Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Kubiszyn

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KULTURY I HISTORII ŻYDÓW
Telefon
815375090
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/struktura-instytutu/struktura/zaklad-kultury-i-historii-zydow
Konsultacje

KONSULTACJE


w semestrze letnim 2022-2023 (27.02.2023 - 25.06.2023)


poniedziałki 14.15 - 15.15


wtorki          13.30 - 14.30


 konsultacje odbywają się w p. 315 (SH, III p.)


można też kontaktować się ze mną drogą mailową:


marta.kubiszyn@poczta.umcs.lublin.pl


oraz przez Wirtualny Kampus

O sobie

W swoich badaniach podejmuję kwestie dotyczące form i sposobów konstruowania narracji o przeszłości z wykorzystaniem takich materiałów jak m.in. relacje mówione czy fotografie, dzięki którym wydarzenia historyczne pokazywane są z perspektywy uczestników i świadków, uwzględniając subiektywne doświadczenia oraz indywidualne losy. Przedmiotem moich zainteresowań jest kultura i historia Żydów, zajmuję się także problematyką upamiętniania Zagłady  oraz zagadnieniami odnoszącymi się do szeroko rozumianej edukacji w tym obszarze. W ciągu najbliższych lat planuje realizować badania dotyczące procesów konstruowania pamięci kulturowej, przede wszystkim w kontekście sposobów upamiętniania miejsc i wydarzeń związanych z Zagładą na terenie Lublina i Lubelszczyzny.

 


Działalność naukowa

1. Monografie:

 • Marta Kubiszyn, Adam Kopciowski, Żydowski Lublin. Źródła, obrazy, narracje [monografia dwuautorska] Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021 [ss. 316] (14,7 arkusza; 588,225 znaków), ISBN 978-83-227-9469-2
 • Marta Kubiszyn, Niepamięć - Postpamięć - Współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2019 [ss. 240] (14,28 arkusza; 571,540 znaków), ISBN 978-83-227-9188-2
 • Marta Kubiszyn, Żydzi w Radzyniu Podlaskim. Historia i kultura [mini-monografia], Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury: Radzyń Podlaski 2014 [ss. 24] ISBN 9788361550099
 • Marta Kubiszyn, Śladami Żydów. Lubelszczyzna [monografia-przewodnik], Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: Lublin 2012 [ss. 488] ISBN  83-922720-3-X
 • Marta Kubiszyn, Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2007 [ss. 360] ISBN 978-83-7441-783-9

2. Publikacje zwarte – współredakcja:

 • Marta Kubiszyn, Monika Adamczyk-Garbowska, Grzegorz Żuk (red.), Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN": Lublin 2003 [ss. 153] ISBN 83-912837-3-9

3. Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Marta Kubiszyn, Wizualne reprezentacje przestrzeni miejskiej: fotografie lubelskiej dzielnicy żydowskiej jako źródła historyczne i jako teksty kultury, w: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, red. Ewa Głażewska, Magdalena Grabias, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2020, s. 47-70 (1,49 ark, 59.854 znaki) ISBN 978-83-227-9336-7.
 • Marta Kubiszyn, Działanie – przeżywanie – zaangażowane uczestnictwo. Pedagogika miejsc pamięci i edukacja o Zagładzie w wybranych projektach realizowanych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, w: Piotr Trojański, Agata Czajkowska (red.), U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau: Oświęcim 2018, s. 95-120 (1,2 ark) ISBN 978-83-7704-276-2
 • Marta Kubiszyn, Pamięć – Miejsce – Obecność: narracja o wielokulturowym dziedzictwie Lublina w artystycznych i edukacyjnych działaniach Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, w: Joanna Pietrzak-Thebault (red.), Miejsca nieoczywiste. Literackie, artystyczne, społeczno-kulturowe oblicza lokalności, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, s. 27-47 (1,2 ark) ISBN 978-83-8090-423-1
 • Marta Kubiszyn, The Witness's Perspective: Destruction of the Lublin Jewish Community in non-Jewish Oral Testimonies, w: Joanna Posłuszna (red.) Psyche, Trauma, Memory, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2017, s. 11-24 (0,61 ark) ISBN 978-83-65765-07-9.
 • Marta Kubiszyn, Projekt "Historia mówiona miasta Lublina" Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN: Samorządowa instytucja kultury w działaniach na rzecz ochrony wielokulturowego dziedzictwa środowiska lokalnego w jego niematerialnym wymiarze, w: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy - identyfikacja - zagrożenia, T. 2, Wydawnictwo UMCS; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 75-82 (0,5 ark) ISBN 978-83-7784-670-4.
 • Marta Kubiszyn, Historia mówiona a doświadczenie graniczne: okupacyjne losy Żydów lubelskich w świetle wspomnień nieżydowskich świadków Zagłady, w: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Mirosław Szumiło (red.), Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 171-186 (0,9 ark) ISBN 978-83-7784-606-3.
 • Marta Kubiszyn, A. Kopciowski, Badania judaistyczne Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS, w: Stefan Gąsiorowski (red.), Studia żydowskie w Polsce - przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, Uniwersytet Jagielloński Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, s. 201-216 (1 ark) ISBN 978-83-7676-145-9.
 • Marta Kubiszyn, Together and Apart. Some Reflections on the Polish Jewish Cultural Constructs, w: Leszek Kańczuowski (red.), Construction d'un imaginaire collectif europeen, Instytut Europy środkowo-Wschodniej, Lublin 2014, s. 245-252 (0,5 ark) ISBN 978-83-7702-895-7.
 • Marta Kubiszyn, Historia mówiona – między teorią a praktyką edukacyjną, w: Anna Dąbrowska (red.), Nadbużańskie historie, czyli jak uczyć o dziedzictwie pogranicza, Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin 2012, s. 105-111. 
 • Marta Kubiszyn, Monika Adamczyk-Garbowska, Memory in Photographs: Stefan Kiełsznia’s Image of Extinct Jewish Town / Pamięć w fotografiach Stefana Kiełszni – dokumenty nieistniejącego żydowskiego miasta / Fotografien als Gedächtnis: Stefan Kiełsznias Bilder einer ausgelöschten jüdischen Stadt, w: Kathrin Krahl, Christiane Mennicke-Schwarz, Silke Wagler (red.), Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Zdjęcia lubelskiej dzielnicy żydowskiej z lat 30-tych, Spector Books, Leipzig [Lipsk] 2011 [s. 31-38 (j. polski), 38-45 (j. niemiecki), 45-51 (j. angielski)] ISBN 978-3-940064-15-8.
 • Marta Kubiszyn, Pamięć – Miejsce – Obecność. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN: Studium przypadku, w: Maria Mendel i Alicja Zwierzchowska (red.), Tożsamość Gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, Gdańsk 2010, s. 205-218.
 • Marta Kubiszyn, Oral History as a Dialogue with the Polish-Jewish Past of Local Community from the Perspective of Social Pedagogy,w: Marta Kurkowska-Budzan, Krzysztof Zamorski (red.), Oral History: The Challenges Of Dialogue, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2009, s. 169-178.
 • Marta Kubiszyn, Kontrmonumenty pamięci. Edukacja o Zagładzie w misteriach pamięci Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, w: Piotr Trojański (red.), Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Oświęcim 2008, s. 77-85.
 • Marta Kubiszyn, Historia mówiona jako nośnik pamięci społecznej, w: Wiesław Theiss, Bohdan Skrzypczak (red.), Animacja społeczno-kulturowa w środowisku lokalnym, Warszawa 2006, s. 170-181.

4. Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Marta Kubszyn, Navigating an unwanted heritage: displacement, accommodation and effacement in Lublin’s local heritage initiatives, "International Journal of Heritage Studies", vol 27, nr 12, s. 1278-1295; opublikowany online: 14 lipca 2021 (1,8 arkusza; 73.075 znaków), wydawca: Routledge Taylor & Francis Group; DOI: 10.1080/13527258.2021.1954056 (https://www.tandfonline.com/eprint/7WK9BKBUYMMJQQBANBIN/full?target=10.1080/13527258.2021.1954056)
 • Marta Kubiszyn, Joanna Zętar, City after the Holocaust: The Jewish District in Lublin. A Case Study, "Zagłada Żydów. Studia i materiały" (anglojęzyczny numer specjalny) 2020 [w druku], wydawca: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa, ISSN 1895-247X.
 • Marta Kubiszyn, Stephanie Weismann, Urban Landscape as Biographical Experience: Pre-war Lublin in Oral Testimonies of Its Inhabitants, „Polish Journal of Landscape studies” 2020 t. 3, nr 6, s. 49-65  (1,08 arkusza; 43.507 znaków), wydawca: Instytut Kultury Europejskiej Uniwerystetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, PL ISSN 2657-327X, DOI: 10.14746/pls.2020.6.3 (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pls/article/view/24750/22804).
 • Marta Kubiszyn, (Re-)konstruowanie narracji – działanie w przestrzeni publicznej – edukacja. Postpamięć Zagłady lubelskich Żydów: studium przypadku, "Politeja" 2020 vol 17 nr 65 (2), s. 39-54 (1,23 arkusza; 49.379 znaków), wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1733-6716, (https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1386/1249); https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.65.03.
 • Marta Kubiszyn, Making Use of Oral History in the Process of Narrating Polish-Jewish Past: Exhibitions of the Grodzka Gate NN Theatre Centre in Lublin, "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" 2019 R. 9, s. 27-44, (1,04 arkusza;  41.816 znaków), wydawca: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Wrocław, ISSN 2084-0578, DOI: 10.26774/wrhm.252 (https://www.wrhm.pl/wrhm/article/view/252/206).
 • Marta Kubiszyn, „Za Krakowską Bramę rzadko się człowiek wypuszczał…”: wyobrażone granice nieistniejącej dzielnicy żydowskiej we wspomnieniach mieszkańców przedwojennego Lublina, (numer tematyczny: "Granice rzeczywiste i wyobrażone", red. A. Porębski i M. Stefanowicz) "Politeja" 2019 nr 1 (58), s. 361-376 (1,125 arkusza; 45.255 znaków), wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1733-6716, DOI 10.12797/Politeja.16.2019.58.19 (https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/968/886).
 • Marta Kubiszyn, Historyczne i artystyczne wartości fotografii: lubelskie zdjęcia Stefana Kiełszni, "Historyka. Studia Metodologiczne" 2019 T. 49, s. 173-199 (1,73 arkusza; 69.326 znaków), wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, PL ISSN 0073-277X, DOI 10.24425/hsm.2019.130580 (http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130580/edition/114033/content).
 • Marta Kubiszyn, Marta Grudzińska, „To was tutaj tak strasznie biją? […] Nie, nas nie. Tylko Żydów”: Żydzi w obozie na Majdanku w świetle relacji polskich więźniów, „Studia Judaica" 2018, nr 2 (42) s. 95-120 (1,76 arkusza; 71.405 znaków), wydawca: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, ISSN 1506-9729, DOI 10.4467/24500100STJ.18.015.10266, (http://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14112/).
 • Marta Kubiszyn, Joanna Zętar, Miasto po Zagładzie. Dzielnica żydowska w Lublinie i jej upamiętnienia, "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2018, R. 14, s. 387-418 (1,6 arkusza; 64.524 znaki), wydawca: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa, ISSN 1895-247X, DOI 10.32927/ZZSiM.71 (https://zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/71)
 • Marta Kubiszyn, Dzielenie się pamięcią–(re-)konstruowanie narracji–świadkowie zastępczy: oral history w projektach na rzecz upamiętniania lubelskich Żydów, "Pedagogika Społeczna" 2018 nr 2 (68), s. 207-228 (1,5 arkusza; 61,034 znaki), wydawca: PEDAGOGIUM. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, pod patronatem Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ISSN 1642-672 (http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/01/PS22018207-228.pdf).
 • Marta Kubiszyn, Granica – różnica kulturowa – tożsamość: przestrzeń lubelskiej dzielnicy żydowskiej we wspomnieniach mieszkańców, „Rocznik Antropologii Historii” 2017, rok VII, nr 10, ss. 307–331 (1,47 arkusza; 58,802 znaki), wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne, ISSN 2084-141 (http://rah.pth.net.pl/uploads/2017_Antropologia-folklor-historia/Kubiszyn.pdf).
 • Marta Kubiszyn, Upamiętnianie lubelskich Żydów oraz ich zagłady: pomniki i kontr-pomniki, „Teka Komisji Historycznej OL PAN" 2017 nr XIV, s. 237-264 (1,56 arkusza), wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, ISSN 1733-5388.
 • Marta Kubiszyn, Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone: nieistniejąca dzielnica żydowska w Lublinie w świetle wywiadów oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2015 (V), s. 5-35 (1 arkusz), wydawca: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", ISSN 2084-0578 (https://wrhm.pl/wrhm/article/view/90).
 • Marta Kubiszyn, Pamięć destrukcji. Wspomnienia świadków cierpienia i Zagłady Żydów lubelskich, „Rocznik Antropologii Historii” 2013 nr 1 (4), s. 275-303, wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne, ISSN: 2084-1418  (http://rah.pth.net.pl/uploads/2013_1/Kubiszyn.pdf).
 • Marta Kubiszyn, Edukacyjne implikacje projektu dokumentacyjnego i animacyjnego w środowisku lokalnym – między teorią a praktyką. „Historia Mówiona Miasta Lublina" Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2012 (II), s. 101-121, wydawca: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość", ISSN: 2084-0578, (https://wrhm.pl/wrhm/article/view/29/21).
 • Marta Kubiszyn, Memory and Photography. Jewish District in Lublin (Poland) in Stefan Kiełsznia’s Photographs, “Medaon”, 2012, nr 11, s. 1-12, ISSN: 1866-069X (http://www.medaon.de/pdf/MEDAON_11_Kubiszyn.pdf)

