Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Adam Kopciowski

dr hab. Adam Kopciowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KULTURY I HISTORII ŻYDÓW
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich, p.o. Kierownika Katedry
Telefon
81 537 78 54
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/archives/78
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


wtorki 10.30-11.30 (pokój 11, Stara Humanistyka)


środy 9.30-10.30 (konsultacje zdalne na platformie TEAMS)


Uwaga: konsultacje w dniu 4 kwietnia 2023 r. odbędą sie wyjątkowo w formule zdalnej.


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Kierownik (p.o.) Katedry Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Specjalizuje się w historii Żydów w Polsce w XX wieku. Tematy badawcze: dzieje i kultura Żydów na Lubelszczyźnie, żydowskie księgi pamięci, prasa jidysz.

 Posiadane tytuły naukowe

• 26 VI 1998 – magister historii (Instytut Historii UMCS, rozprawa: Żydzi w Lublinie 1944-1949, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski).

• 11 VI 2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii UMCS, rozprawa: Żydzi w Zamościu w latach 1918-1942, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski).

• 23 IX 2015 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Rada Wydziału Humanistycznego UMCS)

 Przebieg pracy zawodowej

• od IX 1998 do IX 2002 – studia doktoranckie w Instytucie Historii UMCS.

• od II 2004 do chwili obecnej – adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. 

 Nagrody i wyróżnienia

• 2005 – Nagroda JM Rektora UMCS (indywidualna, II stopnia).

• 2010 – Medal Poświęcony Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim przyznany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej za działalność społeczną i naukową (za współautorstwo antologii Tam był kiedyś mój domKsięgi pamięci gmin żydowskich).

• 2012 – Nagroda JM Rektora UMCS (indywidualna, II stopnia)

• 2015 - Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie na najlepszą Publikacje Akademicką "Academia 2015" (dziedzina nauk społecznych i humanistycznych) za książkę Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik "Lubliner Tugblat"

2016 - Indywidualna Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku

 Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

• członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (w latach 2007-2011 członek Komisji Kontrolującej)

• członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych

• członek zarządu Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie (w latach 2006-2010)

 Współpraca międzynarodowa

• 8-23 XI 2001 – seminarium “Holocaust Studies for Educators from Abroad” w International School for Holocaust Studies w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

• 1 II-1 V 2005 – stypendysta (The Joyce and Arthur Schechter Fellowship) w Center for Advanced Holocaust Studies w United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, temat badawczy: The Activity of the Jewish Councils (Judenräte) in the Lublin District 1939-42.

• 11-17 IX 2005 – seminarium “Memory - Reconciliation. Jewish-Christian Dialogue in Cultural Context” w Norymberdze, zorganizowane przez Uniwersytet w Augsburgu i University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych.

 Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi i udział w takich projektach

a. kierownik

 • od IX 2012 do I 2015 – projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki Prasa żydowska na Lubelszczyźnie (grant NCN nr UMO-2011/03/B/HS2/05191, kierownik: dr Adam Kopciowski).

b. uczestnik

• 2004-2007 - projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych Księgi pamięci (izkor bicher) jak źródło wiedzy o historii i kulturze polskich Żydów (grant KBN nr 1 H01C 03527, kierownik: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska).

• 2006-2009 – ogólnopolski projekt badawczy Bezpośrednie i długofalowe skutki Zagłady. Polska 1945-2006, realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w Warszawie (kierownicy: prof. dr hab. Feliks Tych i prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska).

• 2006-2010 – subsydium profesorskie Żydzi w Polsce – historia, kultura, pamięć w ramach programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (kierownik: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska).

• 2013-2015 – projekt badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH: 12H 12 0140 81) Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (kierownicy: prof. dr hab. Sławomir Buryła, dr August Grabski, dr Artur Markowski).


Działalność naukowa

I. Książki (monografie)

1. Zagłada Żydów w Zamościu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 224.

2. Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 613.

3. Lejba (Leon) Felhendler. Szkid biograficzny/Lejba (Leon) Felhendler. A Biographical Sketch, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2018, ss. 48.

 II. Książki (prace edytorskie)

1. Księgi pamięci gmin żydowskich. Bibliografia/Jewish Memorial Books. A Bibliography, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, ss. 141.

2. Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski i Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, ss. 631.

3. Księga pamięci żydowskiego Lublina, wstęp, wybór i opracowanie Adam Kopciowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 451.

