Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agata Rybińska

dr Agata Rybińska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD KULTURY I HISTORII ŻYDÓW
Telefon
081 537 50 90
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs.academia.edu/AgataRybi%C5%84ska
Konsultacje

SH, p. 321


Konsultacje w sesji zimowej:


wtorki 11-12


środy 11-12


W semestrze letnim, od 26.02.:


wtorki,  godz. 12-13


środy, godz.  10-11 (z wyjątkiem 27.02 - Rada Instytutu, w pilnych sprawach będę o 14.45)

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Stary Humanik, p.320
20-031 Lublin

O sobie

Pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca.

https://orcid.org/0000-0002-0272-7532

 

Laureatka V Konkursu im. Majera Bałabana org. ŻIH w Warszawie (2012).

Należy do: Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

2012-2016 - opiekun  Koła Naukowego Studentów Judaistyki.

Zainteresowania  badawcze:

kultura biblijna, kultura żydowska, szczególnie religia, zwyczaje, kultura materialna (sepulkralna, liturgiczna, edytorska), literatura żydowska (hebrajska, jidyszowa, w językach kraju), Żydzi aszkenazyjscy, zagadnienia związane dialogiem międzyreligijnym, pograniczami kultur, religii, języków: dwu- lub wielojęzycznością, studia feminologiczne.

 

 


Działalność naukowa

 

 MONOGRAFIE:

Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854-1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 

