Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Rybińska

dr Agata Rybińska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
PRACOWNIA KULTURY I HISTORII ŻYDÓW
Telefon
081 537 50 90
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs.academia.edu/AgataRybi%C5%84ska
Konsultacje

SH, p. 321


W LUTYM ZAPRASZAM: 3, 10,  11, 17  II godz. 10-11.30


Z ważnych powodów osobistych muszę odwołać konsultacje z 17.02.2020.  Osoby, które nie uzyskały zaliczeń, proszę o pozostawienie prac w sekretariacie lub SH 321 oraz przesłanie ich na adres: agata.rybinska@poczta.umcs.lublin.pl   Uprzedzam, że w najbliższym czasie nie będę na uczelni, nie będę też mieć możliwości regularnego sprawdzania poczty.

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Stary Humanik, p.320
20-031 Lublin

O sobie

Pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca.

https://orcid.org/0000-0002-0272-7532

 

Laureatka V Konkursu im. Majera Bałabana org. ŻIH w Warszawie (2012).

2012-2016 - opiekun  Koła Naukowego Studentów Judaistyki UMCS.

2019/2020 - opiekun 1 roku kulturoznawstwa 1 stopnia.

Należy do: Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (członkini zarządu 2019-2022), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

 

Zainteresowania  badawcze:

kultura biblijna, kultura żydowska (zwł. kultura historyczna wieku XIX): religia, zwyczaje, kultura materialna (sepulkralna, liturgiczna, edytorska), literatura żydowska (hebrajska, jidyszowa, w językach kraju), Żydzi aszkenazyjscy, zagadnienia związane dialogiem międzyreligijnym, pograniczami kultur, religii, języków: dwu- lub wielojęzycznością, studia feminologiczne.

 

 


Działalność naukowa

 

 MONOGRAFIE:

Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854-1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 

