Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Kusto

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE


 SEMESTR LETNI:


WTOREK 10.00-11.00 s. 24 stara humanistyka


CZWARTEK 17.00-18.00  ZDALNIE


 LINK DO KANAŁU:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aseeJcv3YUxxHn56m-ndsNCBjkpzzQBYsJlm3ksTW6fQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=faf0b5c5-4c53-41d3-a1a6-30e0834b8d80&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

 

Doktor nauk humanistycznych, od 2019 adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, od 2013 roku redaktor naczelna „Pisma Folkowego”. Zajmuje się polskim folklorem muzycznym, szczególnie tradycyjnymi śpiewami religijnymi, pieśniami obrzędowymi oraz muzyką instrumentalną wraz z instrumentarium wsi z obszaru Lubelszczyzny i Podlasia. Bada i dokumentuje transformacje w zakresie kultywowanych i rekonstruowanych tradycji muzycznych a także inspiracje folklorem w muzyce folkowej. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i komentarzy do wydawnictw płytowych oraz  monografii o charakterze źródłowym, jak: Z maciejowickiej sceny. Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki" z lat 2015-2019 (Lublin 2021) i Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za Obrazem” (Lublin 2015). Opracowała szóstą część tomu Lubelskie pt.: Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – Wykonawcy – Repertuar (współautor: Z. Koter, Lublin 2011), za którą wraz z zespołem redakcyjnym pod kier. prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego  otrzymała Nagrodę Naukową „Marii Curie”.  W roku 2020 "Pismo Folkowe" pod jej redakcją otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. 

Przykładowe materiały multimedialne dokumentujące działalność popularyzatorską:

 •  Wykład Po co oni to robią, czyli wyzwania krytyki muzycznej XXI wieku, 13.12.2020. W ramach: otwartych wykładów z historii sztuki, edycja 2020/2021 „Artysta jako krytyk – krytyk jako artysta”, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Instytutem Nauk o Kulturze UMCS

https://www.youtube.com/watch?v=V0KUxmeJXeI

 • Wykład Wesele i pogrzeb w polskiej muzyce współczesnej. Inspiracje folklorem a koncepcja dzieła W ramach: otwartych wykładów z historii sztuki, edycja 2019/2020 „W poszukiwaniu jedności sztuk - totalne dzieło sztuki"

cz. 1. https://www.youtube.com/watch?v=LJhwlE03Fj8
cz. 2. https://www.youtube.com/watch?v=OMhRkkP6wEI

 • Wykład Tradycyjne zwyczaje i obrzędy na Lubelszczyźnie okiem etnomuzykologa, w ramach: „Kultura ludowa i tradycyjna Polesia Zachodniego. Edukacja”, organizator: Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie, 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=b8F7tS2ghzw&t=15s

 • Wielkie Czytanie Kolberga, organizator Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 9.02.2021:

https://www.youtube.com/watch?v=rS3eiKT7Tlk

 • „Pismo Folkowe” | wizytówki laureatów Nagrody Kolberga 2020

Przez 24 lata działalności kolejne edycje były miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń, relacjonowania wydarzeń i opowieści o pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Opisuje i upowszechnia kulturę tradycyjną kontynuowaną i rekonstruowaną oraz muzykę folkową z całym jej kontekstem. "Pismo Folkowe” i ACK UMCS Chatka Żaka są laureatami Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii nagroda honorowa dla organizacji i instytucji.
O historii pisma opowiada redaktor naczelna, Agata Kusto:
https://www.facebook.com/watch/?v=339487980436533&extid=oUxT2FrS51xa4Qgf


Działalność naukowa

Monografie:

Miastu - darzonemu obficie... 20 lat Cameraty Lubelskiej 2001-2021, A. Kusto, M. Orkiszewska, T. Szykuła (red.), Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2022.

Agata Kusto, Z maciejowickiej sceny. Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki" z lat 2015-2019, Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia" Lublin 2021.  

Agata Kusto, Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za Obrazem”. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2015.

Zenon Koter, Agata Kusto, Muzyka instrumentalna. Instrumentarium - Wykonawcy - Repertuar, cz. 6Bartmiński J. red. [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały, t. 4 Lubelskie, Bielawski L. red., Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011.

Agata Kusto (red.), Profesor Kazimierz Górski we wspomnieniach, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2010.

