Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Kultura studencka jest bez wątpienia poszukiwaniem wolności w różnorodnych formach aktywności. Zaczynając od studenckich teatrów, poprzez muzykę, poezję, sztuki plastyczne czy działalność kabaretową, była ona początkiem wielu dzisiejszych jednostek kultury i karier scenicznych. W ciągu trzydziestu lat transformacji ustrojowej organizacja życia kulturalnego studentów i działalność akademickich centrów kultury uległa jednak znaczącym zmianom, które skłoniły nas do rozważań nad tym, czym dzisiaj jest kultura studencka.

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka niezmiennie od 55 lat rozwija i popularyzuje kulturę wśród lubelskich studentów. Bogata tradycja miejsca, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz profesjonalnej infrastruktury stwarza studentom doskonałe warunki do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór, jak również wpływ na jej realny kształt. ACK UMCS Chatka Żaka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych, ale przede wszystkim jest miejscem, w którym studenci mogą realizować swoje pasje poprzez czynny udział w licznych formacjach artystycznych i warsztatach, a także opracowywać autorskie projekty.

Pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej stały się dla ACK UMCS Chatka Żaka punktem wyjścia do rozpoczęcia dogłębnej analizy jej stanu w Polsce.  Dotychczas przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie wśród studentów uczelni wyższych dotyczące ich działań w obszarze kultury, w którym łącznie wzięły udział 1633 osoby. Wyniki badań są obiecujące, większość studentów wykazuje chęć czynnego uczestnictwa w kulturze. Ostateczny raport zostanie publicznie udostępniony w drugim kwartale 2020 r. Uzyskane wstępne wyniki stały się dla nas motywacją do wsparcia akademickich centrów kultury w Polsce poprzez opracowanie koncepcji i przyszłą realizację Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Projekt realizowany będzie m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki. Chcemy, aby w efekcie budowanej przez nas współpracy powstały rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Kluczową częścią naszego projektu będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACK UMCS Chatka Żaka, na którym zaprezentujemy dogłębną analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Pomysłodawcą projektu jest Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka, pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Zespół ACK UMCS Chatka Żaka do spraw Forum tworzą: Agnieszka Bąk, Bogdan Bracha, Violetta Dryło, Agnieszka Dudek, Karolina Kałkucka i Ilona Woźniak-Kostecka.

Folder Forum Kultury Studenckiej 

Kontakt:
izabela.pastuszko@poczta.umcs.lublin.pl
kulturastudencka@ack.lublin.pl
☎ 81 533 32 01 wew. 130 (w związku z pracą zdalną telefon jest chwilowo nieaktywny)
Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej na Facebooku

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.