Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Kusto

dr Agata Kusto
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2019/2020:


wtorek, godz. 10.00-12.00 Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Stara Humanistyka, p. 24.


 


 


 


 

O sobie

 

Prowadzę zajęcia dydaktyczne w Instytucie Muzyki UMCS na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (historia muzyki, współczesna kultura muzyczna, zarys etnomuzykologii oraz zagadnienia etnomuzykologii i etnografii, seminarium prelekcji i krytyki muzycznej, dyskursy kulturowe oraz seminarium dyplomowe); 
Ukończyłam muzykologię w Instytucie Muzykologii KUL (praca magisterska pt. Wariabilność polskich pieśni religijnych napisana pod kierunkiem ks. prof. B. Bartkowskiego). W 2009 obroniłam rozprawę doktorską pt. Ludowe pieśni maryjne na Lubelszczyźnie. Studium etnomuzykologiczne, napisaną pod kierunkiem prof. A.  Zoły, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historia – muzykologia.
Moje prace naukowo-badawcze koncentrują się wokół ludowej kultury muzycznej; szczególną uwagę poświęcam badaniu Lubelszczyzny. Dokumentuję aktualne działania w zakresie muzyki tradycyjnej i muzyki folkowej. Dwa główne nurty badawcze to: religijny repertuar wokalny oraz ludowa muzyka instrumentalna. Obydwa zakresy tematyczne mają swe odzwierciedlenie w zrealizowanych publikacjach i projektach badawczych. Od września 2013 jestem redaktorem naczelnym "Pisma Folkowego" wydawanego przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego oraz UMCS.

 

 


Działalność naukowa

Monografie:

Profesor Kazimierz Górski we wspomnieniach, (red.), Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2010.

Muzyka instrumentalna. Instrumentarium - Wykonawcy - Repertuar, cz. 6Bartmiński J. red. [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały, t. 4 Lubelskie, Bielawski L. red., Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011,  [współaut. Koter Z.].

Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za Obrazem”. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2015.

Artykuły w publikacjach zbiorowych i czasopismach:

Z badań nad przekazami źródłowymi pieśni ludowych. Na przykładzie pieśni maryjnych z Lubelszczyzny, "Annales UMCS" Sectio L Artes, Vol. V, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 131-163.

From research into the sources of traditional folk songs. The example of Marian songs from the Lublin Region, [w:] Traditional Musical Cultures In Central- Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission, ed. Piotr Dahlig, transl. John Comber, University of Warsaw: Institute of Musicology, Warsaw Learned Society, Polish Academy of Sciences: Institute of Art, Warszawa 2009, s. 257-295.

Instrumenty muzyczne w prywatnych zbiorach muzyków ludowych na Lubelszczyźnie. Z badań nad tradycją muzyczną regionu, "Annales UMCS", Sectio L Artes, Vol. VIII 1, Lublin 2010, s. 107-131.

Adwent, [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały, red. Bielawski L. red, t. 4 Lubelskie, Bartmiński J., red., Lublin 2011, s. 91-103, współaut. Bartmiński J.

Wigilia, [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały, red. Bielawski L. red, t. 4 Lubelskie, Bartmiński J. red., Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 1, Lublin 2011, s. 104-116, współaut. Bartmiński J.

Majówka, [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały, red. Bielawski L. red, t. 4 Lubelskie, Bartmiński J. red., Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 1,  Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, s. 442-448.

Muzykowanie przejazdowe w tradycyjnej obrzędowości wiejskiej na Lubelszczyźnie, „Annales UMCS”, Sectio L Artes Vol. X 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s.169-186.

Muzyczne transformacje pieśni maryjnych na Lubelszczyźnie, [w:] Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, J. Bartmiński, B. Maksymiuk-Pacek (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 53-67.

Muzyczna kultura tradycyjna  w regionie lubelskim w kontekście wyzwań współczesności, [w:] Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej, R. Gozdecka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 11-24.

Tradycje orkiestr dętych na Lubelszczyźnie na przykładzie wybranych zespołów, [w:] Rola orkiestr dętych w kulturze ludowej, Z. Przerembski (red.), Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2014, s. 66-83.

Mistrz Zdzisław Marczuk z Zakalinek. Studium przekazu muzyki tradycyjnej, [w:] Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, J. Jemielnik, J. Posłuszna (red.), Wydawnictwo Aurelius, Kraków 2015, s. 63-76.

Życie muzyczne, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, T. Osiński, M. Mazur (red.), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, Lublin 2017, s. 537-549.

Pieśni ludowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Z prac badawczych i materiałów folklorystycznych Instytutu Muzyki UMCS, T. Jasiński (red.),  „Annales UMCS”, Sectio L Artes Vol. XV 1, Lublin 2017, s.103-120.

Non omnis moriar. Na tropach piękna. Prace zadedykowane pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej, Dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016, B. Pazur (red.),Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2017, s. 199-218.

Pieśni legionowe. Szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym, „Akcent” 2017 nr 4 (150), s. 298-304.

Etnomuzyczna charakterystyka repertuaru z okolic Radecznicy, [w:] Przy onej dolinie. Zaburze, Radecznica, Roztocze Szczebrzeszyńskie. Muzyka tradycyjna i jej wykonawcy, K. Gorczyca (red.), Gminne Centrum Kultury w Radecznicy, Radecznica – Lublin 2017.

Ludowe pieśni religijne we współczesnym ruchu festiwalowym. Na przykładzie  Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia”, R. LXV (2018), z. 13, s. 127-138. 

Muzyczny repertuar polskiego Polesia, [w:] Łuhom, łuhom, ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy, K. Gorczyca (red.), Lublin – Włodawa 2018, s. 114-121.

Echa międzywojnia w muzycznym folklorze powojennej Lubelszczyzny. Na podstawie zapisów Włodzimierza Dębskiego, „Annales UMCS”, Sectio L Artes, 2018 Vol. XVI 1-2, s. 63-86.

Uświetnianie codzienności. Lubelskie zespoły śpiewacze w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Życie codzienne w PRL, M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2019. s. 359-374.

Recenzje monografii, komentarze, glosy:

Nowe oblicze Adama Struga, Gadki z Chatki, 4/ 2012, 101, s. 39.[recenzja płyty Adieu. Adam Strug, Wydawnictwo Piotra Młynarskiego – 4ever Music]

Etnofonie Kurpiowskie, Gadki z Chatki, 6/ 2012, 103, s. 36-37.[recenzja płyty Etnofonie Kurpiowskie. Tribute to Szymanowski i Skierkowski, Wydawnictwo Piotra Młynarskiego – 4ever Music]

Uwikłane inspiracje. Recenzja płyty „Inspired by Lutosławski”, wyd. For Tune 2014, „Pismo Folkowe” 116/117, 1-2/2015, s. 37.

Świecie, świecie, marny świecie...,  Prezentacja albumu „Polskie zwyczaje rodzinne”. [Dodatek  CD 1-2do książki Aldony Jadwigi Plucińskiej, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2014], „Pismo Folkowe” 118, 3/2015, s. 40.

Siadaj i słuchaj! Recenzja płyty Ławeczka. Warszawa Wschodnia. Wyd. Panorama Kultur 2014, „Pismo Folkowe” 119, 4/2015, s. 37.

Zofia Sulikowska – archaiczne piękno. Komentarz etnomuzykologiczny do płyty „Zofia Sulikowska z Wojsławic – portret śpiewaczki”, Wydawnictwo In Crudo CD08, 2015.

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia

 

 Alternatywny adres do kontaktu: agatakusto@gmail.com; pismofolkowe@gmail.com;