 1. 2019: Modlitewniki żydowskie w języku rosyjskim w XIX wieku – rekonesans badawczy (na podstawie kwerendy w Bibliotece Narodowej w Warszawie), „Iudaica Russica”, nr 1(2), s. 60–74. http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/IR-2.pdf
 2. 2019: Arctowie, [hasła, w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin, s. 24-29.
 3. 2019: Szukające Prawdy - Edyta Stein i Bertha Badt-Strauss, w: Obecność tak bardzo prawdziwa. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Grzegorczyk,red. Agnieszka Kaczmarek, Rafał Koschany, Jacek Sójka, Poznań, s. 57 - 71.
 4. 2018: Sufrażystka Edyta Stein (1891-1942) – w kontekście pierwszej fali feminizmu, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” t. 20, red. Jarosław Kita, s. 103–117.
 5. 2018: O lubelskich korzeniach i zasługach rodziny Arct, w: Lublin w kulturze, kultira w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. Piotr Dymmel, Robert Jop, Lublin, s. 385 - 399.
 6. 2018: „Kwestia żydowska” w literaturze religijnej. Analiza treści modlitewnika   מחזור ליום כפור  (Machzor le-Jom Kipur) / Молитвы на день отпущения, "Iudaica Russica" nr 1(1), s. 5-16.
 7. 2018: Hermann Joël (1821–1880) – zapomniany rabin jeleniogórski, „Rocznik Jeleniogórski” t. 50, s. 133–140.
 8. 2017: Fenomen Lilit – w kulturze duchowej i materialnej, „Kultura i Historia”, nr 32 (2), s. 272-281.
 9. 2017: „Wiara naiwna” a wypowiedzi o aniołach w pismach rabinów Davida, Hermanna i Manuela Joëlów, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3 (263), s. 423-441.
 10. 2017:Co w XIX wieku czytały pobożne lubelskie Żydówki? Analiza wybranych tekstów kultury, w: Czytelnicy - zasoby informacji wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Lublin, s. 89-106.
 11. 2017: O refleksji naukowej i publikacjach "kobiecych" nie tylko w ramach ruchu Wissenschaft des Judentums, w: Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel, Lublin, s. 321-338.
 12. 2017: Dziewiętnastowieczne modlitewniki Żydówek w językach krajów zamieszkania – stan badań, problemy i perspektywy badawcze, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 6, pod red. Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty, Kraków, s. 97–110.
 13. 2017: „Czterolistna koniczyna” nie tylko w pismach Edyty Stein, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Wobec doświadczenia / Fenomen Edyty Stein cz. 2, Poznań, nr 16-17, s. 99-119.
 14. 2017:  Pomiędzy Jerozolimą, Niniwą a Medią – analiza kulturowa Księgi Tobiasza, w: Inny w podróży. Tom 1. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków. Pod redakcją Oksany Weretiuk i Magdaleny Rabizo-Birek, Rzeszów, s. 23–34.
 15. 2016: Rozalia Saulsonowa – pomiędzy kulturą żydowską, niemiecką i polską, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 1 (257), s. 103-122.
 16. 2016: Jakuba Elsenberga obraz Boga, ludzi i świata – interpretacja Książki do modlitwy dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego, w: Literackie obrazy świata 1. Sfery kreacji, red. A. Luboń, J. Gościńska, M. Karpińska, Rzeszów 2016, s. 23-39.
 17. 2016: Eszet chajil – od tekstu po artefakty, w: "Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia,  red. Adam Kubiś, Krzysztof Napora, seria „Analecta Biblica Lublinensia” nr 14, Lublin, s. 171-181.
 18. 2016: O przyjemnościach w kulturze żydowskiej na przykładzie świętowania szabatu, w: Przyjemności w kulturze materialnej i duchowej od starożytności po współczesność, red. Robert Bubczyk, Barbara Hołub, Lublin, s. 13-22.
 19. 2015: Mykwa niechciana – mykwa zapomniana? – mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku?, w: Mykwa - rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wrocław, s. 85-99.
 20. 2015: Biblioteka a „świat, którego już nie ma”, [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. T. 1.: Przez dzieje ku współczesności, materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red.: Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin, s. 285-294.
 21. 2015: Wyzwania akulturacji. Na przykładzie Stunden der Andacht Fanny Neudy, „Annales UMCS”, Sectio FF, Lublin, s. 201-213. Zob. https://journals.umcs.pl/ff/article/view/3613
 22. 2015: Wrocławski cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej – wciąż terra ignota. Etapy badań i perspektywy badawcze, „Rozprawy Komisji Językowej”, t. 41,  pod red. Jana Miodka i Włodzimierza Wysoczańskiego, Wrocław, s. 45-52.
 23. 2015: Kobiety w Biblii – wyzwaniem dla św. Pawła i współczesności, w: Scripturae Sacrae Propagator. Księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. Profesora Janusza M. Czerskiego, red. ks. Krystian Ziaja, seria: Opolska Biblioteka Teologiczna 154, Opole, s. 189-200.
 24. 2015: Nie tylko eszet-chail. Wizerunki kobiet w białostockich księgach pamięci, w: Kobieta żydowska, Żydzi Wschodniej Polski seria III, red. Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech, Białystok, s. 47-63.
 25. 2014: Inskrypcje nagrobne na starym cmentarzu żydowskim we Wrocławiu jako źródło wiedzy o duchowości Żydów śląskich, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 1(249), s. 129-141.
 26. 2014: Mameloszn czy Muttersprache ? O językowych wyborach Żydów niemieckich w XIX wiecznym Wrocławiu, "Studia Europaea Gnesnensia" t. 9, Gniezno, s. 161-173. Zob. http://steurgn.pl/numery-archiwalne.html 
 27. 2014: Księgi pamięci - źródła wciąż niewykorzystane. Przykład Sefer Przytyk, "Kultura i Historia" nr 25. Zob. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5374 
 28. 2014: Niemcy czy Żydzi? Wrocławskie środowisko Edyty Stein, „Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, red. Markus Bernhardt, Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl, Poznań, s. 157-167. Zob. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/cbes/article/view/4436/4543
 29. 2014: Pismo w kamieniu. Słowa Biblii w żydowskich inskrypcjach nagrobnych, „Scriptura Sacra” nr 18, s. 113-121.
 30. 2013: Pomiędzy integracją a dysymilacją – edukacja religijna dzieci żydowskich w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu, w: „Żydowskie dziecko”, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin, s. 53-62.
 31. 2012: Ślady w kamieniu – o obecności Żydów wielkopolskich w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Przykłady migracji w oparciu o inskrypcje nagrobne, w: „Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo, t. 1 Żydzi”, red. Piotr Kwiatkiewicz, Poznań, s. 113-136.
 32. 2011: Granice integracji wrocławskich Żydów u progu Cesarstwa Niemieckiego w świetle „Hanny” Jacoba Freunda, w: „Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska”, red. Dagmara Margiela-Korczewska, Krzysztof Ruchniewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 47-76.
 33. 2010: Czy wrocławskie Żydówki w XIX wieku odmawiały Tchines?, w: „Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz”, red. Joanna Lisek, Wrocław, s. 177-203.
 34. 2010: Zróżnicowanie językowe macewat kewer – onomastyka żydowska na przykładzie kamieni nagrobnych (Wrocław, XIX w.), w: „Onomastyka. Nazwy własne a społeczeństwo”, red. Romana Łobodzińska, Łask, t. 1, s. 445-464.
 35. 2008: Modlitwa za zmarłego ojca – próba ustalenia prawdopodobnego tekstu i jego ewentualnego wpływu na religijność Edyty Stein, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 4, s. 25-39.
 36. 2008: Augusta Stein – pomiędzy żydowską ortodoksją a liberalizmem, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 4, s. 11-24.
 37. 2006: „Aby wszyscy wzywali imienia Pana” (So 3,9) - czy recepcja imion Boga oraz Jego obrazu może stać się płaszczyzną dialogu żydowsko-chrześcijańskiego?, w: „Księgi Święte płaszczyzną dialogu?” (Dialog Kultur i Religii 4), red. Jan J. Stefanów – Adam Wąs, Warszawa, s. 62-86.

