Badania naukowe

Główne tematy badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze:

 • Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Kultura i historia Żydów
 • Nowe media i kultura cyfrowa (w tym badania gier komputerowych)
 • Kultura wizualna i filmoznawstwo
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Kultura popularna
 • Muzykologia (w tym etnomuzykologia)
 • Historia sztuki i historia kultury
 • Muzealnictwo
 • Architektura informacji 

 

Wojciech Bernatowicz – mgr, asystent w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym. Zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół zagadnienia musicalu amerykańskiego, na którego temat przygotowywana jest dysertacja doktorska. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki relacji muzyki i treści literackiej w musicalu amerykańskim lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Autor artykułów naukowych (Musical „Evita” Andrew Lloyda Webbera na tle wybranych gatunków muzyki scenicznej XIX i XX w., 2014; O specyfice musicalu rockowego, 2021), tekstów w praca zbiorowych (Nowe koncepcje kompozytorskie w musicalu drugiej połowy XX w., 2020; Musical jako zjawisko popkulturowe, 2020; Poetyka musicalu filmowego lat 70. XX w., 2020)oraz tekstów popularnonaukowych publikowanych w „Ruchu Muzycznym”, „Piśmie Folkowym”, „Kulturze Liberalnej” oraz „MEAkulturze”.


 

Michał Bobrowski – dr, od 2018 adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Doktor filmoznawstwa (dysertację obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2010). W obrębie jego zainteresowań badawczych znajdują się klasyczne kino japońskie i amerykańskie, film animowany, studia nad propagandą filmową okresu Zimnej Wojny (USA, ZSRR, Jugosławia). W roku 2012 opublikował książkę Akira Kurosawa. Artysta Pogranicza. W roku 2016 ukazała się współredagowana przez niego monografia Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, a w 2019 jej kontynuacja zatytułowana Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History (również pod jego współredkacją). Książka ta uzyskała nominację do nagrody McLaren-Lambart Award for Best Scholarly Book on Animation za lata 2019-2020 przyznawanej przez Society for Animation Studies. Wraz z Radosłem Bombą współautor wydanej w 2021 roku książki Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji. Jest dyrektorem programowym oraz współzałożycielem StopTrik International Film Festival (Słowenia/Polska), festiwalu poświęconego animacji stop motion. Współpracuje z licznymi europejskimi festiwalami i instytucjami filmowymi jako kurator, aktywista kulturowy. Posługuje się językami angielskim, serbsko-chorwackim, rosyjskim.


 

Radosław Bomba –dr, prof. UMCS, badacz, nauczyciel akademicki, animator kultury cyfrowej. Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS. Zainteresowany antropologicznymi aspektami gier wideo, groznawstwem, ludologią, cyberkulturą, humanistyką cyfrową.Autor książki „Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności” (2014), współautor (wraz z Michałem Bobrowskim) monografii „Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji” (2021) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych badaniom gier wideo i kulturze cyfrowej.

Oprócz pracy naukowo dydaktycznej aktywnie współpracował z licznymi instytucjami nauki i kultury takimi jak  m.in.: Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Biblioteka Narodowa, Medialab Katowice, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Fundacja Nowoczesna Polska, Muzeum Miasta Gdyni, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Fundacja 5medium, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,  Fundacja Lubelski Gamedev, Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.


 

Anna Dymmel – dr hab. prof. UMCS, zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce piśmienności w procesie komunikacji społecznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia kultury czytelniczej – jej przemiany i współczesność w Polsce i Europie środkowo-wschodniej;  aspekty metodologiczne badań nad czytelnictwem i kulturą książki, konteksty innych nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto problemy kultury informacyjnej epoki cyfrowej, w tym  relacje użytkownik-informacja, uwarunkowania społeczno-kulturowe i technologiczne; zagadnienia edukacji informacyjnej. Autorka monografii i licznych artykułów naukowych, w tym: Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku, 2013; (wraz z S. Kotułą i A. Znajomskim), Kultura czytelnicza i informacyjna - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, 2015; (red.) Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, 2017;  red. naukowy czasopisma „Folia Bibliologica” (od 2019).

 


  

Ewa Głażewska – dr hab., profesor nadzwyczajny UMCS, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo; dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, Senator UMCS w kadencji 2020-2024; ekspert Zespołu Nauk Humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii; członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS.