 1. 2018: Hermann Joël (1821–1880) – zapomniany rabin jeleniogórski, „Rocznik Jeleniogórski” t. 50, s. 133–140.
 2. 2017: Fenomen Lilit – w kulturze duchowej i materialnej, „Kultura i Historia”, nr 32 (2), s. 272-281.
 3. 2017: „Wiara naiwna” a wypowiedzi o aniołach w pismach rabinów Davida, Hermanna i Manuela Joëlów, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3 (263), s. 423-441.
 4. 2017:Co w XIX wieku czytały pobożne lubelskie Żydówki? Analiza wybranych tekstów kultury, w: Czytelnicy - zasoby informacji wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Lublin, s. 89-106.
 5. 2017: O refleksji naukowej i publikacjach "kobiecych" nie tylko w ramach ruchu Wissenschaft des Judentums, w: Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel, Lublin, s. 321-338.
 6. 2017: Dziewiętnastowieczne modlitewniki Żydówek w językach krajów zamieszkania – stan badań, problemy i perspektywy badawcze, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 6, pod red. Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty, Kraków, s. 97–110.
 7. 2017: „Czterolistna koniczyna” nie tylko w pismach Edyty Stein, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Wobec doświadczenia / Fenomen Edyty Stein cz. 2, Poznań, nr 16-17, s. 99-119.
 8. 2017:  Pomiędzy Jerozolimą, Niniwą a Medią – analiza kulturowa Księgi Tobiasza, w: Inny w podróży. Tom 1. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków. Pod redakcją Oksany Weretiuk i Magdaleny Rabizo-Birek, Rzeszów, s. 23–34.
 9. 2016: Rozalia Saulsonowa – pomiędzy kulturą żydowską, niemiecką i polską, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 1 (257), s. 103-122.
 10. 2016: Jakuba Elsenberga obraz Boga, ludzi i świata – interpretacja Książki do modlitwy dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego, w: Literackie obrazy świata 1. Sfery kreacji, red. A. Luboń, J. Gościńska, M. Karpińska, Rzeszów 2016, s. 23-39.
 11. 2016: Eszet chajil – od tekstu po artefakty, w: "Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia,  red. Adam Kubiś, Krzysztof Napora, seria „Analecta Biblica Lublinensia” nr 14, Lublin, s. 171-181.
 12. 2016: O przyjemnościach w kulturze żydowskiej na przykładzie świętowania szabatu, w: Przyjemności w kulturze materialnej i duchowej od starożytności po współczesność, red. Robert Bubczyk, Barbara Hołub, Lublin, s. 13-22.
 13. 2015: Mykwa niechciana – mykwa zapomniana? – mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku?, w: Mykwa - rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wrocław, s. 85-99.
 14. 2015: Biblioteka a „świat, którego już nie ma”, [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. T. 1.: Przez dzieje ku współczesności, materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red.: Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin, s. 285-294.
 15. 2015: Wyzwania akulturacji. Na przykładzie Stunden der Andacht Fanny Neudy, „Annales UMCS”, Sectio FF, Lublin, s. 201-213. Zob. https://journals.umcs.pl/ff/article/view/3613
 16. 2015: Wrocławski cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej – wciąż terra ignota. Etapy badań i perspektywy badawcze, „Rozprawy Komisji Językowej”, t. 41,  pod red. Jana Miodka i Włodzimierza Wysoczańskiego, Wrocław, s. 45-52.
 17. 2015: Kobiety w Biblii – wyzwaniem dla św. Pawła i współczesności, w: Scripturae Sacrae Propagator. Księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. Profesora Janusza M. Czerskiego, red. ks. Krystian Ziaja, seria: Opolska Biblioteka Teologiczna 154, Opole, s. 189-200.
 18. 2015: Nie tylko eszet-chail. Wizerunki kobiet w białostockich księgach pamięci, w: Kobieta żydowska, Żydzi Wschodniej Polski seria III, red. Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech, Białystok, s. 47-63.
 19. 2014: Inskrypcje nagrobne na starym cmentarzu żydowskim we Wrocławiu jako źródło wiedzy o duchowości Żydów śląskich, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 1(249), s. 129-141.
 20. 2014: Mameloszn czy Muttersprache ? O językowych wyborach Żydów niemieckich w XIX wiecznym Wrocławiu, "Studia Europaea Gnesnensia" t. 9, Gniezno, s. 161-173. Zob. http://steurgn.pl/numery-archiwalne.html 
 21. 2014: Księgi pamięci - źródła wciąż niewykorzystane. Przykład Sefer Przytyk, "Kultura i Historia" nr 25. Zob. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5374 
 22. 2014: Niemcy czy Żydzi? Wrocławskie środowisko Edyty Stein, „Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, red. Markus Bernhardt, Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl, Poznań, s. 157-167. Zob. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/cbes/article/view/4436/4543
 23. 2014: Pismo w kamieniu. Słowa Biblii w żydowskich inskrypcjach nagrobnych, „Scriptura Sacra” nr 18, s. 113-121.
 24. 2013: Pomiędzy integracją a dysymilacją – edukacja religijna dzieci żydowskich w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu, w: „Żydowskie dziecko”, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin, s. 53-62.
 25. 2012: Ślady w kamieniu – o obecności Żydów wielkopolskich w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Przykłady migracji w oparciu o inskrypcje nagrobne, w: „Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo, t. 1 Żydzi”, red. Piotr Kwiatkiewicz, Poznań, s. 113-136.
 26. 2011: Granice integracji wrocławskich Żydów u progu Cesarstwa Niemieckiego w świetle „Hanny” Jacoba Freunda, w: „Błogosławiony kraj? Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska”, red. Dagmara Margiela-Korczewska, Krzysztof Ruchniewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 47-76.
 27. 2010: Czy wrocławskie Żydówki w XIX wieku odmawiały Tchines?, w: „Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz”, red. Joanna Lisek, Wrocław, s. 177-203.
 28. 2010: Zróżnicowanie językowe macewat kewer – onomastyka żydowska na przykładzie kamieni nagrobnych (Wrocław, XIX w.), w: „Onomastyka. Nazwy własne a społeczeństwo”, red. Romana Łobodzińska, Łask, t. 1, s. 445-464.
 29. 2008: Modlitwa za zmarłego ojca – próba ustalenia prawdopodobnego tekstu i jego ewentualnego wpływu na religijność Edyty Stein, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 4, s. 25-39.
 30. 2008: Augusta Stein – pomiędzy żydowską ortodoksją a liberalizmem, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” nr 4, s. 11-24.
 31. 2006: „Aby wszyscy wzywali imienia Pana” (So 3,9) - czy recepcja imion Boga oraz Jego obrazu może stać się płaszczyzną dialogu żydowsko-chrześcijańskiego?, w: „Księgi Święte płaszczyzną dialogu?” (Dialog Kultur i Religii 4), red. Jan J. Stefanów – Adam Wąs, Warszawa, s. 62-86.

Recenzje  i  artykuły recenzyjne:

 1. 2018: Transkulturowa podróż historyka przez historię: Na krańce świata Normana Daviesa, "Kultura  iHistoria" nr 34/2, s. 138-141 http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/11/KiH34-143-146.pdf
 2. 2017: Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914-1945 i później, pod red. Małgorzaty Grzywacz i Małgorzaty Okupnik, Poznań 2015, „Kultura i Historia” nr 31. Zob. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/6135
 3. 2015: Yosef Hayim Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć – próba recenzji,  „Kultura i Historia”  nr 27. Zob. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5478 
 4. 2012: Prezent dla Cioci Edyty – recenzja książki Susanne Batzdorff, Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, tłum. Małgorzata Grzywacz, Poznań 2011: http://www.edytastein.org.pl/pl/1-wydarzenia/113-prezent-dla-cioci-edyty-
 5. 2007: Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742-1918). Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” r. 21, nr 3, s.369-371.

