Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Maksymiuk-Pacek

dr Beata Maksymiuk-Pacek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje we wrześniu:


11 IX (8.00-9.00) - online, kod do zespołu na Teamsie: 
ha7p2ab


21 IX (14.00-15.00) - pokój 23 SH


29 IX (9.20-10.20) - pokój 23 SH


 


 


 


 


 

O sobie

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej UMCS. Wieloletni pracownik Archiwum Etnolingwistycznego IFP UMCS, od 2019 roku zatrudniona w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Od 2011 roku członek zespołu redagującego wydawaną pod auspicjami Instytutu Sztuki PAN w Warszawie serię Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały, t. 4: Lubelskie, t. 5: Podlasie. Do 2019 roku współpracownik zespołu etnolingwistycznego opracowującego wydawany w Lublinie Słownik stereotypów i symboli ludowych. Współwykonawca projektów badawczych realizowanych m.in. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Autorka rozprawy doktorskiej nt. wesela na wschodnim pograniczu kulturowym.


Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI (wybór)

Prace pod redakcją i współpraca redakcyjna:

 1. Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2008), [współred.: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska], Lublin: Polihymnia 2008, 300 s.
 2. Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2009), [współred.: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska], Lublin: Polihymnia 2009, 275 s.
 3. Szymańska Janina, Podlasie, cz. 1, Teksty pieśni obrzędowych, [red. Ludwik Bielawski; współpr. red. Krystyna Lesień-Płachecka, Beata Maksymiuk-Pacek, Weronika Grozdew-Kołacińska], Warszawa: Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk  2012, 686 s.
 4. Szymańska Janina, Podlasie,cz. 2, Teksty pieśni powszechnych, [red. Ludwik Bielawski; współpr. red. Krystyna Lesień-Płachecka, Beata Maksymiuk-Pacek, Weronika Grozdew-Kołacińska], Warszawa: Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk  2012, 705 s.
 5. Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, [współred.: Jerzy Bartmiński], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 299 s.
 6. Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS, [współred.: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 688 s.
 7. Szymańska Janina, Podlasie, cz. 1, Pieśni i obrzędy doroczne, [red. Ludwik Bielawski; współpr. red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Beata Maksymiuk-Pacek, Arleta Nawrocka-Wysocka], Warszawa: Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk  2016, wyd. 2 rozsz., 432 s. 
 8. Szymańska Janina, Podlasie, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, [red. Ludwik Bielawski; współpr. red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Beata Maksymiuk-Pacek, Arleta Nawrocka-Wysocka], Warszawa: Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk  2016, wyd. 2 rozsz., 382 s.
 9. Szymańska Janina, Podlasie, cz. 3, Pieśni powszechne 1, [red. Ludwik Bielawski; współpr. red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Beata Maksymiuk-Pacek, Arleta Nawrocka-Wysocka], Warszawa: Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk  2016, wyd. 2 rozsz., 276 s.
 10. Szymańska Janina, Podlasie, cz. 4, Pieśni powszechne 2, [red. Ludwik Bielawski; współpr. red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Beata Maksymiuk-Pacek, Arleta Nawrocka-Wysocka], Warszawa: Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk  2016, wyd. 2 rozsz., 442 s.

Artykuły i rozprawy:

 1.  „Wszędzie są ludzie i ludziska”. Wspomnienia mieszkańców Krasiczyna i okolic z czasów II wojny światowej, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 15, 2003, s. 219–239.
 2. Archwium Etnolingwistyczne Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [współaut.: Jerzy Bartmiński, Anna Michalec], IX Konferencija Doslidnikiv Narodnoj Muziki Červonorus’kich (Galic’ko-Volodimirs’kich) ta Sumižnich Zemel’ (L’viv 2010), red. Bogdan Lukanjuk, Jurij Ribak, Lviv 2010, s. 85–92.
 3. Oracja weselna jako tekst kultury, [w:] Tekst-kontekst-intertekst, red. Olga Kielak, Anna Kowalska, Joanna Szadura, Lublin: Polihymnia 2013, s. 381–396.
 4.  „Roste, korowaju, wyzy peczy roga” – o korowaju z Hańska i okolic, [w:] Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja i współczesność, red. Jan Adamowski, Agnieszka Kościuk, Chełm: Wydawnictwo TWA 2014, s. 117–126.
 5. Co zawiera tom Lubelskie wydany w serii Nowego Kolberga?, [współaut.: Jerzy Bartmiński, Katarzyna Prorok], Studia i Materiały Lubelskie” 2015 t. 18, s. 219-229.
 6. Formy sakralizacji współczesnego wesela podlaskiego, [w:] Gawędy o kulturach II, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Lublin: Polihymnia 2016, s. 29-40.
 7. Trwałość i innowacyjność obrzędu. Na przykładzie etapów dawnego i współczesnego wesela z terenów południowego Podlasia, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2017 nr 1-2, s. 364-370.
 8. Opowieści krasiczyńskie. Historie osobiste i lokalne z Krasiczyna i okolic we współczesnych przekazach ustnych, [współaut.: Jerzy Bartmiński, Anna Michalec], "Rocznik Przemyski" 2017 z. 2,  s. 177-226.
 9. Wojcieszkowskie wesele, [w:] Kultura i tradycja gminy Wojcieszków, red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2018, s. 61-90.
 10. Chleb i sól w obrzędzie weselnym (na przykładzie południowego Podlasia), [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Lublin: Muzeum Lubelskie 2018, s. 169-178.
 11. O lubelskiej kartotece kolędowej"Rocznik Przemyski" 2018 z. 2,  s. 131-139.
 12. Szczodrowanie i kolędowanie w Krasiczynie i okolicach we współczesnych przekazach ustnych[współaut.: Jerzy Bartmiński, Anna Michalec], "Rocznik Przemyski" 2018 z. 2,  s. 149-226.
 13. Tradycyjne formy kolędowania na Rzeszowszczyźnie, [wspołaut.: Wojciech Dragan], [w:] Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. Katarzyna Smyk, Jolanta Dragan, Kolbuszowa-Kraków: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” 2019, s. 55-112.
 14. Archiwizacja materiałów terenowych w Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS i ich wykorzystanie do badań naukowych, [w:] Polska muzyka tradycyjna - dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny - zachowanie - udostępnianie, red. Jacek Jackowski, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte 2019, s. 129-141.
 15. Uczta weselna z obszaru południowego Podlasia, [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan - wartości - perspektywy, red. Jan Adamowski, Lublin: Norbertinum 2020, s. 171-186.
 16. Uczta weselna z obszaru południowego Podlasia, [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan - wartości - perspektywy, red. Jan Adamowski, Lublin: Norbertinum 2021 [wyd. 2 poszerzone], s. 205-220.
 17. „Małżeństwo bez pieniędzy to wrota do biedy i nędzy”  – zawarcie małżeństwa jako transakcja handlowa w polskiej tradycji ludowej, [w:] Gawędy o kulturach V, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2021, s. 139-152. 
 18. Pieśni zastolne” jako czynnik integrujący biesiadę weselną (na materiale z południowego Podlasia), [w:] Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej, red. Krystyna Weiher-Sitkiewicz i Anna Ratajczak-Krajka, Gdańsk: Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Gdańsku 2021, s. 71-87.
 19. Wesele w opisach dokumentalistów z Podlasia, „Етномузика” [Lwów] 2021 nr 17, s. 106-120.
 20. Miejsce i funkcja pieśni oraz przyśpiewek korowajowych w obrzędzie weselnym na Podlasiu,  [współaut.: Joanna Szadura], "Roczniki Humanistyczne" 2022, t. LXX, z. 12, s. 87-104 [DOI: https://doi.org/10.18290/rh227012.6].
 21. "Wszystko się do życia brało". O obrzędowości wiosennej na krośnieńskim Pogórzu, [w:] Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza. Obrzędowość doroczna, red. Katarzyna Smyk i Bartosz Gałązka, Krosno: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2022, s. 44-60.

 

Opracowania edytorskie:

 1. [Opracowania edytorskie w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa, t. 4 Lubelskie, cz. I, Pieśni i obrzędy doroczne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Polihymnia 2011: Boże Ciało, s. 452–455; Święcenie pól, s. 450–452; Zielone Świątki,  s. 449–450;  Pieśni sobótkowe, s. 459–477 [współaut.: Jerzy Bartmiński]; Wybór pieśni z "dialogów" i "szopki", s. 364–382 [współaut.:  Jerzy Bartmiński].
 2.  Opracowania edytorskie w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa,t. 4 Lubelskie, cz. II, Pieśni i obrzędy rodzinne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Polihymnia 2011: Pieśni weselne lubelskie, s. 68–269 [współaut.: Jerzy Bartmiński, Anna Michalec];  Pieśni  weselne zamojskie, s. 287–400  [współaut.: Jerzy Bartmiński, Anna Michalec]; Pieśni weselne  chełmskie, s. 420–500 [współaut.: Jerzy Bartmiński, Anna Michalec].

Recenzje i omówienia:

 1. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego” – obrzędowość weselna, [Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, pod redakcją naukową Zygmunta Kłodnickiego, t. 8. Zwyczaje i obrzędy weselne: cz. I, Anna Drożdż i Agnieszka Pieńczak, Od zalotów do ślubu cywilnego, Wrocław-Cieszyn: PTL 2004; cz. II, Agnieszka Pieńczak, Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw, Wrocław-Cieszyn: PTL 2007; cz. III, Anna Drożdż, Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wiek), Wrocław-Cieszyn: PTL 2009] – „Twórczość Ludowa” 2013 nr 1/2, s. 49–50.
 2. Dlaczego wąż nie ma nóg?  zwierzęta oczami lubelskich etnolingwistów, [Jerzy Bartmiński, Olga Kielak, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska,  „Dlaczego wąż nie ma nóg?. Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych–  „Twórczość Ludowa” 2017 nr 3/4, s. 55-56.

Indeksy i bibliografie:

 1. [Bibliografie w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa, t. 4 Lubelskie, cz. I, Pieśni i obrzędy doroczne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia” 2011: bibliografia opracowań, s. 39–72; bibliografia źródeł, s. 73–84.
 2. [Bibliografie w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa, t. 4 Lubelskie, cz. VI, Muzyka instrumentalna Instrumentarium – wykonawcy – repertuar, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo Muzyczne "Polihymnia" 2011: bibliografia opracowań, s. 25–29  [współaut.: Agata Kusto]; bibliografia źródeł, s. 30 [współaut.: Agata Kusto].
 3. Źródła i opracowania (cz. 3), [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, t. 1. Kosmos, cz. 3. Meteorologia, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 9-22.
 4. Źródła i opracowania. Zbiorcza lista do SSiSL (t. I Kosmos, t. II Rośliny), [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, t. 2, Rośliny, cz. 1. Zboża, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, s. 15-73.