Recenzje  i  artykuły recenzyjne:

 1. 2019: Agnieszka Jagodzińska, „Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2017 - recenzja w: "Studia Judaica", r. 22, nr 1 (43), s. 165-169.
 2. 2019: Przekład Cene u-rene Icchaka ben Jakuba Aszkenazego na język rosyjski: Яаков бен Ицхак Ашкенази, Цэнау-Рэна. Пять книг Торы с комментариями, Ber Boris Kotlerman (red.), Мосты культуры / Гешарим, Книжники, Москва–Иерусалим 2012–2015), „Iudaica Russica”, nr 2 (3), s. 143–146. http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/ir_3.pdf
 3. 2019: Anna Grużlewska, Żydzi z prowincji. Świdnicki i wałbrzyski okręg synagogalny 1812-1945 Dzierżoniów, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wydawnictwo: Studio „Art in Design SOVA”, Dzierżoniów 2016 - recenzja w: "Kwartalnik Historii Żydów", nr 1 (269), s. 245-249.
 4. 2018: Transkulturowa podróż historyka przez historię: Na krańce świata Normana Daviesa, "Kultura  iHistoria" nr 34/2, s. 138-141 http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/11/KiH34-143-146.pdf
 5. 2017: Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914-1945 i później, pod red. Małgorzaty Grzywacz i Małgorzaty Okupnik, Poznań 2015, „Kultura i Historia”, nr 31. Zob. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/6135
 6. 2015: Yosef Hayim Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć – próba recenzji,  „Kultura i Historia”,  nr 27. Zob. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5478 
 7. 2012: Prezent dla Cioci Edyty – recenzja książki Susanne Batzdorff, Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, tłum. Małgorzata Grzywacz, Poznań 2011: http://www.edytastein.org.pl/pl/1-wydarzenia/113-prezent-dla-cioci-edyty- [online w latach: 2012-2018]
 8. 2007: Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742-1918). Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, r. 21, nr 3, s. 369-371.

 

Artykuły nierecenzowane:

 1. 2018: Else Ury, w: Słownik Biograficzny, http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=27488
 2. 2017: Else Ury (1877-1943) – berlińska pisarka dla dzieci i młodzieży, „Midrasz” nr 6/200, s. 60–63.
 3. 2017: O jednym modlitewniku żydowskim, „Miasteczko Poznań” r. 29, nr 3, s. 104–111.
 4. 2016: Rabbis from Wielkopolska who worked in Wrocław. Traces found not only in the Jewish necropolis, „Miasteczko Poznań”, r. 26,  nr 3, s. 89–103.
 5. 2016: Ślady kępińskich Żydów na starym cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, „Tygodnik Kępiński”, cz. 1, 5(1158)27, s. 6 (nr z 4.02.2016), cz. 2, w: nr 6(1159)27, s. 6 (nr z 11.02.2016).
 6. 2016: Krasnostawscy Żydzi - ich języki i literatura, w: Losy Żydów z Krasnegostawu i okolic. Zbiór artykułów i scenariuszy zajęć z zakresu antydyskryminacji i edukacji o Zagładzie / The fate of Jews of Krasnystaw and its environs..., red. Lena Bielska, Katarzyna Zabratańska, Lublin, s. 20–30.
 7. 2015: Wielkopolscy rabini we Wrocławiu. Ślady nie tylko na żydowskiej nekropolii, „Miasteczko Poznań”, r. 20–21, nr 1–2, s. 178–187.
 8. 2015: Z „Szacunkiem i tolerancją”. Śladami Fanny Neudy i innych morawskich Żydów, „Midrasz”, r. 188, nr 6, s. 46–51.
 9. 2014: Fanny Neuda i jej Stunden der Andacht, „Midrasz” ,r. 181, nr 5, s. 53–55.
 10. 2012: Ester Gad Bernhard vel Lucie Domeier, „Midrasz”, r. 169, nr 5, s.68–69.
 11. 2012: Lina Morgenstern – kobieta pióra i czynu, „Midrasz”, r. 170, nr 6, s. 67–70.
 12. 2011: Biografia Edyty Stein: http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/2-biografia/ [dostęp: 2011-2018].
 13. 2011: Dom Edyty Stein: http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/3-dom-edyty-stein/ [dostęp: 2011-2018].
 14. 2011: Bertha Badt-Strauss – zapomniana publicystka, „Midrasz”, r. 164, nr 6, s. 44–47.
 15. 2010: Teksty do wystawy Fundacji Bente Kahan, cz. 2 XIX-XX w.: Historia odzyskana, Synagoga pod Białym Bocianem oraz Żydowskie Seminarium Teologiczne we Wrocławiu (18541938)[do Katalogu powystawowego FBK].
 16. 2005: Edyta (Edith)  Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża –  Żydówka, filozof-fenomenolog, pedagog, karmelitanka, święta, „Quo Vadis. Chrześcijańskie Pismo Polaków we Włoszech”, nr 4, 19–20.
 17. 2005: Śladami Edyty Stein. Wrocław w wieku XIX/XX – wędrówki w czasie i przestrzeni, „Kwartalnik TES”, nr 3/5 (12), s. 2-3; online:  http://edytastein.org.pl/pl/sladami-edyty-stein-wroclaw-w-wieku-xix-xx-wedrowki-w-czasie-i-przestrzeni/?fbclid=IwAR2jx4dDDbVzICoERZSMkxKlFxGIAhcNvtcQwoy2ishU3wNzqP9mNHvg3uI
 18. 2004: Pięcioksiąg o Passze, „Kwartalnik TES”, nr 8–9 (04), s. 6–8.
 19. 2003: Starotestamentalne korzenie postu, „Kwartalnik TES”, nr 5 (03), s. 1–2.
 20. 2003: Urodzona w Jom Kippur – rzecz o kalendarzu żydowskim, „Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein”, nr 6–7  (03), s. 4–5.

 

Sprawozdania:

2016: Śladami Żydów na Śląsku – sprawozdanie z objazdu naukowego Koła Naukowego Studentów Judaistyki UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik UMCS”, nr 6/225, s. 78:  http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0804/132609-wiadomosci-uniwersyteckie-czerwiec-2016.pdf

2016: Sprawozdanie z konferencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. Uniwersytet Wrocławski, 21–22 kwietnia 2015 roku, „Folia Bibliologica”, Vol. 58, s. 207-212.  https://journals.umcs.pl/fb/article/view/4148/3188

2014: Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS, w: 60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Lublin, s. 305-307.

2014: Chasydzkim szlakiem po Galicji.[Sprawozdanie z objazdu Koła Naukowego Studentów Judaistyki], "Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik UMCS", nr 8/208, s. 75. http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/2014/wu_209_.pdf

 

Konferencje i seminaria:

 1. 2019/2020: Warszawa, ŻIH, Seminarium zespołu badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich.
 2. 2019: Poznań, UAM: Fenomen tego, co nadchodzi.
 3. 2019:  UW:  ZAPOMNIANE, NIEOBECNE, NIEPOTRZEBNE, NIECHCIANE – kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków.
 4. 2019: Lublin, UMCS:  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe”.
 5. 2019: Sosnowiec, UŚ: Seminarium Naukowe „Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia”.
 6. 2019: Ukraina, Iwano-Frankiwsk, Bistrica: Fundacja "Res Carpathica" , Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku:  Konferencja międzynarodowa poświęcona dziedzictwu kulturowemu Karpat Wschodnich  - SPOTKANIA NA POKUCIU 2019 - WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE II.
 7. 2019: Czechy, Lostice - Associations  POLIN and RESPECT AND TOLERANCE: Seminar Brave woman - which willcommemorate 200 YEARS Birth Anniversary of FANNY NEUDA.
 8. 2019: Warszawa, Muzeum POLIN:  II Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych „Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce. Przemiany, wyzwania i perspektywy”.
 9. 2019: Warszawa, UW: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”.
 10. 2018/2019: Warszawa, ŻIH, Seminarium zespołu badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich.
 11. 2018: Lublin, UMCS: Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości.
 12. 2018: Białystok, Ogólnopolska konferencja naukowa Komisji Historii Kobiet PAN: Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków.
 13. 2018: Warszawa, ŻIH: Varsavianistyczne Seminarium Naukowe.
 14. 2018: Kraków, UJ: Seminarium OSHKŻK.
 15. 2018: Lublin, KUL: Biblia w literaturze i sztuce.
 16. 2018: Ostrów Wlkp., UWr.: Biblia w tłumaczeniach.
 17. 2018: Kraków, Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU: wykład pt. Pomiędzy ortodoksją a judaizmem reformowanym. Wrocławscy Żydzi w XIX wieku –  problemy i perspektywy badawcze.
 18. 2017/2018: Warszawa - ŻIH: Seminarium "Duchowość żydowska".
 19. 2017: Sosnowiec, Wydział Filologiczny UŚ, Semiarium Kwestia żydowska i jej literackie interpretacje.
 20. 2017: Poznań, III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego - KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE.
 21. 2017: Lublin, UMCS/KUL: Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość.
 22. 2017: Lublin, APL: Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności.
 23. 2017: Lublin, UMCS: Postacie demoniczne w kulturze.
 24. 2017: Janów Lubelski, I LO: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
 25. 2016/2017: Warszawa - ŻIH: Seminarium "Duchowość żydowska".
 26. 2016: Warszawa, UW, Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język.
 27. 2016: UMCS, Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu.
 28. 2016: UMCS, Kobieta niepoznana - od starożytności po czasy współczesne.
 29. 2016: Wrocław, Fundacja Bente Kahan, Bet Debora:  Creating Alternatives for Jewish Women in Europe.
 30. 2016: Toruń, UMK: Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej
 31. 2016: Rzeszów, URz: Inny w podróży.
 32. 2015/2016: Warszawa - ŻIH: Seminarium "Duchowość żydowska".
 33. 2015: Rzeszów, URz: Literackie obrazy świata.
 34. 2015: Lublin, UMCS: Przyjemności w kulturze materialnej i duchowej.
 35. 2015: Warszawa-Zamość, PTSJ: W kręgu Pereca.
 36. 2015: Wrocław, UWr: XI Wrocławska Konferencja Judaistyczna: Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w.
 37. 2015: Lublin, KUL: Wiosenny dzień biblijny: Niewiastę dzielną, któż znajdzie? (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia.
 38. 2015: Lublin, UMCS, PTSJ: VIII Seminarium Friedmanowskie: Literatura religijna w języku jidysz.
 39. 2015: Wrocław, DES: Dzień Kobiet w Domu Edyty Stein: ...żadna kobieta nie jest tylko kobietą...
 40. 2015: Gniezno, UAM, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa /  The Fifth International Conference: Mistycyzm i magia w myśli żydowskiej /  Mysticism and Magic in Jewish Thought.
 41. 2015: Krasnystaw, Fundacja HerStory: Krasnystaw - utracony sztetl.
 42. 2014/2015:  Warszawa – ŻIH, Seminarium: "Duchowość żydowska".
 43. 2014: Kraków,  PTSŻ, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich.
 44. 2014: Lublin,  UMSC, Biblioteka w czasie - czas w bibliotece.
 45. 2014: Kraków,  UJ, Jidisze froj, derwach!
 46. 2014: Białystok, UB,  Żydzi wschodniej Polski. Kobieta żydowska.
 47. 2013/2014: Warszawa - ŻIH,   Seminarium: "Duchowość żydowska".
 48. 2013 Poznań, UAM,  Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, pt. „Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein”.
 49. 2013 Kraków, UJ,  Żydzi krakowscy 1795-1918 (historia, kultura, dziedzictwo i źródła).
 50. 2013 Bielsko Biała,   Przekład w kulturze.
 51. 2013 Wrocław,   UWr, Prof. Jerzy Woronczak - życie i dzieło.
 52. 2013 Wrocław,  UWr, Kobiety w przestrzeni miasta.
 53. 2013 Gniezno,  UAM, Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej.
 54. 2013 Jerozolima – Postdoktoranckie Międzynarodowe Seminarium Instytutu Leo Baecka.
 55. 2012/2013:  Warszawa - ŻIH,  Seminarium: "Duchowość żydowska".
 56. 2012: Berlin,  Postdoktoranckie Międzynarodowe Seminarium Instytutu Leo Baecka.
 57. 2012: Zamość,  KUL,  Dziecko żydowskie.
 58. 2012: Konin,  Żydzi w Wielkopolsce.
 59. 2011 Wrocław.  UWr,  Mykwa.
 60. 2007: Wrocław,  UWr,  XVI Konferencja Onomastyczna.
 61. 2007: Wrocław,  UWr,   Kobiety w kulturze jidysz.