Artykuły w publikacjach zbiorowych i czasopismach:

Z badań nad przekazami źródłowymi pieśni ludowych. Na przykładzie pieśni maryjnych z Lubelszczyzny, "Annales UMCS" Sectio L Artes, Vol. V, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 131-163.

From research into the sources of traditional folk songs. The example of Marian songs from the Lublin Region, [w:] Traditional Musical Cultures In Central- Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission, ed. Piotr Dahlig, transl. John Comber, University of Warsaw: Institute of Musicology, Warsaw Learned Society, Polish Academy of Sciences: Institute of Art, Warszawa 2009, s. 257-295.

Instrumenty muzyczne w prywatnych zbiorach muzyków ludowych na Lubelszczyźnie. Z badań nad tradycją muzyczną regionu, "Annales UMCS", Sectio L Artes, Vol. VIII 1, Lublin 2010, s. 107-131.

Adwent, [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały, red. Bielawski L. red, t. 4 Lubelskie, Bartmiński J., red., Lublin 2011, s. 91-103, współaut. Bartmiński J.

Wigilia, [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały, red. Bielawski L. red, t. 4 Lubelskie, Bartmiński J. red., Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 1, Lublin 2011, s. 104-116, współaut. Bartmiński J.

Majówka, [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały, red. Bielawski L. red, t. 4 Lubelskie, Bartmiński J. red., Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 1,  Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, s. 442-448.

Muzykowanie przejazdowe w tradycyjnej obrzędowości wiejskiej na Lubelszczyźnie, „Annales UMCS”, Sectio L Artes Vol. X 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s.169-186.

Muzyczne transformacje pieśni maryjnych na Lubelszczyźnie, [w:] Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, J. Bartmiński, B. Maksymiuk-Pacek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 53-67.

Muzyczna kultura tradycyjna  w regionie lubelskim w kontekście wyzwań współczesności, [w:] Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej, R. Gozdecka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 11-24.

Tradycje orkiestr dętych na Lubelszczyźnie na przykładzie wybranych zespołów, [w:] Rola orkiestr dętych w kulturze ludowej, Z. Przerembski (red.), Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2014, s. 66-83.

Mistrz Zdzisław Marczuk z Zakalinek. Studium przekazu muzyki tradycyjnej, [w:] Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, J. Jemielnik, J. Posłuszna (red.), Wydawnictwo Aurelius, Kraków 2015, s. 63-76.

Życie muzyczne, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, T. Osiński, M. Mazur (red.), Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2017, s. 537-549.

Pieśni ludowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Z prac badawczych i materiałów folklorystycznych Instytutu Muzyki UMCS, T. Jasiński (red.),  „Annales UMCS”, Sectio L Artes Vol. XV 1, Lublin 2017, s.103-120.

Non omnis moriar. Na tropach piękna. Prace zadedykowane pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej, Dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016, B. Pazur (red.),Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2017, s. 199-218.

Pieśni legionowe. Szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym, „Akcent” 2017 nr 4 (150), s. 298-304.

Etnomuzyczna charakterystyka repertuaru z okolic Radecznicy, [w:] Przy onej dolinie. Zaburze, Radecznica, Roztocze Szczebrzeszyńskie. Muzyka tradycyjna i jej wykonawcy, K. Gorczyca (red.), Gminne Centrum Kultury w Radecznicy, Radecznica – Lublin 2017.

Ludowe pieśni religijne we współczesnym ruchu festiwalowym. Na przykładzie  Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia”, R. LXV (2018), z. 13, s. 127-138. 

Muzyczny repertuar polskiego Polesia, [w:] Łuhom, łuhom, ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy, K. Gorczyca (red.), Lublin – Włodawa 2018, s. 114-121.

Echa międzywojnia w muzycznym folklorze powojennej Lubelszczyzny. Na podstawie zapisów Włodzimierza Dębskiego, „Annales UMCS”, Sectio L Artes, 2018 Vol. XVI 1-2, s. 63-86.

Uświetnianie codzienności. Lubelskie zespoły śpiewacze w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Życie codzienne w PRL, M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2019. s. 359-374.

Obrzędy pogrzebowe na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na podstawie relacji ks. Andrzeja Kozieja, [w:] Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, B. Bodzioch,  T. Rokosz, K. Strycharz-Bogacz (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 83-98. ISBN 978-83-7306-891-9

Legowanie na Lubelszczyźnie. Współczesne odkrycia i kontynuacje lokalnej praktyki muzycznej, „Literatura Ludowa” 2019 nr 4-5, s. 16-28. ISSN 2544-2872 (online) ISSN 0024-4708 (print) DOI: 10.12775/LL.4-5.2019.002

Życie muzyczne, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, Instytut Pamięci Narodowej [w druku].