Artykuły nierecenzowane:

 

 1. 2018: Else Ury, w: Słownik Biograficzny, http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=27488
 2. 2017: Else Ury (1877-1943) - berlińska pisarka dla dzieci i młodzieży, „Midrasz” nr 6/200, s. 60-63.
 3. 2017: O jednym modlitewniku żydowskim, „Miasteczko Poznań” r. 29, nr 3, s. 104-111.
 4. 2016: Rabbis from Wielkopolska who worked in Wrocław. Traces found not only in the Jewish necropolis, „Miasteczko Poznań” r. 26,  nr 3, s. 89-103.
 5. 2016: Ślady kępińskich Żydów na starym cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, „Tygodnik Kępiński”, cz. 1, 5(1158)27, s. 6 (nr z 4.02.2016), cz. 2, w: nr 6(1159)27, s. 6 (nr z 11.02.2016).
 6. 2016: Krasnostawscy Żydzi - ich języki i literatura, [w:] Losy Żydów z Krasnegostawu i okolic. Zbiór artykułów i scenariuszy zajęć z zakresu antydyskryminacji i edukacji o Zagładzie / The fate of Jews of Krasnystaw and its environs..., red. Lena Bielska, Katarzyna Zabratańska, Fundacja HERSTORY, Lublin, s.20-30.
 7. 2015: Wielkopolscy rabini we Wrocławiu. Ślady nie tylko na żydowskiej nekropolii, „Miasteczko Poznań” r. 20-21, nr 1-2, s. 178-187.
 8. 2015: Z „Szacunkiem i tolerancją”. Śladami Fanny Neudy i innych morawskich Żydów, „Midrasz”, r. 188, nr 6, s. 46-51.
 9. 2014: Fanny Neuda i jej Stunden der Andacht, „Midrasz” r. 181, nr 5, s. 53-55.
 10. 2012: Ester Gad Bernhard vel Lucie Domeier, „Midrasz” r. 169, nr 5, s.68-69.
 11. 2012: Lina Morgenstern – kobieta pióra i czynu, „Midrasz” r. 170, nr 6, s. 67-70.
 12. 2011: Biografia Edyty Stein: http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/2-biografia/
 13. 2011: Dom Edyty Stein: http://www.edytastein.org.pl/pl/4-edyta-stein/3-dom-edyty-stein/
 14. 2011: Bertha Badt-Strauss – zapomniana publicystka, „Midrasz” r. 164, nr 6, s. 44-47.
 15. 2010: Teksty do wystawy Fundacji Bente Kahan, cz. 2 XIX-XX w.:Historia odzyskana, Synagoga pod Białym Bocianem oraz Żydowskie Seminarium Teologiczne we Wrocławiu (1854-1938)[do Katalogu powystawowego FBK].
 16. 2005: Edyta (Edith)  Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża –  Żydówka, filozof-fenomenolog, pedagog, karmelitanka, święta, „Quo Vadis. Chrześcijańskie Pismo Polaków we Włoszech”, nr 4, 19-20.
 17. 2004: Pięcioksiąg o Passze, „Kwartalnik TES” 8-9/04, s. 6-8.
 18. 2003: Starotestamentalne korzenie postu, „Kwartalnik TES” 5/03, s. 1-2.
 19. 2003: Urodzona w Jom Kippur – rzecz o kalendarzu żydowskim, „Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein” nr 6/7/03, s. 4-5.

 

Sprawozdania:

2016: Śladami Żydów na Śląsku – sprawozdanie z objazdu naukowego Koła Naukowego Studentów Judaistyki UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik UMCS” Lublin 2016, nr 6/225, s. 78:  http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0804/132609-wiadomosci-uniwersyteckie-czerwiec-2016.pdf

2016: Sprawozdanie z konferencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. Uniwersytet Wrocławski, 21–22 kwietnia 2015 roku, „Folia Bibliologica” Vol. 58, s. 207-212.  https://journals.umcs.pl/fb/article/view/4148/3188

2014: Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS, w: 60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Lublin, s. 305-307.

