Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Smyk

dr hab. Katarzyna Smyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
81 537 27 71, pokój 318 (Stara Humanistyka)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop wypoczynkowy do 31 sierpnia 2021 r.  


 


Po 31 sierpnia zapraszam na "Konsultacje" na Wirtualnym Kampusie 


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=167751 


Polecam też kontakt mailowy. 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Nowa monografia autorstwa K. Smyk: 

Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu, Lublin 2020. 

https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5341/sciezki-kultury-t2--obrzed-jako-tekst-kultury-przyklad-bozego-ciala-w-spycimierzu 

 

Nowe wydawnictwa pod red. K. Smyk: 

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, red. K. Smyk, Uniejów-Wrocław 2020. 

Raport kończy dwuletni projekt badawczy realizowany według koncepcji i pod opieką merytoryczną K. Smyk. 

Do pobrania: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/2020/10/29/pionierski-raport/

 

Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. K. Smyk, J. Dragan, Kolbuszowa 2019: 

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/2012-10-21-10-16-45/badania/koledowanie-na-rzeszowszczyznie/publikacja 

Tom wraz z dwuletnimi badaniami, prowadzonymi pod kierunkeim K. Smyk, został uhonorowany nagrodą Sybilla 2019  w kategorii projektów naukowo-badawczych w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku "Sybilla 2019" (organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów):   http://konkurssybilla.nimoz.pl/LAUREACI2019 

O projekcie: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/2012-10-21-10-16-45/badania/koledowanie-na-rzeszowszczyznie 

 

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. W. Brzezińska, K. Smyk, wyd. UMCS, PTL, NID, Lublin–Wrocław–Warszawa 2019:  

 http://kulturaludowa.pl/publikacje/festiwale-konkursy-przeglady-a-ochrona-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/

 

* * * 

Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję 2019-2022:

http://mkidn.gov.pl/pages/posts/powolanie-nowej-rady-ds.-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego-9353.php 

* * * 

Ogólnopolska Konferencja Kultury – ekspert OKK:

http://www.konferencjakultury.pl

* * * 

"Słownik polskiej bajki ludowej" – hasła autorstwa K. Smyk:

http://bajka.umk.pl/slownik/autorzy-hasel/autor/?id=10 

* * * 

"Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji" (2019-2020) - grant MKiDN, opracowanie koncepcji i koordynacja merytoryczna grantu 

* * * 

"Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej" (2016-2017) – grant MKiDN, opieka nadukowa nad grantem: 

http://dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl 

Wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku "Sybilla 2017" w kategorii Badania naukowehttp://konkurssybilla.nimoz.pl/2017/wyniki_2017 

* * * 

Projekt "Z naszej bajki" – grant MKiDN; opracowane bajki: 

https://wolnelektury.pl/katalog/gatunek/bajka-ludowa/ 

* * * 

Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora J. Adamowskiego, 29-30 XI 2018: 

https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1499,konferencja-z-okazji-jubileuszu-profesora-jana-adamowskiego,63701.chtm

"Literatura Ludowa" (2019, nr 4-5) dedykowana Profesorowi: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/issue/view/1872  

* * * 

 

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie i folklorystyka.

Zainteresowania naukowe: kultura współczesna, tradycyjna i postludowa w ujęciu antropologicznym, w perspektywie semiotycznej, komunikacyjnej i aksjologicznej; zjawiska i modalności myślenia potocznego; etnolingwistyczne badanie kultury; tekst kultury jako narzędzie badawcze; niematerialne dziedzictwo kulturowe, polityka kulturalna. 

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-0435-8873

 

Naukowe CV:

 • 2014 – habilitacja na podstawie monograficznego cyklu tekstów Droga w kulturze tradycyjnej i współczesnej – semantyka, obraz świata, wartości
 • 2007 – doktorat na podstawie rozprawy Językowo-kulturowy obraz bożonarodzeniowej choinki. Symbolika drzewka i ozdób; promotor – prof. dr hab. Jan Adamowski; recenzenci – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS) i prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (URz)
 • 1996 - magisterium Drzewa i krzewy iglaste w polszczyźnie ludowej. Analiza leksykalno-semantyczna, promotor – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

 

Dodatkowe uprawnienia:

 • Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ochrony własności intelektualnej (Lublin, UMCS, 2015)
 • Certyfikat tutora (Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviesne, Warszawa 2014)
 • Mediator sądowy (Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie, Lublin 2008)
 • Instruktor kultury słowa i małych form teatralnych (etat 1994-2001: Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie)

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021:

 • Kulturoznawstwo: Antropolgia języka, Antropologia współczesności, Seminarium licencjackie, Opieka nad praktykami studiów I i II stopnia,  
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury: Wybrane problemy dziedzictwa kulturowego, Promocja dziedzictwa, Interpretacja dzieła teatralnego i filmowego, Kreatywne pisanie, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie 
 • Kulturoznawstwo III stopień: Seminarium doktorskie, Zagadnienia współczesnego kulturoznawstwa: metody kognitywne w kulturoznawstwie 

 

Wykaz poprowadzonych prac licencjackich i magisterskich – do pobranie na dole strony. 