Uludowione życie artystyczne czy artystyczna ludowość? Elementy folkloru muzycznego w życiu kulturalnym międzywojennej Lubelszczyzny, [w:] seria: EtnoBiblioteka, Wyd. UMCS [złożony].

Muzyczna kultura ludowa na Lubelszczyźnie w warunkach socrealizmu 1944-1956. Prolegomena, „Literatura Ludowa” 2021/1, s. 23-36. 

 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/article/view/LL.1.2021.002 

Agata Kusto, Ludowe pieśni maryjne na Lubelszczyźnie, [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan - Wartości - Perspektywy, J. Adamowski (red.), Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2021, wyd. II poszerzone, s. 141-161.

Agata Kusto , Do badań nad wariabilnością ludowych pieśni religijnych w Polsce, "Roczniki Humanistyczne", 2022, vol. 70, nr 12, s.9-23. DOI:10.18290/rh227012.1 

Inne (wybór):

Nowe oblicze Adama Struga, Gadki z Chatki, 4/ 2012, 101, s. 39.[recenzja płyty Adieu. Adam Strug, Wydawnictwo Piotra Młynarskiego – 4ever Music]

Etnofonie Kurpiowskie, Gadki z Chatki, 6/ 2012, 103, s. 36-37.[recenzja płyty Etnofonie Kurpiowskie. Tribute to Szymanowski i Skierkowski, Wydawnictwo Piotra Młynarskiego – 4ever Music]

Uwikłane inspiracje. Recenzja płyty „Inspired by Lutosławski”, wyd. For Tune 2014, „Pismo Folkowe” 116/117, 1-2/2015, s. 37.

Świecie, świecie, marny świecie...,  Prezentacja albumu „Polskie zwyczaje rodzinne”. [Dodatek  CD 1-2do książki Aldony Jadwigi Plucińskiej, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2014], „Pismo Folkowe” 118, 3/2015, s. 40.

Siadaj i słuchaj! Recenzja płyty Ławeczka. Warszawa Wschodnia. Wyd. Panorama Kultur 2014, „Pismo Folkowe” 119, 4/2015, s. 37.

Zofia Sulikowska – archaiczne piękno. Komentarz etnomuzykologiczny do płyty „Zofia Sulikowska z Wojsławic – portret śpiewaczki”, Wydawnictwo In Crudo CD08, 2015.

 

Seria artykułów "Kamienie milowe polskiego folku", A. Matecka-Skrzypek (współaut.):

Kamienie milowe polskiego folku. Początki i lata 80. XX wieku, „Pismo Folkowe" 140-141, 1-2/2019, s. 27-29

Kamienie milowe polskiego folku.Lata 90. XX wieku. Wydawnictwa – media – festiwale, "Pismo Folkowe" 142, 3/2019, s. 22-25.

Kamienie milowe polskiego folku. Lata 90. XX wieku. Muzyka Polski i Słowiańszczyzny. "Pismo Folkowe" 143, 4/2019, s. 27-29.

Kamienie milowe polskiego folku. Lata 90. XX wieku. Folk góralski 144, 5/2019,

Kamienie milowe polskiego folku. Lata 90. XX wieku. Kontynuacje i osobliwości wykonawcze, "Pismo Folkowe" 145, 6/2019,

Kamienie milowe polskiego folku. Historia najnowsza. Ojcowe nuty i psychodeliczne Świtezianki, "Pismo Folkowe" 146-147 1-2/2020,

Kamienie milowe polskiego folku. Awangarda i filharmoniczny sznyt, "Pismo Folkowe" 149, 4/2020, s. 25-28.

Kamienie milowe polskiego folku. Klezmerski duch i bałkańska energia, "Pismo Folkowe" 150, 5/2020, s. 23-27.