Zainteresowania naukowe: komunikacja niewerbalna, komunikacja międzykulturowa, antropologia społeczno-kulturowa, socjologia kultury. Współautorka monografii pt. Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje (2021). Autorka pierwszej powojennej monografii dotyczącej zwyczaju kuwady, pt. Kuwada. Egzotyczny zwyczaj w nowej odsłonie (2014). (Dla zainteresowanych zwyczajem kuwady, link do rozmowy wyemitowanej przez TVP Lublin w programie kulturalnym „Afisz”: http://lublin.tvp.pl/19578483/8-kwietnia-2015). Współautorka podręcznika akademickiego z zakresu komunikacji niewerbalnej pt. Komunikacja niewerbalna – płeć i kultura. Wybór zagadnień (2012). Autorka monografii pt. Płeć i antropologia. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead (2005).


 

Magdalena Grabias – dr, absolwentka Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie oraz Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy na UJ w Krakowie. Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo, specjalność filmoznawstwo. Adiunkt; Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze, UMCS. Jej badania naukowe obejmują problematykę kinematografii światowej i zjawisk kulturowych związanych z kinem postrzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii oraz kultury popularnej, ze szczególnym naciskiem na tematykę z kręgu studiów gotyckich, demonologii i "Dracula Studies". Jest autorką licznych publikacji w języku angielskim, polskim i rumuńskim propagujących sztukę filmową, muzykę i teatr.


 

Maria Juda – prof. dr hab. Głównym obszarem badawczym są zagadnienia związane z dziejami kultury dawnej książki drukowanej w wymiarze polskim i ogólnoeuropejskim. Odnoszą się one do dziejów dawnego drukarstwa, określonych kategorii książek pod względem treściowym i edytorskim, architektury dawnej książki, księgozbiorów historycznych, miejsca ludzi książki w społeczeństwie staropolskim. Uwaga kierowana jest również na problemy metodologiczne bibliologii historycznej, edycję źródeł historyczno-bibliologicznych oraz zagadnienia poloników jako elementu polskiego dziedzictwa kulturowego.


 

Teresa Klimowicz – dr, zainteresowania badawcze obejmują kulturę pamięci i teorię dziedzictwa historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Żydów polskich. Jest autorką tekstów dotyczących dziedzictwa żydowskiego na Lubelszczyźnie oraz współautorką popularyzatorskiego podręcznika dotyczącego ochrony cmentarzy żydowskich. Jest laureatką nagrody "Chroniąc Pamięć"(2021) oraz złotej odznaki "Za opiekę nad zabytkami" (2020).


 

Adam Kopciowski – dr hab., historyk, doktor habilitowany, kierownik Pracowni Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się najnowszą historią Żydów w Polsce, w tym głównie problematyką związaną ze źródłami tworzonymi w języku jidysz: prasą i księgami pamięci, a także historią i kulturą Żydów na Lubelszczyźnie. Autor, m.in. monografii Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” (2015) oraz książki Żydowski Lublin Źródła - obrazy - narracje (2021, wspólnie z Martą Kubiszyn).


 

Agnieszka Kościuk-Jarosz – doktor nauk humanistycznych (2015); ukończyła kulturoznawstwo (2005) oraz filologię polską (2002) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, gdzie pełni także funkcje koordynatora do spraw dydaktyki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół polskiej kultury tradycyjnej, zwłaszcza duchowej i społecznej, językoznawstwa polskiego oraz antropologii miasta. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną z ostatniego z wymienionych zakresów. Brała udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencjach naukowych; jest współredaktorką dwóch monografii (2014, 2019) oraz autorką szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach punktowanych oraz pracach zbiorowych. W latach 2001–2006 pełniła obowiązki redaktor naczelnej ogólnopolskiego czasopisma poświęconego współczesnym inspiracjom muzyczną kulturą tradycyjną „Gadki z Chatki”. W 2012 roku otrzymała zbiorową Nagrodę Naukową Marii Curie (Maria Curie Prize) dla zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego za publikację Lubelskie z serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały”, w której znalazły się opracowane przez nią lamenty i pieśni pogrzebowe.