5. Artykuły recenzyjne i recenzje w czasopismach klasyfikowanych:

 • Holocaust and its cultural representations in Poland: the new opening in the debate, artykuł  recenzyjny książki Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska and Jacek Leociak (red.), Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019), Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2021), tom. 1: Problematyka Zagłady w filmie i teatrze , ss. 795; tom 2: Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, ss. 672, ISBN: 978-83-66898-00-4; "The Polish Review" 2022 (w druku).
 • artykuł recenzyjny książki: Agata Stolarz, Dzielenie się pamięcią. Praktyka i teoria historii mówionej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2016, „Rocznik Instytutu Europy środkowo-Wschodniej" 2017, s. 189-201 (0,69), wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ISSN 1732-1395.
 • recenzja książki: Tam był kiedyś mój dom… Księgi Pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2009, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (Warszawa) 2010, nr 6, s. 344-347, wydawca: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ISSN: 1895-247X.
 • recenzja książki: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (red.), The Holocaust. Voices of Scholars, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2009, „Kwartalnik Historii Żydów” 2010 nr 3, s. 365-369, wydawca: Żydowski Instytut Historyczny, ISSN 1899–3044.
 • recenzja książki: Maria Mendel (red.), Pedagogika miejsca, Wrocław 2006, „Pedagogika Społeczna” 2007, nr 1, s. 131-138, wydawca: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, ISSN: 1642-672X.
 • recenzja książki: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Me. Us. Them. Ethnic Prejudices Among Youth and Alternative Methods of Education. Case of Poland, Kraków 2003, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 2004, nr 4, s. 629-630, wydawca: Żydowski Instytut Historyczny, ISBN 978-83-65254-69-6.