 

 

Udział w sympozjach i konferencjach 2016-2019 dr Agata Kusto, adiunkt

 • 17.04.2016 O repertuarze miejskim w praktyce muzycznej lubelskiej wsi. Do badań nad repertuarem lubelskich muzykantów w II poł. XX wieku, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne „Muzyka tradycyjna i miasto”, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 13.10.2016 Ludowa kultura muzyczna w okresie PRL, Międzynarodowa konferencja naukowa „Życie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego”; organizator: Instytut Pamięci Narodowej, Lublin
 • 12.04.2017 Przemiany muzycznej kultury ludowej w okresie PRL. Przypadek Lubelszczyzny, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne „Tradycje muzyczne wobec przemian kulturowych i cywilizacyjnych”, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 22.06.2017 Sacrum w polskiej muzyce ludowej. Prolegomena, Seminarium „Folklor i sacrum” 51. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny, Manufaktura Muzealna.
 • 28.09.2017 Od animatora do aktywisty. Wybrane postawy powojennych badaczy folkloru muzycznego  na Lubelszczyźnie, ogólnopolska konferencja naukowa „Inteligencja w Polsce w latach 1914-1989. Ewolucja struktury, roli i postaw”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 
 • 8.12.2017 Folk, pop i rap. O ukraińskich kontekstach folkloru w muzyce, Konferencja„Folklor po Edisonie” Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” Lublin.
 • 13.01.2018 Ludowe pieśni maryjne na Lubelszczyźnie, Ogólnopolska konferencja „Kultura Ludowa Lubelszczyzny. Stan, wartości, perspektywy”, Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • 30.11.2018 „Legowanie” na Lubelszczyźnie. Tradycja muzyczna na nowo odkryta? Rewizja stanu badań; Konferencja Jubileusz 70-lecia Jana Adamowskiego; Instytut Kulturoznawstwa UMCS, PTL; Lublin.
 • 06.12.2018 Dożynki dworskie – dożynki ludowe. Przemiany lubelskiego obrzędu w okresie międzywojennym; Konferencja naukowa: Ziemianie Lubelszczyzny w latach II Rzeczypospolitej. Aktywność gospodarcza, polityczna, społeczna i kulturalna; IPN Lublin

2019-

 • 30-31.03.2019 Stanisław Głaz z Dzwoli. Mistrz tradycji; VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne; VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne: Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej; Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 15-16.05.2019 Obrzędy pogrzebowe na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na podstawie relacji ks. Andrzeja Kozieja; międzynarodowa konferencja naukowa: „Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia”; KUL JP II, Lublin.
 • 29.11.19 Uludowione życie artystyczne czy artystyczna ludowość? Kilka dygresji na przykładzie lubelskiego międzywojnia, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ogólnopolska konferencja naukowa: „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze”, organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego; Lublin. ORGANIZATOR
 • 11.09.2020 Z historii profesjonalizacji nurtu folkowego w Polsce. 150 numer „Pisma Folkowego", Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, międzynarodowa konferencja naukowa: „Folk, folklor, folkloryzm”, organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego; Lublin. ORGANIZATOR
 • 14.08.2021; „Oj, niedobra kapuścina, niedobra” Motyw pożywienia w pieśniach i przyśpiewkach weselnych na Lubelszczyźnie; Konferencja naukowa „Od snopka do talerza. Obrzędy, zwyczaje i pieśni związane z pożywieniem w kontekście codzienności i święta”; Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
 • 2-3.10.2021 Festiwale tworzą ludzie(i). Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach jako autorski fenomen kulturowy; VIII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne „Festiwale i muzyka tradycyjna. Interakcje – konteksty – przemiany”; Organizator: Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne ORGANIZATOR
 • 20-23.10.2021 Traditional Music in the Lublin Region under the Stalinist Regime;  [międzynarodowa konferencja naukowa] 3rd Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World, Institute of Musicology, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • 9-10.12.2021 Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” ORGANIZATOR

 

 GRANTY:

 • Wniosek do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016 - 2019

(Moduł Dziedzictwo narodowe I/2018)

Rok złożenia wniosku: 2018 status: dofinansowanie nieprzyznane

Numer rejestracyjny wniosku: 11H 18 0126 86

Tytuł projektu: Leksykon polskich pieśni ludowych

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Kierownik zespołu badawczego etnomuzykologicznego/wykonawca: dr Agata Kusto

 •  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działania 4.2 - Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Rok przyznania dofinansowania: 2020

Tytuł projektu: Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL

Numer wniosku o dofinansowanie POIR.04.02.00-00-D006/20

Wykonawca – dr Agata Kusto

 •  Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Numer rejestracyjny projektu: 11H 17 0123 85

Numer umowy z MEiN: 0123/NPRH6/H11/85/2018

Tytuł projektu: Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja

Kierownik projektu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Wykonawca – dr Agata Kusto  w roku 2021

 

 


Ogłoszenia

 

 Alternatywny adres do kontaktu: agatakusto@gmail.com