzulach generalnych Ordynacji podatkowej, "Annales UMCS. Sectio G (Ius)" 2016, vol. 63, nr 2.
 • M. Gontarczyk-Skowrońska, Zysk jako kategoria prawa handlowego, bilansowego i prawa podatkowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 285.
 • M. Gontarczyk-Skowrońska, Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych jako instrument realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, [w:] Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, red. D. Adamek-Hyska, E. Maćkowiak, A. Szewieczek, Katowice 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • M. Gontarczyk-Skowrońska, Wypłacone nagrody i premie z zysku nie powinny być kosztem, "Prawo i Podatki" 2016, nr 1.
 • A. Hencner-Chmiel, Zmiana umów o zamówienie publiczne – stan obecny i nowe możliwości wynikające z dyrektywy 2014/24/UE, [w:] Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, red. H. Nowicki, P. Nowicki, Toruń 2016.
 • M. Musiał, Administrator zabezpieczenia a przenoszenie praw z zabezpieczonych obligacji komunalnych w obrocie niezorganizowanym, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016, wyd. CeDeWu.
 • P. Szczęśniak, Zarys myśli ustrojowej i finansowej Profesora Ignacego Czumy, [w:] Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku, red. T. Nieborak, Poznań 2016, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014 r., II FSK 883/12, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 4.
 • A. Hanusz, Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015, nr 6.
 • A. Hanusz, Równowaga budżetowa a zasady prawa, "Państwo i Prawo" 2015, nr 9.
 • A. Hanusz, P. Szczęśniak, Podatkowy charakter opłaty planistycznej [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015, wyd. CeDeWu.
 • P. Szczęśniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 146/13 [dot. nieskuteczności umowy o podział quoad usum na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6.
 • A. Niezgoda, Deficyt budżetowy a zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014, wyd. Wolters Kluwer.
 • A. Niezgoda,  Subwencja ogólna i wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, jako elementy finansowego mechanizmu wyrównawczego, [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014, wyd. CeDeWu.
 • M. Gontarczyk-Skowrońska, Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014, wyd. Wolters Kluwer.
 • M. Musiał, Zabezpieczenia nabywców obligacji komunalnych, [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014, wyd. CeDeWu.
 • A. Hanusz, Działanie organu budzącego zaufanie, "Prawo i Podatki" 2013, nr 8.
 • A. Hanusz, Kontrola sadowoadministracyjna stosowania zasady zaufania do organow podatkowych, "Państwo i Prawo" 2013, nr 8.
 • M. Gontarczyk-Skowrońska, Szkodliwość w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a szkoda w majątku Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2013, nr 4.