 

Sebastian Dawid Kotuła – dr, zajmuje się ewolucją kultury książki, promocją książki w telewizji oraz technologiami open source. Autor ponad 80 publikacji m.in. Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013; Wstęp do open source, Warszawa 2014; Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja, Lublin 2019; Druk 3D dla humanistów. Teoria i praktyka w perspektywie open source, Warszawa 2021.


 

Marta Kubiszyn – dr hab., w badaniach podejmuje kwestie dotyczące form i sposobów konstruowania narracji o przeszłości z wykorzystaniem takich materiałów jak, m.in. relacje mówione czy fotografie, dzięki którym wydarzenia historyczne pokazywane są z perspektywy uczestników i świadków, uwzględniając subiektywne doświadczenia oraz indywidualne losy. Przedmiotem zainteresowań Pani dr hab. jest kultura i historia Żydów, zajmuje się także problematyką upamiętniania Zagłady  oraz zagadnieniami odnoszącymi się do szeroko rozumianej edukacji w tym obszarze. W ciągu najbliższych lat planuje realizować badania dotyczące procesów konstruowania pamięci kulturowej, przede wszystkim w kontekście sposobów upamiętniania miejsc i wydarzeń związanych z Zagładą na terenie Lublina i Lubelszczyzny.


 

Agata Kusto – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, od 2013 roku redaktor naczelna „Pisma Folkowego”. Zajmuje się polskim folklorem muzycznym, szczególnie tradycyjnymi śpiewami religijnymi, pieśniami obrzędowymi oraz muzyką instrumentalną wraz z instrumentarium wsi z obszaru Lubelszczyzny i Podlasia. Bada i dokumentuje transformacje w zakresie kultywowanych tradycji muzycznych i inspiracje folklorem w muzyce folkowej. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i komentarzy do wydawnictw płytowych a także  monografii o charakterze źródłowym: Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za Obrazem” (2015), Z maciejowickiej sceny. Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki" z lat 2015-2019  (2021). Wraz z Zenonem Koterem opracowała szóstą część tomu Lubelskie (z serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały), pt.: Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – Wykonawcy – Repertuar (2011), za którą otrzymała Nagrodę Naukową „Marii Curie” przyznaną zespołowi pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego.


 

Ewa Letkiewicz – dr hab., prof. UMCS, historyczka sztuki. Zatrudniona w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Zainteresowania badawcze: sztuka nowożytna i jej miejsce w kulturze, biżuteria historyczna (w kontekście polskim i europejskim), insygnia władzy, kolekcje, twórcy i kolekcjonerzy biżuterii, graficzne wzorniki biżuterii, także design współczesny. Autorka książek poświęconych historii biżuterii, ponad stu artykułów naukowych, redaktorka serii monografii poświęconych zagadnieniom ciała, stroju, biżuterii, rozpatrywanych w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych.


 

Piotr Majewski – dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce. Zajmuje się m.in. kulturą artystyczną XX i XXI wieku, problematyką migracji artystycznych oraz historią i teorią krytyki sztuki. Autor monografii: Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności” (Lublin 2006), La Vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (Lublin 2020). Współredaktor monografii Grupa „Zamek” (2 tomy, 2007, 2009), Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice („Książka Roku 2019”), Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI w. (2 tomy, 2020). Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wyróżniony m.in. Medalem 700-lecia Miasta Lublina (2018) i Medalem Unii Lubelskiej (2020).


 

Beata Maksymiuk-Pacek – mgr, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej UMCS. Wieloletni pracownik Archiwum Etnolingwistycznego UMCS. Od października 2019 roku zatrudniona w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Wśród jej zainteresowań badawczych dominuje tematyka związana z kulturą tradycyjną, w tym obrzędowością rodzinną (głównie weselną) i doroczną (kolędowaniem, obrzędowością wiosenną i sobótkową) oraz dokumentowaniem i opracowaniem nagrań terenowych. Od 2011 roku członek zespołu redagującego wydawaną pod auspicjami Instytutu Sztuki PAN w Warszawie serię Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały, t. 4: Lubelskie (2011), t. 5: Podlasie (2012, 2016). Do 2019 roku współpracownik zespołu etnolingwistycznego opracowującego wydawany w Lublinie Słownik stereotypów i symboli ludowych. Współwykonawca projektów badawczych realizowanych m.in. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.