  III. Książki (redakcja naukowa)

 1. Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Erec Israel przez Kotłas, Buzułuk, Ural, Polskę, Niemcy i Francję, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Primooffset, Akko-Lublin 2003, ss. 164.

 2. Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Erec Israel przez Kotłas, Buzułuk, Ural, Polskę, Niemcy i Francję, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Wydawnictwo KGM, Lublin 2005, ss. 269 [wydanie drugie poprawione i poszerzone].

3. Księga Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska/The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust. Poland, red. Israel Gutman, Sara Bender, Shmuel Krakowski, red. naukowa wydania polskiego Dariusz Libionka, Robert Kuwałek i Adam Kopciowski, Yad Vashem-Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2009, ss. 983.

4. Marta Kubiszyn, Śladami Żydów. Lubelszczyzna. Przewodnik, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński i Marzena Zawanowska, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Lublin 2011, ss. 488.

5. Ida Gliksztejn, Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939-styczeń 1943, wstęp, posłowie i opracowanie Adam Kopciowski, Lublin 2017, ss. 192.

6. Leksykon. Sylwetki Żydów lubelskich, red. A. Kopciowski, A. Trzciński, S. J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 355.

 IV. Artykuły naukowe (w czasopismach, tomach zbiorowych i pokonferencyjnych)

 1.  Życie kulturalne w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Voice of Lublin. Annual of Lubliners in Israel and Diaspora”, (Tel-Aviv), 1999, nr 35, s. 42-40 [sic!].

2. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. I, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2000, nr 1-2(62-63), s. 124-131.

3. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. II, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2000, nr 3-4(64-65), s. 138-143.

4. Demographic Structure of the Jewish Population of Zamość in the Light of Judenrat and other Documents, [w:] Everlasting Name. Zamość Ghetto Population List-1940, red. Eva Bar-Zeev, The Israeli Organization of Zamość Jewry, Vicinity & Their Descendents, Tel-Aviv 2001, s. 4-10.

 5. Ha-miwne ha-demografej szel Jehudej Zamoszcz be-zman ha-kibusz la-or reszimat ha-judenrat we-mismachim achdim, [w:] Reszimat Toszawej Geto Zamoszcz, red. Eva Bar-Zeev, Irgun Jocej Zamoszcz ha-Swiwa we-Dorot ha-Hemszech, Tel Aviv 2001, s. 3-7.

 6. Moshe Frank: To Survive and Testify. Holocaust Traumas of a Jewish Child from Zamość, „Zeszyty Majdanka”, (Lublin), 2001, t. XXI, s. 371-377.

 7. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. III, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2001, nr 1-2(66-67), s. 113-119.

 8. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. IV, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2001, nr 3-4(68-69), s. 99-102.

 9. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. V, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2002, nr 1- 2(70-71), s. 124-127.

 10. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. VI, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2002, nr 3-4(72-73), s. 137-143.

 11. Der Judenrat in Zamość, „Theresienstadter Studien und Dokumente”, Hrsg. Jaroslava Milotova, Ulf Rathgeber, Gabriela Kalinova, Institut Theresienstädter Initiative, (Prag), 2002, s. 221-245.

 12. Židovska Rada w Zamośći, „Terezinskie Studie a Dokumenty” ed. Jaroslava Milotova i Eva Lorencova, Institut Terezínské Iniciativy, (Praha), 2002, s. 219-240.

 13. Słownik biograficzny Żydów zamojskich, cz. VII, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2003, nr 1-2 (74-75), s. 163-166.

 14. Żydzi w Biłgoraju na przełomie XIX i XX wieku, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, 23-22 V 2003, s. 6-8.

15. Z dziejów rodziny Pereców w Zamościu, [w:] Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 159-179.

16. Zarys dziejów Żydów w Żółkiewce, [w:]  Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Erec Israel przez Kotłas, Buzułuk, Ural, Polskę, Niemcy i Francję, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Primooffset, Akko-Lublin 2003, s. 8-36.

17. Żydowski margines społeczny w międzywojennym Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2003, nr 3-4(76-77), s. 122-126.

18. Żydzi w Biłgoraju na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Biłgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. Monika Adamczyk-Garbowska i Bogusław Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 75-91.

 19. Zarys dziejów Żydów w Żółkiewce, [w:] Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Erec Israel przez Kotłas, Buzułuk, Ural, Polskę, Niemcy i Francję, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Wydawnictwo KGM, Lublin 2005, s. 14-42.