6. Tłumaczenia z języka jidysz:

 • Michael Felsenbaum, Dzwonią u Bonifratrów [wersja poprawiona, uzupełniona o rozszerzony biogram autora], w: Antologia tekstów współczesnych pisarzy żydowskich [w przygotowaniu]
 • Alter Roset, Grupa partyzantów w Płouszowicach, w: Księga pamięci Lublina, wstęp, wybór, opracowanie Adam Kopciowski, Lublin 2011, s. 348-350.
 • Michael Felsenbaum, Dzwonią u Bonifratrów, „Cwiszn” 2010, nr 1-2, s. 55-59.
 • Michael Felsenbaum, Cień przy oknie, „Midrasz” 2010, nr 6, s. 72-75.
 • Michael Felsenbaum, Nocny anioł, „Akcent” 2009, nr 4, s. 96-105.

7. Udział w grantach i projektach badawczych

 • 2017-2018 udział jako badacz (co-researcher) i koordynator z ramienia UMCS w grancie „The Smellscapes of Lublin. An Olfactory Urban History of Interwar Poland” dla dr Stephanie Weismann z Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach projektu Polonez 2 Narodowego Centrum Nauki (2016/21/P/HS3/04063)
 • 2014 udział jako badacz i autor opracowania poświęconego dziejom Żydów w Radzyniu Podlaskim w ramach projektu Muzeum na Kółkach (Żydowskie dziedzictwo kulturowe) realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polin we współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz Radzyńskim Stowarzyszeniem dla Kultury „Stuk-Puk” (nr grantu DFK.1130 / 2014).
 • 2010-2011 udział jako badacz i autor 103 haseł (opracowań poświęconych historii i kulturze Żydów w dawnych sztetlach Lubelszczyzny) oraz jako edukator w projekcie społeczno-edukacyjnym „Śladami Żydów na Lubelszczyźnie”, realizowanym przez Stowarzyszenie Panorama Kultur w Wojsławicach w partnerstwie z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie oraz Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie, finansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (nr grantu FIO 3389 / 2010).
 • 2006-2007stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach grantu „The Jews in Poland – History, Culture, Memory”  dla prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej (Program „Mistrz”, subsydium profesorskie nr I/2006)

Ogłoszenia

8. Nagrody za działalność w obszarze nauki i kultury

 • 2022 – nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni
 • 2021 – nagroda indywidualna Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową
 • 2021 – nominacja (z ramienia UMCS) do nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wysoko      ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
 • 2020 – nagroda Rektora (indywidualna II stopnia) za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni
 • 2019 – nagroda indywidualna Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową
 • 2016 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nagroda Prezydenta RP)
 • 2004 – Nagroda im. Łukasza Hirszowicza (wspólnie z zespołem Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”)
 • 2001 – Nagroda indywidualna dla twórców i działaczy kultury miasta Lublina

9. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

 • członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (od 2010 roku)
 • członek Association for Slavic, East European and Eurasian Studies przy University of Pittsburgh (od 2021 roku)
 • członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2022 roku)

