Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Żuk

dr hab. Grzegorz Żuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 w semestrze letnim 2022/2023


wtorek          15.oo - 16.oo


czwartek       12.oo - 13.oo


pokój 332 (Stara Humanistyka)


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

2017 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych na podstawie monografii "Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki", Lublin 2016, ss. 322. Specjalności: aksjologia, edukacja. Dyscyplina: nauki o kulturze i religii.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5484-751X 

od 1 IV 2009 do 31 I 2019 - praca na stanowisku dyrektora Wydawnictwa UMCS.

od 2005 - praca na stanowisku adiunkta w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS.

2005 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tytuł rozprawy doktorskiej: „Językowy obraz Europy w polskim dyskursie publicznym”; promotor: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS); recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Maria Wojtak (UMCS).

2000 - 2004 - studia doktoranckie w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.

1987 - 1992 – studia na kierunku filologia polska; tytuł magistra ze specjalnością nauczycielską; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Marii Lewickiego „Słownictwo dotyczące wyborów na przykładzie analizy słownictwa artykułów publicystycznych okresu wyborów prezydenckich w 1990 roku”.


Działalność naukowa

Wykaz publikacji

Książki autorskie:

1. Ogrody szczęścia, Lublin 2022, ss. 216.

2. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016, ss. 322.

3.  Europe in Polish Public Discourse, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2013,  ss. 176 (w serii: Studies in European Integration, State and Society)

4. Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym, Lublin 2010, ss. 148.

 

Książki redagowane:

1. Muzea w kulturze współczesnej (red. z Anną Ziębińską-Witek), Lublin 2015, ss. 252.

2. Muzea literackie - historia, edukacja, perspektywy, (red. z Ewą Łoś), Lublin 2012, ss. 188.


Artykuły: 

1. Edukator muzealny - profil zawodowy pracownika, "Zeszyty Artystyczne", nr 34, lipiec 2019, ISSN 1232-6682, s. 32-45, eng. wer., The museum educator - a professional profile, s. 134-147.

2. Bohaterstwo - Męczeństwo - Nostalgia: o reprezentacjach przeszłości [Anna Ziębińska-Witek „Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” ], "Akcent. Literatura i Sztuka", nr 2 (156), 2019, s. 122-127.

3. Wycieczka szkolna w procesie edukacji, "Hejnał Oświatowy", nr 10/196, 2020, ISSN 1233-7609, s. 3-5.


1. Wycieczka szkolna w procesie kształtowania tożsamości, [w:] Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka, Lublin 2017, s. 235-249.

2. O pojęciu kultury, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, red. Małgorzata Karwatowska i Leszek Tymiakin, Lublin 2016, s. 255-266.

3. Refleksje dziewcząt i chłopców o miejscu pamięci, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2014, s. 413-423.

4. Literárna výstava ako forma komunikácie s verejnosťou, „Múzeum. Metodický študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií”, nr 4/2013, Bratislava 2013, s. 20-22.

5. Komunikowanie się z publicznością w muzeum literackim, [w:] Komunikacja - tradycja i innowacje, red. Małgorzata Karwatowska i Adam Siwiec, Chełm 2013, s. 606-613

6. Refleksja jako wartość w edukacji muzealnej, [w:] Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. Bogumiła Truchlińska, Lublin 2012, s. 179-188.

7. Edukacja w miejscach pamięci - od reliktu do refleksji, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski i Marta Wójcicka, Lublin 2012, s. 237-244.

8. Słowo i obraz w muzeum literackim, [w:] Muzea literackie - historia, edukacja, perspektywy, red. Grzegorz Żuk i Ewa Łoś, Lublin 2012, s. 35-48.

9. Rodzinne Polaków rozmowy... - o domowym komunikowaniu się, [w:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, red. Małgorzata Karwatowska i Adam Siwiec, Chełm 2012, s. 223-236.

10. Twórcze aspekty działalności muzeów, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, red. Barbara Myrdzik i Małgorzata Karwatowska, Lublin 2011, s. 173-182.

11. Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Karwatowska i Adam Siwiec, Chełm 2010, s. 239-257.

12. Edukacja muzealna a nowe media, [w:] Animacja działań kulturalnych - wyzwanie współczesności, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Warszawa 2010, s. 97-105.

13. Pojęcie RÓWNOŚCI i jego profilowanie we współczesnym języku polskim (z Jerzym Bartmińskim), "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", Lublin 2009, t. 21, s. 47-67.

14. W poszukiwaniu tożsamości - Europa obiektem fascynacji i krytyki, [w:] Dialog kultur w edukacji, red. Barbara Myrdzik i Małgorzata Karwatowska, Lublin 2009, s. 105-113.

15. Tradycja i współczesność Europy w twórczości polskich romantyków - Słowacki i Norwid, [w:] Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, red. Marzena Marczewska i Zbigniew Trzaskowski, Kielce 2009, s. 321–328.

16. Życzenia świąteczne a ideologia, [w:] Tradycja w tekstach kultury, red. Jan Adamowski i Józef Styk, Lublin 2009, s. 119–128.

17. Utwór literacki jako metafora - na przykładzie "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza, [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. Barbara Myrdzik, Iwona Morawska, Lublin 2007, s. 157 –167.