2014: Chasydzkim szlakiem po Galicji.[Sprawozdanie z objazdu Koła Naukowego Studentów Judaistyki], "Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik UMCS", Lublin, nr 8/208, s. 75. http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/2014/wu_209_.pdf

 

Konferencje i seminaria:

 1. 2018/2019: Warszawa, ŻIH, Seminarium zespołu badań nad duchowością żydowską na ziemiach polskich.
 2. 2018: Lublin, UMCS: Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości.
 3. 2018: Białystok, Ogólnopolska konferencja naukowa Komisji Historii Kobiet PAN: Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków.
 4. 2018: Warszawa, ŻIH: Seminarium naukowe (Varsavianistyczne).
 5. 2018: Kraków, UJ: Seminarium OSHKŻK.
 6. 2018: Lublin, KUL: Biblia w literaturze i sztuce.
 7. 2018: Ostrów Wlkp., UWr.: Biblia w tłumaczeniach.
 8. 2018: Kraków, Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU: wykład pt. Pomiędzy ortodoksją a judaizmem reformowanym. Wrocławscy Żydzi w XIX wieku –  problemy i perspektywy badawcze.
 9. 2017/2018: Warszawa - ŻIH: Seminarium "Duchowość żydowska".
 10. 2017: Sosnowiec, Wydział Filologiczny UŚ, Semiarium Kwestia żydowska i jej literackie interpretacje.
 11. 2017: Poznań, III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego - KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE.
 12. 2017: Lublin, UMCS/KUL: Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość.
 13. 2017: Lublin, APL: Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności.
 14. 2017: Lublin, UMCS: Postacie demoniczne w kulturze.
 15. 2017: Janów Lubelski, I LO: Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
 16. 2016/2017: Warszawa - ŻIH: Seminarium "Duchowość żydowska".
 17. 2016: Warszawa, UW, Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język.
 18. 2016: UMCS, Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu.
 19. 2016: UMCS, Kobieta niepoznana - od starożytności po czasy współczesne.
 20. 2016: Wrocław, Fundacja Bente Kahan, Bet Debora:  Creating Alternatives for Jewish Women in Europe.
 21. 2016: Toruń, UMK: Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej
 22. 2016: Rzeszów, URz: Inny w podróży.
 23. 2015/2016: Warszawa - ŻIH: Seminarium "Duchowość żydowska".
 24. 2015: Rzeszów, URz: Literackie obrazy świata.
 25. 2015: Lublin, UMCS: Przyjemności w kulturze materialnej i duchowej.
 26. 2015: Warszawa-Zamość, PTSJ: W kręgu Pereca.
 27. 2015: Wrocław, UWr: XI Wrocławska Konferencja Judaistyczna: Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w.
 28. 2015: Lublin, KUL: Wiosenny dzień biblijny: Niewiastę dzielną, któż znajdzie? (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia.
 29. 2015: Lublin, UMCS, PTSJ: VIII Seminarium Friedmanowskie: Literatura religijna w języku jidysz.
 30. 2015: Wrocław, DES: Dzień Kobiet w Domu Edyty Stein: ...żadna kobieta nie jest tylko kobietą...
 31. 2015: Gniezno, UAM, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa /  The Fifth International Conference: Mistycyzm i magia w myśli żydowskiej /  Mysticism and Magic in Jewish Thought.
 32. 2015: Krasnystaw, Fundacja HerStory: Krasnystaw - utracony sztetl.
 33. 2014/2015:  Warszawa – ŻIH, Seminarium: "Duchowość żydowska".
 34. 2014: Kraków,  PTSŻ, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich.
 35. 2014: Lublin,  UMSC, Biblioteka w czasie - czas w bibliotece.
 36. 2014: Kraków,  UJ, Jidisze froj, derwach!
 37. 2014: Białystok, UB,  Żydzi wschodniej Polski. Kobieta żydowska.
 38. 2013/2014: Warszawa - ŻIH,   Seminarium: "Duchowość żydowska".
 39. 2013 Poznań, UAM,  Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, pt. „Fenomen Edyty Stein – Das Phänomen Edith Stein”.
 40. 2013 Kraków, UJ,  Żydzi krakowscy 1795-1918 (historia, kultura, dziedzictwo i źródła).
 41. 2013 Bielsko Biała,   Przekład w kulturze.
 42. 2013 Wrocław,   UWr, Prof. Jerzy Woronczak - życie i dzieło.
 43. 2013 Wrocław,  UWr, Kobiety w przestrzeni miasta.
 44. 2013 Gniezno,  UAM, Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej.
 45. 2013 Jerozolima – Postdoktoranckie Międzynarodowe Seminarium Instytutu Leo Baecka.
 46. 2012/2013:  Warszawa - ŻIH,  Seminarium: "Duchowość żydowska".
 47. 2012: Berlin,  Postdoktoranckie Międzynarodowe Seminarium Instytutu Leo Baecka.
 48. 2012: Zamość,  KUL,  Dziecko żydowskie.
 49. 2012: Konin,  Żydzi w Wielkopolsce.
 50. 2011 Wrocław.  UWr,  Mykwa.
 51. 2007: Wrocław,  UWr,  XVI Konferencja Onomastyczna .
 52. 2007: Wrocław,  UWr,   Kobiety w kulturze jidysz.