 20. Stosunki polsko-żydowskie w Zamościu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, cz. 1, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2005, nr 1-2(82-83), s. 150-160.

 21. Stosunki polsko-żydowskie w Zamościu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, cz. 2, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2005, nr 3-4(84-85), s. 141-152.

 22. Dzieje Żydów bełżyckich, [w:] Studia z dziejów Bełżyc, red. Kazimierz Spaleniec i Maria Walczak-Gruner, Towarzystwo Regionalne Bełżyc, Bełżyce 2006, s. 125-134.

23. Zarys dziejów Żydów w Lublinie, [w:] Żydzi we Lwowie. Żydzi w Lublinie. Miejsca-Pamięć-Współczesność, red. Joanna Zętar, Elżbieta Żurek i Sławomir J. Żurek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 13-21.

24. Outline History of the Jews in Lublin, [w:] The Jews in Lublin. The Jews in Lviv. Places-Memory-Present, red. Joanna Zętar, Elżbieta Żurek i Sławomir J. Żurek, Catholic University of Lublin Press, Lublin 2006, s. 13-20.

25. Нарис історїі євреїв y Любліні, [w:] Евреї y Любліні. Евреї y Львові. Місця-Пам’ять-Сyчасність, red. Йоанна Зентар i Славомир Я. Журек, Люблінский Католицький Університет, Люблін 2006, s. 13-20.

26. Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, (Warszawa), 2007, nr 3, s. 178-207.

27. Księgi pamięci jako źródło wiedzy o historii, kulturze i Zagładzie polskich Żydów, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski i Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 11-58 [współautorzy: Monika Adamczyk-Garbowska i Andrzej Trzciński].

 28. Anti-Jewish Incidents in the Lublin Region in the Early Years after World War, „Holocaust Studies and Materials. Journal of the Polish Center for Holocaust Research”, (Warsaw), 2008, s. 177-205.

 29. Żydzi lubelscy i ich księga pamięci, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina, wstęp, wybór i opracowanie Adam Kopciowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 19-122.

30. Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci, [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. Feliks Tych i Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Lublin 2011, s. 441-470 [współautor: Monika Adamczyk-Garbowska].

 31. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Zamościu w dwudziestoleciu międzywojennym, „Studia Żydowskie. Almanach/Jewish Studies. Almanac”, (Zamość), R. 1, 2011, nr 1, s. 45-77.

32. Grabowiec, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945. Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red. Geoffrey P. Megargee and Martin Dean, vol. II, part B, Indiana University Press, Bloomington 2012, s. 632-634 [współautorzy: Ksenia Krimer i Martin Dean].

33. Zamość, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945. Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red. Geoffrey P. Megargee and Martin Dean, vol. II, part B, Indiana University Press, Bloomington 2012, s. 735-739 [współautor: Laura Crago].

34. „Lubliner Tugblat” (1918-1939) jako przykład żydowskiej prasy prowincjonalnej, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Grzegorz P. Bąbiak i Agnieszka J. Cieślikowa, Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, s. 113-128.

 35. Inteligencja żydowska na lamach prowincjonalnej prasy jidysz na przykładzie „Lubliner Tugblat” (1918-1939), [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. Ewa Maj i Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 141-159.

 36. Stan badań nad historią i kulturą zamojskich Żydów. Próba syntezy, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia-Kultura-Literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir J. Żurek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 19-29.

37. Pinkes Zamoszcz. Księga pamięci żydowskiego Zamościa, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia-Kultura-Literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir J. Żurek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 351-362.

 38. Les livres du souvenir, une source de savoir sur l'histoire, la culture et l'extermination des Juifs polonais, „Revue d'Histoire de la Shoah”, (Paris), 2014, vol. 200, s. 25-82 [współautorzy: Monika Adamczyk-Garbowska i Andrzej Trzciński].

39. „Dos buch fun Lublin”. Genèse et contenu, „Revue d'Histoire de la Shoah”, (Paris), 2014, vol. 200, s. 585-621.

40. Memorial Books As a Remembrance of Collective Trauma, [w:] Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust in Poland. 1944-2010, red. Feliks Tych i Monika Adamczyk-Garbowska, Yad Vasem, Jerusalem 2014, s. 503-539 [współautor: Monika Adamczyk-Garbowska].

41. Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918-1939), „Studia Judaica”, (Kraków), R. XVII, 2014, nr 1(33), s. 57-84.