10. Referaty wygłoszonone podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych

 • nadchodzące: Personal Objects on the Deportation Journey to Sobibór Nazi Death Camp: Objects as Agents of Home and Memory - referat zostanie wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji "Lessons and Legacies. Bridging Disciplines, Histories, and Cultures" organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze Czeskiej, 6-10 listopada 2023 r.
 • referat: The Cultural Impact of ‘Unwanted’ Jewish Heritage: An Analysis of the Exhibit “Memory of the Place” in Lublin, Poland, wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji "Contested heritage in the 21st century: Eastern Europe and beyond", organizowanej przez KU Leuven, Belgium, 20-21 października 2022 roku (on-line)
 • referat: Zapisy zbrodni i rzeczowe świadectwa Einsatz Reinhard: artefakty znalezione na terenie byłego obozu – miejsca pamięci w Sobiborze, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji "Einsatz Reinhardt. Zapisy zbrodni, próba lektury”, zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w dniu 16 marca 2022 roku w Warszawie.
 • referat: Postpamięć i przedmioty: perspektywa ofiar na wystawie „SS-Sonderkommando Sobibór. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943, wygłoszony podczas III Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej: Studia nad (post)pamięcią o/w Europie środkowo-Wschodniej, zorganizowanej przez pracownię Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Polish Memory Studies Group w dniach 9-10 grudnia 2021 roku w UMK w Toruniu.
 • referat: Jewish Studies in Lublin. Center for Jewish Studies at Maria Curie-Sklodowska University, wygłoszony podczas Annual Conference European Association of Biblical Studies, zorganizowanej przez European Association of Biblical Studies, Uniwersytet Warszawski i Muzeum Historii Żydów Polin, Warszawa 11-14 sierpnia 2019 r.
 • referat: The Exhibition “Lublin. Memory of the Place”: Making Use of Oral History in the Process of Narrating Polish-Jewish Past, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Oral History in Action", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Uniwersytet Jagielloński, Kraków 28-30 marca 2019 r.
 • referat: Krajobraz miejski jako przedmiot doświadczenia kulturowego: przedwojenny Lublin we wspomnieniach mieszkańców, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Krajobraz i doświadczenie", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Estetyczne, Zakłada Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM i Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UW, Gniezno 27-28 września 2018 r.
 • referat: Niewidzialny pejzaż – pamięć palimpsestu. Nieistniejące miasto żydowskie w Lublinie i jego upamiętnienia, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "Miasto: dom - miejsce – palimpsest", zorganizowanej przez  Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 7-8 lipca 2018 r.
 • referat: (Re-)konstruowanie narracji – działanie w przestrzeni publicznej – edukacja. Postpamięć Zagłady lubelskich Żydów: studium przypadku, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej Oblicza Postpamięci 3 - Kody i Języki" (Faces of Postmemory 3 – Codes and Languages), zorganizowanej przez Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 6-7 marca 2018 r.
 • referat: „Za Krakowską Bramę rzadko się człowiek wypuszczał…”: wyobrażone granice lubelskiej dzielnicy żydowskiej we wspomnieniach mieszkańców i tekstach publicystycznych, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji „Granice rzeczywiste i wyobrażone”, organizowanej przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 8 grudnia 2017 r.
 • referat: Między dokumentacją a fotografią artystyczną: lubelskie zdjęcia Stefana Kiełszni, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”, organizowanej przez Zakład Filozofii Kultury Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny 18-20 października 2017 r.
 • referat: Muzeum – miejsce pamięci jako przestrzeń edukacji: wystawa „Więźniowie Majdanka” w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość”, organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 4-5 lipca 2017 r.
 • referat: Nieistniejąca dzielnica żydowska na Podzamczu w świetle wspomnień polskich i żydowskich mieszkańców Lublina, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość”, zorganizowanej przez Miasto Lublin, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS i Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Lublin, 21-22 czerwca 2017 r.
 • referat: Memory – Place – Participation: Holocaust Education in Selected Project of the Majdanek State Museum in Lublin, wygłoszony podczas International Colloquium on Polish Jewish History as Reflected in Education in Poland and Israel, organizowanej przez Polin Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet w Haifie (Israel), Warszawa, 25-27 lutego 2017 r.
 • referat: Granica – różnica kulturowa – tożsamość: przestrzeń lubelskiej dzielnicy żydowskiej we wspomnieniach przedwojennych mieszkańców miasta, wygłoszony podczas konferencji „Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej” zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 19-20 maja 2016 r.
 • referat: Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone: nieistniejąca dzielnica żydowska w Lublinie w świetle wywiadów oral history, wygłoszony podczas konferencji "Przestrzenie Pamięci. Świat wartości w przekazie międzypokoleniowym i międzykulturowym", zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski, Opole 16 października 2015 r.
