Kurs tańca dla studentów

Zespół Tańca Towarzyskiego UMCS „Impetus” zaprasza studentów na kurs tańca towarzyskiego.

Uczestnictwo w zajęciach to doskonała okazja, aby w przystępny i przyjemny sposób nauczyć się podstawowych figur i kroków tanecznych. W ramach zajęć Zespołu można uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego.

Terminy zajęć grup rozpoczynających naukę:

  • grupa I - wtorek, g. 17:30
  • grupa II - wtorek, g. 19:00

Miejsce: Sala lustrzana 08 (Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16, Lublin)

Pierwszeństwo uczestnictwa mają studenci I i II roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich UMCS.

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za zajęcia:

  • studenci UMCS: bezpłatnie
  • studenci innych uczelni: 80 zł za semestr

Zapisy przyjmujemy przez formularz dostępny poniżej.

Osoby zakwalifikowane do grupy otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa w kursie oraz terminem pierwszych zajęć.

Kontakt: Violetta Dryło, violetta.drylo@umcs.pl

ZTT Impetus na Facebooku

ZTT UMCS "Impetus" - zapisy na kurs tańca towarzyskiego

Grupa I, wtorek - godz. 17:30
Grupa II, wtorek - godz. 19:00

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, naszych danych osobowych w celu organizacji kursu tańca towarzyskiego przez Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych danych. (pole obowiązkowe)


Posiadamy wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w kursie tańca towarzyskiego. Jesteśmy świadomi przysługujących nam na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostaliśmy także poinformowani o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania naszych danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jesteśmy świadomi, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w kursie tańca towarzyskiego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w kursie.
  • w celu organizacji lekcji tańca towarzyskiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadamy wiedzę o przysługujących nam na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w kursie tańca towarzyskiego. Zostaliśmy także poinformowani o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania naszych danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w kursie tańca towarzyskiego dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w kursie tańca towarzyskiego. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji kursu. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w lekcjach, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

    Aktualności