42. „Ich kisz dajn hand madam…” Sensacyjne historie miłosne na łamach „Lubliner Tugblat” (1918–1939), „Teka Lubelska”, (Warszawa-Lublin-Kraków), 2014, t. 3, s. 47-66.

43. Pinkes Warsze – Kronika Warszawy, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, (Warszawa), 2014, nr 10, s. 462-473.

44. Profesor Zygmunt Mańkowski (1926-2012), “Zeszyty Majdanka”, (Lublin), 2014, t. XXVI, s. 405-411.

 45. Badania judaistyczne Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy, red. Stefan Gąsiorowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, s. 201-216 [współautor: Marta Kubiszyn].

46. Polska to nie oni: Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej [Poland is not them: Poland and Poles in the Jewish Polish- language press of the Second Republic] by Anna Landau-Czajka, "The Polish Review", Vol. 61, No. 1 (2016), s. 106-109.

47. Sefer Praga. Ksiega pamięci warszawskiej Pragi, "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" (Warszawa), 2016, nr 12, s. 514-531.

48. Antysemicki paszkwil, czyli Tomaszów z pejsami Mariana Adama Staweckiego, "Rocznik Lubelski" (Lublin), t. XLII, 2016, s. 273-279.

49. Ida Gliksztejn in jej rodzina. Losy do wybuchu wojny, [w:] Ida Gliksztejn, Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939-styczeń 1943, wstęp, posłowie i opracowanie Adam Kopciowski, Lublin 2017, s. 25-43.

50. Pogromy w świetle żydowskich ksiąg pamięci, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1. Literatura i sztuka, red. S. Buryła, Warszawa 2018, s. 249-266.

51. Przemoc antyżydowska w powojennej Polsce w świetle ksiąg pamięci, "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" (Warszawa), 2018, nr 14, s. 212-247. 

52. Żydzi w Lublinie w pierwszych latach po II wojnię światowej. Struktura demograficzna, "Scriptores" (Lublin), nr 46, 2019, s. 79-100.

53. Zajścia antyzydowskie w Lublinie w pierwszych latach po II wojnie światowej, "Scriptores" (Lublin), nr 46, 2019, s. 211-234.

54. Wydarzenia pogromowe w Lublinie w kwietniu 1919 r., [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2. Studia przypadków (do 1939 roku), red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2019, s. 241-261.

55. „Jedynie bramy łez nie zamknęły się przed nami”. Bóg i Zagłada w listach rabina Hersza Majlecha Talmuda z lubelskiego getta, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2019, nr 15, s. 91-113.

56. David A. Mandelbaum, From Lublin to Shanghai. The Miraculous Exile of Yeshivas Chachmei Lublin, tłum. Malky Heimowitz, Mesorah Publications, New York 2012, 316 s., „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2019, nr 15, s. 807-813. [recenzja]

57. Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 353, „Studia Judaica”, nr 1, 2019, s. 169-174. [recenzja]

58. Prasa polskich Żydów. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016, ss. 278, „Studia Judaica”, nr 1, 2019, s. 174-179. [recenzja]

59. Barbara Engelking and Jan Grabowski, ed, Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski [Night without an end. Fate of Jews in selected counties of occupied Poland], „The Polish Review”, Vol. 65, 2020, s. [recenzja]

60. Bela Mandelsberg-Szyldkraut – zapomniana badaczka żydowskiego Lublina, „Akcent”, 2020, nr 1 (159), s.

61. Szama Grajer – król lubelskiego getta, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 16, 2020, s. 160-199.

 

 V. Artykuły (prace edytorskie i publikacja źródeł)

1. Pitawal żydowskiego Zamościa, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, (Zamość), 2003, nr 3-4(76-77), s. 127-133.

3. Życie i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki, opracowali Adam Kopciowski i Dariusz Libionka, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, (Warszawa), 2007, nr 3, s. 229-240.

 3. Wykaz ksiąg pamięci, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski i Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 501-598.

4. Relacja żony Leona Feldhendlera, opracowali Adam Kopciowski i Robert Kuwałek, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, (Warszawa), 2011, nr 7, s. 470-483.

 VI. Artykuły popularyzatorskie i popularnonaukowe

1. Burzliwe lata. Żydzi w Biłgoraju na przełomie XIX i XX w., „Akcent”, (Lublin), 2003, nr 3(93), s. 44-50.

2. Śladami rodziny Pereców, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, (Warszawa), 2003, nr 17, s. 12-15.

3. Leon Felhendler. Zapomniany bohater, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, (Warszawa), 2003, nr 18-19(21), s. 19-21.