 • referat: Pamięć Zagłady. Likwidacja lubelskiego getta w świetle wspomnień nie-żydowskich świadków, wygłoszony podczas III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, zorganizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 8-10 września 2014 r.
 • referat: Pamięć destrukcji. Wspomnienia świadków cierpienia i Zagłady Żydów lubelskich,wygłoszony podczas konferencji "Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych", zorganizowanej przez UMCS, Lublin 6-8 listopada 2013 r.
 • referat: Ofiary narodowego socjalizmu na Lubelszczyźnie – sprawozdanie z badań pilotażowych, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji "Ofiary narodowego socjalizmu w Polsce – jak żyją dziś?", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pamięć – Odpowiedzialność – Przyszłość, Warszawa 27 luty – 1 marca 2013 r.
 • referat: Projekt „Historia mówiona miasta Lublina” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN – samorządowa instytucja kultury w działaniach na rzecz ochrony wielokulturowego dziedzictwa środowiska lokalnego w jego niematerialnym wymiarze wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji "Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona", zorganizowanej przez UMCS, Lublin 25-26 października 2012 r.
 • referat: Edukacyjne implikacje projektu dokumentacyjnego i animacyjnego w środowisku lokalnym – między teorią a praktyką. „Historia Mówiona Miasta Lublina” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN wygłoszony podczas konferencji "Przyszłość historii mówionej – nauka, archiwa, edukacja", zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 30 marca 2012 r.
 • referat: Zagłada: upamiętnianie i edukacja. Misterium „Dzień Pięciu Modlitw” w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie wygłoszony podczas konferencji "Zagłada – Badania, Edukacja, Pamięć", zorganizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 3-4 listopada 2011 r.
 • referat: Badania judaistyczne Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS, wygłoszony wspólnie z dr Adamem Kopciowskim podczas ogólnopolskiej konferencji: "Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce", zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 7-9 listopada 2011 r.
 • referat: Counter-monuments of the Grodzka Gate-NN Theatre Centre as a Dialogue with the Memory of the Polish-Jewish Past of Lublin, wygłoszony podczas konferencji "Jewishness in Contemporary Culture: American and European Perspectives", zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Warszawa, 17-18 maja, 2011 r.
 • referat: Together and Apart. Some Reflections on the Polish Jewish Cultural Constructs podczas międzynarodowej konferencji "Constructions d’un imaginaire collectif europeen", zorganizowanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 21-23 października 2010 r.
 • referat: Pamięć – Miejsce – Obecność. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN: studium przypadku; wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji: "Wokół gdańskiej samorządności gdańszczan budowanie na (nie)pamięci", zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański, Gdańsk 24 maja 2010 r.
 • referat: Kontr-monumenty pamięci. Edukacja o Zagładzie w Misteriach Pamięci Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN; wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji "Auschwitz i Holokaust - dylematy i wyzwania polskiej edukacji", Oświęcim – Kraków, 21-24 października 2008 r.
 • referat: Oral History as a Dialogue with the Polish-Jewish Past of Local Community from the Perspective of Social Pedagogy, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji: "Oral History as the Art of Dialogue", zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Kraków, październik 2007 r.
 • referat: Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym, wygłoszony podczas sesji międzywydziałowego seminarium „Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym”, organizowanego przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Gdańsk, październik 2004 r.
 • referat: Multicultural education in a Post-comunist Country: “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin, Poland– wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji: „Xenophobia and Postsocialism”, Ljubliana, wrzesień 2001 r.

 10. Udział w seminariach i szkoleniach

 • 2017 – seminarium – warsztaty metodologiczne: Victims of the Holocaust and Nazi Crimes: New Resources for Polish and East European Scholars, Instytut Pamięci Narodowej, International Tracking Service, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, United States Holocaust Memorial Museum, Warszawa 4-8 września 2017 r.
 • 2014 – warsztaty metodologiczne: Jakościowa analiza dyskursu, w ramach III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 8-10 września 2014 r.
 • 2010 – Seminarium: Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów polskich – Holocaust, Instytut Yad Vashem, Jerozolima 14-26 listopada
 • 2010 – Międzynarodowa Letnia Seminarium Języka i Kultury Jidysz, organizowana przez Fundację Shalom, Warszawa 4-16 lipca
 • 2009 – Letnia Szkoła Nauczania o Holokauście, organizowana przez Centrum Badań Holokaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Illinois Holocaust Museum and Education Center Skokie, Illinois USA, Kraków 1-6 lipca 2009
 • 2008 – Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz, organizowane przez Fundację Shalom, Śródborów
 • 2007 – Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz, organizowane przez Fundację Shalom, Śródborów