 

Alicja Matczuk – dr hab., zainteresowania badacze skupiają się na historii, teorii i metodyce polskich bibliografii ogólnych i specjalnych, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, a także na ukazaniu  znaczeniu i roli warsztatu bibliograficznego w rozwoju nauki i kultury polskiej.  Ważniejsze publikacje: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i  społecznych do roku 1989. Historia i metodyka (Lublin 2014), Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych ( Lublin 1994). Autorka, współautorka i redaktorka wielu opracowań bibliograficznych, m.in.  Bibliografia  publikacji pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku (współaut. Tomasz Kranz), Lublin 2004), Bibliografia Janowca i okolic (współaut. Artur Znajomski, Janowiec 2020). 

 


 

Zbigniew Osiński – dr hab., prof. UMCS, prowadzi badania mieszczące się w ramach humanistyki cyfrowej i nauki o informacji. W szczególności zajmuje się: bibliometrią,  bazami danych naukowych,  mapowaniem i wizualizacją informacji i wiedzy, a także zasobami i kompetencjami informacyjnymi.


 

Andrzej Radomski – dr hab., prof. UMCS, zajmuje się badaniem kultury cyfrowej i humanistyki cyfrowej oraz zastosowaniem metod data science, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do nauk humanistycznych i społecznych. Redaktor naczelny czasopisma Kultura i Historia oraz periodyku multimedialnego Medialica. Wykładowca w Academia Electronica w AltSpace i współtwórca Ośrodka Analiz Zasobów Cyfrowych i Systemów Inteligentnych w ECOTECH-COMPLEX w Lublinie. Miłośnik programowania w Python i R oraz montażu filmów i tworzenia digital stories. Autor bloga naukowego: www.andrzejradomski.umcs.lublin.pl.


 

Agata Rybińska – dr, interesuje się kulturą Żydów aszkenazyjskich, zwłaszcza Żydów niemieckojęzycznych w XIX wieku, np. Żydami wrocławskimi, a także judaizmem reformowanym, ruchem naukowym wiedzy o judaizmie (Wissenschaft des Judentums), duchowością i literaturą religijną – Biblią (również jidyszową Cene u-rene), różnojęzycznymi modlitewnikami dla Żydówek (tchines, Gebetbücher), innymi książkami do modlitwy, jak również literaturą umoralniającą i zawartymi w nich wzorcami oraz kodami kulturowymi. Pisze mikrohistorie (np. rodziny Arctów, J.R. Ehrlicha) i herstorie (np. Edith Stein, Berthy Badt-Straus, Liny Morgenstern, Fanny Neudy, Else Ury, Rozalii Saulson). Jest autorką 50 artykułów naukowych, 20 popularnonaukowych, 10 recenzji, a także książek: Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław2017; Manuel Joël (1826–1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z nurtu Wissenschaft des Judentums, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020; Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe, red. Teresa Klimowicz, Agata Rybińska, Monika Tarajko, Wyd. UMCS, Lublin 2021; Josef R. Ehrlich, Droga mojego życia. Wspomnienia byłego chasyda, wstęp, tłumaczenie z języka niemieckiego i opracowanie krytyczne Agata Rybińska, Wyd. PWN, Warszawa 2022 [w druku - marzec 2022].

 


 

Katarzyna Smyk – dr hab., prof. UMCS w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; językoznawczyni, kulturoznawczyni, folklorystka. Badaczka kultury tradycyjnej i posttradycyjnej, obrzędów, zwyczajów, wierzeń, tekstów folkloru i sposobów ich funkcjonowania we współczesnej kulturze polskiej i w systemie wartości współczesnych Polaków. Autorka ponad 100 artykułów naukowych na temat motywów i symboli w folklorze polskim, poezji ludowej, współczesnych tekstach kultury oraz ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Zaangażowana społecznie w pracę nad utrwalaniem tradycji regionalnych jako istotnego, protożsamościowego wymiaru kultury polskiej. M.in. od 2005 roku pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Twórczość Ludowa”, jest członkiem redakcji serii „Dziedzictwo Kulturowe” PTL na kadencję 2020-2024., rady naukowej czasopisma „Łódzkie Studia Etnograficzne” na kadencję 2020-2024, rady programowej periodyku „Studia i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Rady Naukowej „Rocznika Podhalańskiego”, „Biuletynu Uniejowskiego”, czasopisma „Wieś Radomska”, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, „Pismo Folkowe. Tradycja. Muzyka Świata i Okolic”. Zasiada w radach naukowych muzeów i instytucji kultury (m.in. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie, Muzeum Regionalnego w Zwoleniu). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Sekcji Polskiej IOV (członek Prezydium), Sekcji Literatury STL, Rady Artystycznej Sejmików Teatrów Wsi Polskiej, Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, członek zarządu oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członek Komisji Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Jest ekspertem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury i Polskiej Komisji Akredytacyjnej (w dyscyplinach nauki o kulturze i religii oraz językoznawstwo). Jest współpracownikiem Laboratorium Semiotycznego Wydziału Artes Liberales UW. Przewodniczy Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kadencji 2019–2022. Od maja 2021 roku pracuje jako pełnomocnik ds. programowych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.