 

 

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji - do pobrania na dole strony 

Wykaz konferencji naukowych - do pobrania na dole strony 

 

Członek komitetów naukowych, redakcji czasopism i serii wydawniczych

 • Współpracownik Laboratorium Semiotycznego Wydziału Artes Liberales UW (http://al.uw.edu.pl/jednostki-badawcze/laboratorium-semiotyczne/). 
 • "Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych", Lublin - sekretarz redakcji, od 2005 roku (http://zgstl.pl/wydawnictwa/tworczosc-ludowa/). 
 • Członek redakcji serii "Dziedzictwo Kulturowe" PTL na kadencję 2020-2024. 
 • Członek rady naukowej czasopisma "Łódzkie Studia Etnograficzne" na kadencję 2020-2024. 
 • w latach 2017-2020 - „Literatura Ludowa. Dwumiesięcznik Naukowo-Literacki”, wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław – członek redakcji (tzw. redaktor) (http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LL). 
 • "Rocznik Podhalański" - członek Rady Naukowej od 2018 roku. 
 • Czasopismo "Biuletyn Uniejowski", wydawca: Uniwersytet Łódzki – członek Rady redakcyjnej od 2021 roku (http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=redakcja
 • Czasopismo "Wieś Radomska", wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej – członek Rady Naukowej od 2018 roku. 
 • „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, wydawca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – członek rady naukowej od 2016 roku.
 • „Pismo Folkowe. Tradycja. Muzyka Świata i Okolic”, wydawca: UMCS i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Lublin – członek rady naukowej od 2016 roku (http://pismofolkowe.pl). 
 • Współredaktorka serii wydawniczej Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa – od 2015 roku. Ukazały się trzy tomy serii.

 

Aktywność związana z kulturą i nauką 

 • od 2021 roku - członek Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk Etnologicznych PAN 
 • od 2020 roku - ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej - w zespole nauk humanistycznych oraz nauk teologicznych, w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii; językoznawstwo  
 • od 2020 roku - członek Komisji Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów  (http://slavika.org/folklor/folkloristy/biografii/243-katarzyna-smyk
 • od 2021 roku - członek Rady Naukowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
 • od 2019 roku - członek Rady Muzeum Regionalnego w Zwoleniu na kadecję 2019-2022
 • od 2019 roku - przewodnicząca Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kadencję 2019-2022
 • od 2019 roku - członek Rady Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie na kadencję 2019-2022
 • od 2018 roku – członek Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • od 2017 roku – członek Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 • od 2017 roku – członek Wojewódzkiej Rady Rozwoju Kultury, powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego 
 • od 2017 roku – członek Rady Muzeum Wsi Lubelskiej na kadecję 2017–2021, powołana przez Zarząd Województwa Lubleskiego na kadencję 2017-2020
 • 2015-2018 – członek Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • od 2015 roku - członek Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 2014-2018 – członek Grupy roboczej ds. przekazu kulturowego przy Radzie ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • od 2011 – członek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego (Lubartów) 
 • od 2009 – członek – później współpracownik – Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)
 • od 2008 – członek Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej (Warszawa)
 • 2008 – Ekspert zespołu sterującego, rozdzielającego środki unijne na projekty dotyczące kultury ludowej, programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, Priorytet II: „Ochrona dziedzictwa kultury ludowej”; z mianowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Warszawa)
 • od 2005 – The International Organization of Folk Art – The Polish Section; w latach 2015–2019 Członek Władz Statutowych – Sąd Rozjemczy
 • od 2005 – członek Rady Naukowej Sekcji Literatury Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin)
 • 2005-2015 – członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka (Lublin)
 • od 2000 – członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Wrocław); od 2020 roku - członek zarządku Sekcji Badań nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową PTL 

 

Recenzje wydawnicze 

   Tomy zbiorowe:

 • Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze, t. 2, pod. red. B. Hołub, B. Kołtonowskiego, M. Wołos, M. Wójcickiej, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012.
 • Tekst - kontekst - intertekst, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • Gawędy o kulturach, I, red. J. Szadura, Lublin 2014. 
 • Elementarz tradycji. Kultura ludowa Lubelszczyzny, red. K. Kraczoń, Lublin 2014.
 • Gawędy o kulturach, II, red. J. Szadura, Lublin 2016.
 • Atlas dziedzctwa niematerialnego Wielkopolski, t. I, A. W. Brzezińska, A. Jełowicki, W. Mielewczyk, Założenia, metodyka, cele, Szreniawa 2016. 
 • Kultura wsi w egodokumentach, pod red. H. Czachowskiego i V. Wróblewskiej, Toruń 2016. 
 • Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja, pod red. M. Kwiecińskiej, Kraków 2016.
 • Fotografia w czasie, czas w fotografii, red. M. Długosz, M. Suchodolska, Lublin 2016. 
 • Muzyka najbliższa ziemi... 50 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, oprac. zespół pod red. J. Adamowskiego i A. Sara, Lublin 2016. 
 • Gawędy o kulturach, III, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin, Lublin 2017. 
 • Pieśń i piosenka. Gatunek – tekst – muzyka, red. T. Rokosz, "Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy" IX/2015, Siedlce 2015 [druk 2017].  
 • Ks. Władysław Siarkowski, Materiały do etnografii i historii Kielc. Pisma wybrane rozproszone, do druku przygotowali K. Bracha i M. Marczewska, Kielce 2017.  
 • Filozoficne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, red. A. Skała, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018, http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/17A4094F-8696-C992-085C-EFC2F6CBD275. 
 • Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2018.  
 • Online i offline – obraz współczesnego społeczeństwa, red.  M. Janiszewska, P. Szymczyk, Lublin 2018.  
 • Na pograniczach kultur i narodów, t. XII, red. R. Lipelt, PWSZ i PTH, Sanok 2019. 
 • Kraj-obraz niepodległości. Życie codzienne u progu wolnej Polski, red. J. Hoff, I. Wodzińska, Kolbuszowa 2019. 
 • Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, seria wyd. "Studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową", t. I, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, UJ, Kraków 2019. 
 • M. Dziura, Cztery pory roku. O pracy i świętowaniu na ziemi przemyskiej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2019. 
 • Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe, red. J. Adamowski, T. Klimowicz, J. Kutnik i in., Wydawnictwo UMCS, Lublin, w druku. 
 • Poznawanie kultur. Ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej, red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, G. Piechaczek-Ogierman, Toruń 2020. 
 • Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku, red. E. Chodźko, K. Talarek,  Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2020. 
 • L. Przymuszała, D. Świtała-Trybek, Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska, Opole, w druku. 
 • Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej, red. A. Mianecki, Toruń, w druku. 
 • Bajka ludowa na Kujawach. Antologia tekstów źródłowych, wybór, wstęp i opracowania V. Wróblewska, Toruń, w druku. 

   Czasopisma naukowe (z listy MNiSW i inne):

 • "Roczniki Kulturoznawcze" KUL, T. IV, nr 1, Lublin 2013; T. VI, nr 1, Lublin 2015. 
 • "Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku, 2014.
 • "Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych", PTL, Wrocław, 2014.
 • "Journal of Slavic Languages", Seul, Korea Południowa, 2015.
 • "Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy",  IX/2015. 
 • "Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii", Lublin 2016; 2017, 2018. 
 • "Literatura Ludowa", PTL, Wrocław 2016, 2020. 
 • "Pogranicze. Polish Borderlands Studies", Opole 2017. 
 • "Etnomuzykologia Polska", Warszawa 2017. 
 • "Zarządzanie w Kulturze", Kraków 2017, 2018. 
 • "Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów 2017, 2018, 2019, 2020, 2921. 
 • "Rocznik Ziemi Chełmskiej", Chełm 2018. 
 • "Rocznik Podhalański", Zakopane 2018. 
 • "Media – Kultura – Społeczeństwo", Łódź 2018. 
 • "Pismo Folkowe", Lublin 2018, 2020. 
 • "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", Lublin 2019. 
 • "Studia Etnlogiczne i Antropologiczne" / "Journal of Ethnology and Anthropology", t. 18, Katowice-Cieszyn 2019; t. 20, Katowice-Cieszyn 2020. 
 • "Łódzkie Studia Etnograficzne", Łódź 2019, 2020. 
 • "Etnografia Polska", Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2019. 
 • „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne. Rocznik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach”, Nr 17, Kielce 2019. 
 • "Slovensky narodopis", Slovenska Akademia Vied, Bratysława 2020.
 • "Respectus Philologicus", Vilnus University Press, Wilno 2020.  
 • "Krakowskie Pismo Kresowe", Kraków 2020.
 • "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", Kraków 2021. 

 Nagrody

 • 2020 – Srebrny Krzyż Zasługi (Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej)
 • 2018 – Wyróżnienie "za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz upowszechniania kultury na terenie województwa lubelskiego" (Zarząd Województwa Lubelskiego) 
 • 2018 – Medal "100 lat niepodległości Polski 1918–2018" (Marszałek Województwa Lubelskiego) 
 • 2018 – Dyplom uznania "za pełną pasji i zaangażowania działalność społeczną na rzecz kultywowania lokalnej tradycji i kultury" (Marszałek Województwa Lubelskiego) 
 • 2018 – wyróżnienie w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku "Sybilla 2017" (kategoria "Projekty naukowo-badawcze") dla projektu "Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej", realizowanego w latach 2016-2017 przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Katarzyna Smyk była opiekunem naukowym projektu  (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) 
 • 2018 – Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za zasługi dla Miasta i jego Mieszkańców (Prezydent Miasta Lublin) 
 • 2014 – Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego za pielęgnowanie tradycji regionu (Marszałek Województwa Lubelskiego)
 • 2014 – Amicus Civitatis „za wkład w budowę i rozwój Świdnika, troskę o lokalną wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji miasta” (Burmistrz Miasta Swidnik)
 • 2012 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
 • 2011 – Nagroda Indywidualna I Stopnia za wyróżniającą się pracę (Rektor Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej)
 • 2009 – Honorowa Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • 2004 – Brązowy Krzyż Zasługi (Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej)

 

 


Ogłoszenia