Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Torczyńska

Telefon
81 537-26-06
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zapraszam Państwa na konsultacje zdalne we wtorki: 9.00-11.00 po uprzednim kontakcie mailowym.


Zwolnienie lekarskie: 21.02.2022- 21.03.2022

O sobie

Monika Torczyńska urodziła się w 1973 roku w Lublinie. W latach 1992-2000 studiowała na UMCS w Lublinie - magisterium z filozofii, socjologii i prawa. W roku 2002 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W latach 2010-2011 odbyła studia podyplomowe w ramach projektu "Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej". Od roku 2002 do 2014 zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Zakładzie Antropologii Kulturowej. Od 2014 roku do chwili obecnej zatrudniona na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi badania naukowe w perspektywie socjologicznej, antropologicznej, filozoficznej i kulturowej. Autorka kilkudziesięciu pulikacji dotyczących szeroko ujmowanej problematyki wspólczesnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień demokratycznej kultury prawnej, politycznej oraz moralnej i pedagogicznej zmieniającego się społeczeństwa.  


Działalność naukowa

Publikacje:

Anomia czasów transformacji – refleksje w perspektywie deprywacji potrzeby bezpieczeństwa osobistego i prawnego, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2005, nr 2, s. 237 -25

Czwarta władza – media a ład prawny demokratycznego społeczeństwa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, nr 1, s. 125-137

Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego, „Akcent” 2009, nr 2, s. 90-94

Ignorantia iuris nocet – kilka uwag o mediatyzacji prawa, „Ius et administratio” 2010, s. 151-159

Wprowadzenie do numeru 2-ego, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 5-7

Ubi societas, ibi ius: ideały a rzeczywistość, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 21-34

Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego. Konteksty współczesne, „Kultura i Wartości” 2013, nr 4, s. 91-106

O deontologii nauczyciela akademickiego w refleksji etycznej Tadeusza Czeżowskiego, „Pedagogika Katolicka” 2014, nr 14, s. 73-84

Współczesny wizerunek zawodu nauczyciela w świetle badań opinii publicznej, „Rozprawy Społeczne” 2014, nr 3, s. 41-47

Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej),„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2014, nr 4, s. 49-57

Legal paternalism in the context of legal culture of the democratic society [w:] J. Zimny (red.), Ojcostwo. Rodzaje i formy, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2014, s.633-646

Kultura moralna a sens i wartość życia ludzkiego w filozofii Tadeusza Czeżowskiego [w:] S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidus (red.), Duchowa polifonia Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, Kijów 2014, s. 31-40

The educational function of the law in a context of legal culture of contemporary society [w:] S. Terepishchyi, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, K. Sygidus (red.), Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, Kijów 2015, s. 77-85

On inflation of law in a context of rule of law [w:] J. Zimny (red.), Praworządność: wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2015, s. 247-259

O autorytecie prawa i jego znaczeniu we współczesnym społeczeństwie [w:] W. Kądziołka (red.), Tvare ludskeho zivota. Vybrane problemy, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberoku, Ruzomberok 2015, s. 291-304

Jurydyzacja życia społecznego w realiach demokratycznego społeczeństwa [w:] W. Kądziołka (red.), Tvare ludskeho zivota. Vybrane problemy, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberoku, Ruzomberok 2015, s. 305-318

O prestiżu prawa we współczesnym społeczeństwie [w:] R. Kordonskyy, (red.), Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, Kijów 2015, s. 107-116

O poczuciu prawnym (w perspektywie antropologii prawa) [w:] R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, T.2, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Lwów 2016, s. 262-269

O poczuciu prawnym (w perspektywie antropologii prawa) [w:] R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, T.2, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Lwów 2016, s. 262-269

O kształtowaniu prawego człowieka [w:] W. Kądziołka, Rodina a spolocnost. Vybrane problemy, Katolicki Uniwersytet w Ruzomberku, Ruzomberok 2016, s. 223-240

Kryzys migracyjny a panika moralna w demokratycznym społeczeństwie. Refleksje badacza współczesnej kultury prawnej [w:] Roman Kordonski, Oleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński (red.), Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzynarodowej, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów 2016, s. 42-54

Socjalizując homo consumens - społeczne i kulturowe konteksty imperatywu konsumpcji, "Pedagogia Ojcostwa" 2017, nr 15, s. 40-52

Panika moralna – media – kultura prawna. Wybrane zagadnienia [w:] Roman Kordonski, Łukasz Muszyński, Oleksandra  Kordonska, Danuta Kamilewicz-Rucińska, Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, Tom 2, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów 2017, s. 131-143

Globalne wyzwania - globalna etyka - globalne prawo. Wybrane problemy i zagadnienia [w:] R. Kordonski, Ł. Muszyński, O. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, Tom 3, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,  Lwów-Olsztyn 2017, s. 133-142

Szok kulturowy a proces akulturacji. Wybrane zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym [w:] A. Kordonska, R. Kordonski (red.) Współczesna geopolityka – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2018, s. 249-264

O kryzysie demokracji i praworządności w myśli społecznej Jose  Ortegi y Gasseta [w:] J. Zimny (red.), Praworządność. Świat na zakręcie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2018, s. 11-23

O kryzysie kultury i kryzysie demokracji w refleksji filozoficznej Oswalda Spenglera [w:] E. Chodźko, M. Szymczyk (red.), Literatura i kultura w życiu człowieka – wybrane motywy, Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2018, s. 199-212

Między kulturą materialną a duchową, czyli o jednowymiarowej kulturze według Herberta Marcusego [w:] J. Zimny (red.), Kultura i duchowość, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice 2019, s. 125-139

O kulturze osobistej w perspektywie potocznej oraz humanistycznej i społeczno-kulturowej, "Pedagogia Ojcostwa" 2019, nr 19 (2), s. 27-36