 

Monika Torczyńska – dr, z wykształcenia jest  socjologiem, filozofem i prawnikiem. Obszar jej zainteresowań naukowych  obejmuje przestrzeń kultury ujmowanej sensu largo. W swoich badaniach kulturoznawczych uwzględnia perspektywę socjologii i filozofii kultury. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu wyżej wskazanych dziedzin.


 

Mariola Tymochowicz – dr hab., prof. UMCS, etnolog i kulturoznawca, zainteresowania naukowe obejmują badania nad tradycyjną i współczesną kulturą wsi. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się badaniem przemian obrzędowości rodzinnej i dorocznej na Lubelszczyźnie, których efektem jest min. publikacja Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 2013. Od 2010 roku prowadzi eksploracje na temat tradycyjnego pożywienia chłopskiego (Tradycyjne pożywienie w kulturze chłopskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 2019) oraz historii odzieży chłopskiej i jej współczesnymi przeobrażeniami, czyli strojami ludowymi. Od 2020 r. koordynuje prace nad opracowaniem Słownika terminologicznego polskich strojów ludowych, którego wydanie planowane jest w 2024 r. W 2012 roku otrzymała zespołową Nagrodę Naukową „Marii Curie (Maria Curie Prize) za współtworzenie publikacji „Lubelskie, T.4 serii Polskie pieśni i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz.1-6, pod red. J. Bartmińskiego. Za zaangażowanie we wspieraniu tradycyjnej kultury województwa lubelskiego w 2014 r. Pani dr hab. została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2022 roku brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.


 

Artur Znajomski – dr hab., zasadniczym przedmiotem zainteresowań naukowych Pana dr hab. jest problematyka bibliografii specjalnych. W głównej mierze interesuje się bibliografiami osobowymi, lokalnymi oraz zagadnień. Bada ich historię, stan współczesny oraz stosowane w nich rozwiązania metodyczne. Zajmuje się również praktyką bibliograficzną. Wyniki prac badawczych zostały udostępnione w takich m.in.  publikacjach jak: Bibliografie osobowe historyków polskichSprawność informacyjna bibliografii lokalnych wydanych w Polsce w latach 1945-1989Zarys rozwoju polskich bibliografii lokalnych do 1939 rokuThe state of local bibliographies in Poland after World War II; Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych na ziemiach polskich w okresie zaborów; Henryk Baranowski (1920-2011) jako twórca bibliografii lokalnych. Jest także  współautorem Bibliografii Janowca i okolic.


 

Grzegorz Żuk – dr hab., polonista, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2005 r.) na podstawie rozprawy „Językowy obraz Europy w polskim dyskursie publicznym” (publikacja: Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym, Lublin 2010); doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2017 r.) na podstawie monografii Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

Zainteresowania naukowe: aksjologia, edukacja, kultura, w tym szczególnie muzealnictwo i edukacja muzealna.


 

Jerzy Żywicki – dr hab., prof. UMCS, prowadzi badania nad sztuką XIX – XXI wieku, w tym zwłaszcza nad dziejami architektury oraz biografistyką architektoniczną. Jest autorem trzech książek naukowych, kilkudziesięciu artykułów, a ponadto podręczników szkolnych oraz materiałów pomocniczych dla nauczycieli. Jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, a także członkiem Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Mieście Lublin. Za swoją pracę i działalność był wielokrotnie nagradzany.