Pismo Folkowe

 

„Pismo Folkowe” (wcześniej „Gadki z Chatki”) ukazuje się nieprzerwanie od maja 1996 roku. Jego poprzedni tytuł nawiązuje do miejsca siedziby redakcji – ACK UMCS „Chatka Żaka”. Dotychczas zostało wydanych ponad 160 numerów. Jest to najstarsze i jedyne w Polsce pismo poświęcone muzyce folkowej oraz jej kontekstom kulturowym.

Czasopismo, funkcjonując jako dwumiesięcznik w wersji drukowanej (nieprzerwanie od 1996 roku), strona internetowa i profil w mediach społecznościowych, wyznacza i realizuje określone cele w obszarze kultury i nauki. Przejawiają się one w stałej edukacji kulturalnej, polegającej na systematycznie i kompleksowo upowszechnianej wiedzy o folklorze i folku oraz wzbogacaniu oferty czytelniczej poprzez tematy opracowywane przez kompetentnych, doświadczonych autorów, zgodnie z aktualnymi potrzebami środowiska kultury tradycyjnej i inspirowanej tradycją (twórców i odtwórców) oraz wynikami badań naukowych dyscyplin spójnych z profilem czasopisma. Za szczególną misję twórcy „Pisma Folkowego” uważają dokumentację i krytyczny osąd inicjatyw kulturalnych oraz wydarzeń z zakresu kultury tradycyjnej i folkowej, a także rozwój dziennikarstwa etnomuzycznego i etnokulturowego poprzez współpracę z młodym pokoleniem krytyków, wywodzących się z różnych środowisk: akademickiego i amatorskiego.

Kto tworzy „Pismo Folkowe”?

Stały zespół redakcyjny i powołana w 2016 roku Rada Naukowa to organy odpowiedzialne za poziom merytoryczny czasopisma. Zespół redakcyjny organizuje pracę nad kolejnymi numerami pisma, a tworzą go: dr Agata Kusto, redaktor naczelna od sierpnia 2013 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Kulturze i Instytutu Muzyki UMCS, etnomuzykolożka, z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu tekstów naukowych i popularnonaukowych. Funkcję zastępcy redaktora naczelnego sprawuje Agnieszka Matecka-Skrzypek, współtwórca pierwszej wersji „Pisma Folkowego”. Jest aktywną animatorką kultury i menedżerką jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów folkowych w Polsce, Orkiestry św. Mikołaja. Funkcję zastępcy redaktora naczelnego od stycznia 2020 roku pełni także dr Damian Gocół, związany z  Instytutem Filologii Polskiej UMCS, doświadczony korektor i redaktor, polonista (specjalność redaktorsko-medialna) i etnolingwista współpracujący z wydawnictwami naukowymi.

Pozostali członkowie ogólnopolskiego zespołu redakcyjnego (Lublin: Agnieszka Kościuk-Jarosz, Marcin Skrzypek, Bogdan Bracha, Małgorzata Wielgosz, Wojciech Bernatowicz; Warszawa: Maria Baliszewska, Joanna Zarzecka, Witt Wilczyński, Ewelina Grygier; Poznań: Tomasz Janas; Katowice: Maciej Froński; Chociebuż/Cottbus: Justyna Michniuk), Grudziądz: Łukasz Ciemiński –, odpowiedzialni są za przygotowanie materiałów do stałych działów – w ramach uprzednio wypracowanej koncepcji numeru. Ogólnopolski skład zespołu gwarantuje reprezentatywność tekstów i możliwość dotarcia do wydarzeń organizowanych w odległych miejscach, także poza granicami kraju.

Dla kogo?

Adresatem pisma jest szeroko rozumiane środowisko folkowe w całym kraju – osoby związane z muzyką folkową i kulturą tradycyjną, sami muzycy, animatorzy kultury oraz słuchacze muzyki opartej na folklorze. Redakcja współpracuje ponadto ze środowiskami skupionymi wokół popularyzacji kultury tradycyjnej, np. ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych – Lublin, Fundacją OVO – Wrocław, Domem Tańca – Warszawa. Utrzymuje również żywe kontakty z pracownikami naukowymi, doktorantami, studentami i kołami naukowymi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z Polskim Seminarium Etnomuzykologicznym w Warszawie, kołem naukowym muzykologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, zarówno poprzez przesyłanie tekstów o charakterze naukowym, jak też innych form opisu współczesnych przejawów kultury tradycyjnej.

Gdzie znaleźć „Pismo Folkowe”?

Najnowszy numer „Pisma Folkowego”, jak i wydania archiwalne są dostępne w ACKiM UMCS Chatka Żaka, Empikach (również online) i Galerii Sztuki Ludowej w Lublinie, ul. Grodzka 14

Magazyn dostępny jest również w  Internecie w postaci obszernej witryny oraz w prenumeracie.

Strona internetowa Pisma Folkowego

Pismo Folkowe na Facebooku

Pismo Folkowe na Instagramie

Pismo Folkowe na You Tube

Powiązane informacje:

Konferencja Folk – Folklor – Folkloryzm. Transmisja prezentacji Pisma Folkowego

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Pisma Folkowego

Promocja Pisma Folkowego i koncert „Lubelskie na jazzowo” w Chatce Żaka!

Młodzi niebanalnie o… kulcie świętych w kulturze ludowej

Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej”