Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Dymmel

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA INFORMACJI I KULTURY CYFROWEJ
Telefon
81 537 54 65
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Dymmel
Konsultacje

 semestr letni 2022/23


wtorek, godz.10.30-11.30  pokój 125 SH środa, godz.  10.30-11.30


w pilnych sprawach zapraszam do kontaktu mailowego: anna.dymmel@mail.umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


     


 


 

Adres

Polska, Lublin, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3532-3590

Dr habilitowany nauk humanistycznych, bibliologia i informatologia, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr nauk humanistycznych, historia, Wydział Humanistyczny, UMCS,

od 2000 r. do chwili obecnej - Kierownik Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - grupa C. W latach 1999/2001 kierownik Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa w Chełmie; 2007/08 koordynator projektu Podyplomowe Studia dla Nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa z  EFS UE,; 2014-2019 kierownik Zakładu Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa IINiB

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje naukowe zainteresowania koncentrują się wokół problemów piśmienności w procesie komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury czytelniczej i jej przemian, metodologii badań nad czytelnictwem i kulturą książki, kontekstów innych  nauk humanistycznych i społecznych;

ponadto w obszarze naukowych zainteresowań znajdują się zagadnienia kultury informacyjnej i czytelniczej epoki cyfrowej, w tym problemy dotyczące czytelnika/użytkownika informacji w kontekście mediów, kultury popularnej i nowych technologii: czytanie, e-czytanie, edukacja informacyjna;

rynek wydawniczy - dzieje i współczesność.

DZIAŁALNOŚĆ W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I W ŚRODOWISKU

1988 r. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego; 1990 r. współzałożyciel Lubelskiego Oddziału PTB, do 2003 r. sekretarz Oddziału Lubelskiego,

1992-1995 członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego; 2007-2011 członek Sądu Koleżeńskiego PTB; od 2004 r. członek Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego,

2003-2009 przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; przedstawiciel Instytutu INiB w Radzie Bibliotecznej Biblioteki Głównej UMCS; od 2013 r. członek Komisji Wydziału Humanistycznego ds. studiów doktoranckich i podyplomowych,

2014 r. członek - korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

2021 r. Członek Komisji Historii Kultury Książki KNH PAN.

 UDZIAŁ W GRANTACH

Udział w projekcie NPRH Dziedzictwo kulturowe po klasztorach na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz  na Śląsku w XVIII i XIX wieku - losy, znaczenie, inwentaryzacja (projekt zakończoy 2016),

udział w projekcie  NPRH Dokończenie edycji XX tomowej Encyklopedii Katolickiej (projekt zakończony 2014).

 Projekty w ramach badań własnych:

Historia czytelnictwa - księgozbiory prywatne w XIX/XX w.

Wspołczesna kultura czytelnicza i informacyjna w epoce cyfrowej

RECENZJE PROJEKTÓW

od 2011 r. recenzent Czech Science Foundation (GA CR)

PUBLIKACJE (wybór):

Autorka około 100 publikacji naukowych: monografii, artykułów w czasopisamch naukowych, rozdziałów w monografiach, artykułów recenzyjnych i recenzji, ponadto publikacji popularnonaukowych.

monografie:

Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku [Home (Private) Book Collections in Lublin (Kingdom of Poland) in the early 19th Century], Lublin 2013, ss 533.

A. Dymmel, S.D. Kotuła, A. Znajomski, Kultura czytelnicza i informacyjna. Wybrane zagadnienia [Reading and Information Culture - Theory and Practice. Selected Problems] Lublin 2015, ss 168.

monografie redagowane:

Bestsellery - literatura popularna - odbiorcy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa, [Bestsellers - popular literature- receivers. Empirical Studies on Contemporary readership], red. A. Dymmel, Lublin 2009, ss. 159.  

Kultura - historia - książka. Zbiór studiów, red. A. Dymmel, B. Rejakowa, Lublin 2012, ss. 633.  

Czytelnicy, zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej [The Readers – resources of information and knowledge. Tradition and changes in the age of digital culture], red. naukowa A. Dymmel, S.D. Kotuła, Lublin 2017, ss 367.

redakcje naukowe czasopism:

"Folia Bibliologica" t. 61, 2019.

"Folia Bibliologica", t. 62, 2020.

artykuły, rozdziały w monografiach naukowych, artykuły recenzyjne

Reading in the Internet epoch. The main Tendencies of researching the modern reading in Poland, "Visnyk Lviv University series Bibliology, Library Studies and Information Technologies" 2010, is. 5, p. 85 - 95. Dostępny: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/index-engl_5.html

Żródła do badań dziejów czytelnictwa w Polsce w XIX wieku [On the sources for studies of the history of reading in Poland the 19th century], [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, pod red. A. Żbikowskiej - Migoń, przy współpracy A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 87 - 99.     

W kręgu lektur ziemiańskiego domu. Księgozbiór Konstancji Zdzitowieckiej w świetle inwentarza notarialnego z 1860 roku, [w:] Kultura - historia - książka. Zbiór studiów, pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s. 349 - 364.

Z dziejów księgozbioru lubelskiego klasztoru bonifratrów. Darowizna doktora Józefa  Szteina dla Bonifratrów lubelskich  w 1830 r. i dalsze losy biblioteki, [w:] Między pismem a znakiem, pod red. A. Jaworskiej, S. Górzyńskiego, Warszawa 2013, s. 159 – 170.

Notarial records as a source of history of reading studies in 19th and 20th centuries,  "Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології" 2014, c. 8 c. 101-111 ["Visnyk Lviv University, series Bibliology, Library Studies and Information Technologies" 2014, is. 8, p. 101 - 111]. Dostępny:http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2014_Vupysk_VIII/index_ukr.html

Wydawnictwa krakowskie i lwowskie w bibliotekach domowych lubelskich prawników w  latach 1810-1863 [Kracow and lvov publications in the home libraries of Lublin lawyers in 1810 - 1863], [w:] Kraków, Lwów. Biblioteki  XIX–XX wieku, t. XIII, pod red. A. Ruty, E. Wójcik, Kraków  2014, s. 43-58, sum. DOI: 10:12797/9788376383873.04

 „Nabożne, szkolne, światowe”. Biblioteczki lubelskich ziemianek w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków XIX –XX wieku, pod red. A. Chamery-Nowak, D. Jarosza, Warszawa 2015, s. 189 - 208.

Współczesna kultura czytelnicza - wybrane pojęcia, konteksty, badania, [w:] A. Dymmel, S.D. Kotuła, A. Znajomski, Kultura czytelnicza i informacyjna -  teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015, s. 9 - 31.

Czytanie i surfowanie pokolenia sieci, czyli kultura czytelnicza studentów, [w:] A. Dymmel, S.D. Kotuła, A. Znajomski, Kultura czytelnicza i informacyjna, s. 32-58.

Najnowsze trendy we współczesnym bibliotekarstwie amerykańskim, "Folia Bibliologica", vol. 57, 2015.

Ze Lwowa do San Francisco. Prenumeratorzy "Sobótki". Księgi zbiorowej na uczczenie pięćdziesięcioletniego jubileuszu Seweryna Goszczyńskiego. [w:] Kraków, Lwów. Biblioteki, książki, czasopisma, Kraków,pod red. S. Kwiecień I. Pietrzkiewicz, E. Wójcik, Kraków 2016, s. 55-70. DOI: 10.12797/9788376388144.06

Biurokraci i książki. Lektury urzędników w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku,[w:] Dzieje biurokracji, pod red. T. Bykowej, A. Góraka, G. Smyka, T. VI, Lublin 2016, s. 205-218.

Aneta Firlej-Buzon: Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945–1956. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - Rec.: Bibliotheca Nostra" 2016, nr 1, s. 191-198.

Архивные  источники в исследованиях по истории книги и библиотек Люблинской губернии в XIX веке "Библиография. Археография. Источниковедение: сборник статей и материалов", ред.сост. А. И. Раздорский, Д.Н. Шилов,  Санкт-Петербург  2017, b. 3, c. 108-118.

Czytelnictwo, czytanie i e-czytanie w epoce cyfrowej. Rekonesans badawczy [Readership, Reading and E-reading in Digital Era. Research Reconnaissance], [w:] Czytelnicy, zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. naukowa A. Dymmel, S.D. Kotuła, Lublin 2017, s. 31-48.

 Czytelnicy XXI wieku. Lektury studentów w epoce sieci, [w:] O etosie książki i biblioteki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej,pod red. T. Wilkoń,  Katowice 2017, s. 412-424. https://www.ibuk.pl/fiszka/186473/o-etosie-ksiazki-studia-z-dziejow-bibliotek-i-kultury-czytelniczej27-czytelnicy-xxi-wieku-lektury-studentow-w-epoce-sieci--w-swietle-sondazu.html

Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” vol. 10, 2017, nr 2, s. 269-278.  http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.027

Biblioteki urzędów w Królestwie Polskim i ich rola w kształtowaniu kultury biurokratycznej w XIX wieku [Libraries of offices in the Kingdom of Poland and their role in shaping the bureaucratic culture] w: Dzieje biurokracji pod red. T. Bykowej, A. Góraka i J. Legiecia,  t. VII, Lublin 2018, s. 243-259.

(z P. Dymmel), Biblioteka kolegium jezuitów w Lublinie i jej losy [Library of the Jesuit College in Lublin (Kingdom of Poland) and its fate],  „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 109, 2018, s. 109-142. https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.07 

Wartość lubelskich akt notarialnych jako źródła do badań prywatnych księgozbiorów duchowieństwa w pierwszej połowie XIX wieku [The value of the Lublin notarial records  as a source for research of private clergy collections in the first half of the 19th century],  "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 110, 2018, s. 69-89. https://doi.org/10.31743/abmk.2018.110.09

Jiří Trávníček, Česká čtenářská republika: Generace, fenomény, životopisy, Brno-Praha 2017, ss 445,  „Biblioteka”, nr 22 (31) 2018, s. 293-300. DOI: 10.14746/b.2018.22.18 

Z badań nad rynkiem wydawniczo-księgarskim lat 1918-1939. O książce Moniki Olczak–Kardas, „Nasza Księgarnia” na tle rynku wydawniczo-księgarskiego drugiej Rzeczypospolitej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” t. 16, 2018 [druk 2019], s. 337-346.  DOI 10.24917/20811861.16.23 

Krystyna Hudzik, Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana, Warszawa Wydawnictwo SBP, Warszawa 2017, „Folia Toruniensia” t. 19, 2019, s. 233-244. http://dx.doi.org/10.12775/FT.2019.014

Rola książki historycznej w kształtowaniu tożsamości narodowej w XIX wieku w świetle domowych księgozbiorów inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwa Królestwa Polskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” t. 17, 2019, s. 57-72 [druk 2020]. DOI 10.24917/20811861.17.4  ISSN 2081-1861

W kręgu Czartoryskich. Biblioteka Stanisława Ciesielskiego w Samoklęskach w świetle inwentarza z 1824 roku, [w:]  Książki mają swoją historię, red. nauk. Jacek Puchalski, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP,  Warszawa 2021, s. 652-663.

Inwentarz księgozbioru biskupa diecezji lubelskiej Mateusza Wojakowskiego (1775-1845) w świetle akt notarialnych. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 116, 2021, s. 37-73.

Czytanie, oglądanie w czasach pandemii (na przykładzie sondażu wśród studentów). Rekonesans badawczy.  [Reading and watching in the time of pandemic (on the basis of a survey among students). Research],  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, vol. 19, 2021, s.751- 772. DOI 10.24917/20811861.19.45

 DYDAKTYKA: Promotor ponad 100 prac magisterskich i licencjackich. Opracowanie programów i realizacja zajęć na kierunkach: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo I st.,  II st., Informacja w e-społeczeństwie I st., Architektura informacji I st., II st.; Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

Prowadzone zajęcia:

Wprowadzenie do komunikacji społecznej,

Użytkownicy informacji

Edukacja informacyjna

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Wykład monograficzny

Kultura informacyjna

Czytelnictwo i wyb. zag. kom. społecznej

Techniki badań potrzeb i kompetencji publiczności medialnej

Współczesny rynek wydawniczy

Strategie rozwoju i promocji kultury

Kultura i media dla wykluczonych

Administracja dla wykluczonych

Zarządzanie w kulturze i mediach

Uczestnictwo w kulturze i edukacja informacyjna

Praca z użytkownikiem biblioteki/informacji

Promocja książki i czytelnictwa

Warsztaty czytelnicze i medialne

Wykłady opcyjne: ostatnio realizowane: Czytelnictwo w epoce cyfrowej;

Przemiany uczestnictwa w kulturze w epoce cyfrowej.