18. Polnisch równość 'Gleicheit' im semantischem Netz. Kognitive Definition der równość 'Gleicheit' im Polnischen (z Jerzym Bartmińskim), [w:] Normen- und Wertbegriffe in der Verstaendigung zwischen Ost- und Westeuropa, red. Bettina Bock, Rosemarie Luehr, Frankfurt am Mein 2007, s. 33 –68.

19. „Przedmurze czy pomost?” – o miejscu Polski w Europie, "Świat i Słowo. Filologia, Nauki Społeczne, Filozofia, Teologia", nr 2(5), Bielsko-Biała 2005, s. 145 –172.

20. Polska i Unia Europejska w tekstach humorystycznych, "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", t. 16, Lublin 2004, s. 149 –172.

21. Polacy – gospodarze czy goście w europejskim domu? Dwa punkty widzenia w polskim dyskursie publicznym, [w:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska i Ryszard Nycz, Lublin 2004, s. 147 –158.

22. Integracja europejska w metaforyce prasowej (na materiale tygodnika „Polityka”), [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, red. Aleksander Wojciech Mikołajczak i Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 2003, s. 389 –411.

  
Recenzje, omówienia, sprawozdania:


1. Understanding Europe…, Richard Hill, My, Europejczycy, przeł. Wika Sobiegraj, Wydawnictwo Santorski and Co, Warszawa 2004, "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", t. 17, Lublin 2005, s. 317 –319.
2. Europa - Polska - Rosja: Mif Evropy v literature i kul'ture Polszi i Rossii, red. M. V. Leskinen, V. A. Chorev, Izdatel'stvo "Indrik", Moskva 2004, "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", t. 19, Lublin 2007, s. 267 –268.
3. Konferencja na temat europejskich norm i wartości oraz językowego obrazu świata Słowian (Lublin 3 –5 kwietnia 2008), [z Joanną Szadurą], "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", t. 20, Lublin 2008, s. 435 –436.

Udział w konferencjach naukowych

 1. Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna w ramach II Kolokwium Europejskiego „Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej” w dniach 23 24.05.2002 r. w Gnieźnie.
 2. „Punkt widzenia w języku, w tekście i w dyskursie” w dniach 7 9.11.2002 r. w Krasiczynie.
 3. Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna "Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa" w dniach  27 28.02.2006 w Jenie (Niemcy).
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa "Czytanie tekstów kultury: metodologia, badania, metodyka" w dniach 25 26.06.2006 r. w Lublinie.
 5. Konferencja naukowa "Polska dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osiągnięcia, potrzeby, perspektywy" w dniach 16 17.10.2006 r. w Pułtusku.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana" w dniach 13 15.05.2007 r. w Baranowie Sandomierskim
 7. Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna "Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa" w dniach  35.04.2008 r. w Lublinie  sekretarz konferencji.
 8. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur" w dniach 1920.05.2008 r. w Kielcach.
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa "Co oznacza dialog kultur w edukacji?" w dniach 22 23.09.2008 r. w Lublinie.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa "Muzea literackie - tradycja, współczesność, perspektywy" w dniach 23 24.10.2008 r. w Lublinie  kierownik konferencji.
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa "Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia" w dniach 20-21.09.2010 r. w Lublinie
 12. Konferencja "Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej" w dniach 6-9.06.2011 r. w Baranowie Sandomierskim.
 13. Ogólnopolska konferencja "Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych" z cyklu "Aksjologie współczesności" w dniu 20.10.2011 r. w Lublinie.
 14. Konferencja naukowa "Komunikacja - tradycje i innowacje" w dniach 21-23.06.2012 r. w Chełmie.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce” w dniach 20 – 22 czerwca 2013 r. w Chełmie
 16. Konferencja "Muzea w kulturze współczesnej - wyzwania, możliwości, zagrożenia", w dniach 22-23 maja 2014 roku w Lublinie - sekretarz konferencji.
 17. Konferencja "Muzeum w edukacji", w dniach 21-23 marca 2018 r. we Wrocławiu.
 18. Konferencja "Wartosci w świecie młodzieży - młodzież w świecie wartości" w dniu 6 czerwca 2018 r. w Lublinie.
 19. II Seminarium Regionalistów, Edukatorów, Historyków "Historia - Edukacja - Pamięć" w dniu 4 czerwca 2018 r. w Bełżcu.
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury - oczekiwania, realia, perspektywy" w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne na kierunkach: "kulturoznawstwo", "techologie cyfrowe w animacji kultury", "e-edytorstwo i techniki redakcyjne", "animacja kultury" (lata 2005 
 2019):

 1. organizacja  animacja kultury,
 2. wiedza o literaturze,
 3. tradycja w kulturze współczesnej,
 4. obserwatorium kultury,
 5. wstęp do kulturoznawstwa,
 6. muzealnictwo i kolekcjonerstwo,
 7. nowe technologie w muzealnictwie,
 8. wybrane problemy współczesnego muzealnictwa,
 9. skarby kultury na szlakach turystycznych,
 10. komunikacja kulturowa,
 11. podstawy warsztatu dziennikarskiego,
 12. warsztat redaktora prasowego,
 13. reklama  język i obraz,
 14. public relations,
 15. instytucje kultury i polityka kulturalna,
 16. proseminarium i seminarium licencjackie
 17. finanse i księgowość w firmie,
 18. marketing wydawniczy
 19. struktura wydawnictwa
 20. zarządzanie informacją.