4. Miasto początków, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2004, nr 1(23), s. 20-22.

5. Uciekinierzy z Bełżca, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, (Warszawa), 2004, nr 2(24), s. 22-23.

6. Złoty wiek żydowskiego miasta w Lublinie, „Gazeta Wyborcza w Lublinie”, (Lublin), 31 X-1 XI 2007, nr 229, s. 6.

7. Żydzi w Lublinie po II wojnie światowej, [w:] Jesteśmy... Wystawa fotograficzna, [folder towarzyszący wystawie], Izba Pamięci Żydów Lublina, Lublin 2008, s. 5-13.

8. Lublin przyniósł nadzieję na nowe życie po Zagładzie. Społeczność żydowska w latach 1944-2010, „Słowo Żydowskie”, (Warszawa), 2010, nr 9(463), s. 24-27.

9. Zarys dziejów Żydów na Lubelszczyźnie, [w:]  Marta Kubiszyn, Śladami Żydów. Lubelszczyzna. Przewodnik, redakcja naukowa Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński i Marzena Zawanowska, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Lublin 2011, s. 9-25.

10. Metryka urodzenia, „Tygodnik Zamojski", (Zamość), nr 4, 25 I 2012, s. 21.

11. Lubelski rynek płatnej miłości, „Nasza Historia”, (Lublin), nr 2(3), II 2014, s. 22-23.

12. Zakazana miłość Polaków i Żydów, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 4 IV 2014, nr 79, s. 8.

13. Śmierć wdowy w mrocznej bramie, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 9 V 2014, nr 106, s. 6.

14. Jak Antoni został Abrahamem. Niezwykła historia radcy z Puław, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 13 VI 2014, nr 134, s. 8-9.

15. Pożegnanie. Robert Kuwałek (1966-2014), „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 23 VI 2014, nr 143, s. 29.

16. Sensacyjne wesele Srulkele, krwawa jatka w sodówce, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 11 VII 2014, nr 157, s. 8-9.

17. Ile istnień pochłonął obóz na Majdanku?, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 18 VII 2014, nr 165, s. 7.

18. Gdy tragarze przepraszają, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 1 VIII 2014, nr 177, s. 8.

19. Tropiciel skandali w jesziwie, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 22 VIII 2014, nr 194, s. 8.

20. Marsz szalonego Awrumele, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 12 IX 2014, nr 212, s. 8.

21. Wielka tajemnica grobu Szybichera, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 31 X-2 XI 2014, nr 254, s. 6-7.

22. Cenzor w gazecie po krwawych zamieszkach w Lublinie, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 21 XI 2014, nr 270, s. 10-11.

23. Zakazali gazety w Boże Narodzenie. Czytelnicy zaskoczeni, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 24 XII 2014. [tylko wydanie internetowe: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,17176580,Zakazali_gazety_w_Boze_Narodzenie__Czytelnicy_zaskoczeni.html]

24. Łapacze żydowskich dusz, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 9 I 2015, nr 6, s. 8-9.

25. Obiad czterodaniowy za półtora złotego, „Gazeta Wyborcza”, (Lublin), 13 II 2015, nr 36, s. 8-9.

26. Moser, znaczy kapuś. Dintojra, jak złodziejski sąd, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 27 III 2015, nr 72, s. 8-9.

27.Barceloński pogrzeb robotnika Honigsteina, „Gazeta Wyborcza” (Lublin), 17 IV 2015, nr 89, s. 10-11.

28. Sława i zapomnienie Jakuba Waksmana, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 12 VI 2015, nr 135, s. 10-11.

29. Znalazła się nagle w ciemnym pokoju bez okien, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 17 VII 2015, nr 165, s. 8-9.

30. Zapomniany Sprawiedliwy, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 21 VIII 2015, nr 194, s. 8.

31. Biblioteka jesziwy - lubelski "złoty" pociąg, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 11 IX 2015, nr 212, s. 8-9.

32. Mezuzy ulicy Lubartowskiej, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 6 XI 2015, nr 260, s. 8.

33. "Brat prezydenta Roosevelta" w Lublinie, czyli o przedwojennych żebrakach, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 13 XI 2015, nr 265, s. 8-9.

34. Rosyjski Lublin, czyli część wypartej historii miasta, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 18 XII 2015, nr 295, s. 4-5.

35. Automaty w PRL. Reportaż z nieistniejącego miejsca, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 5 I 2016, nr 25, s. 4-5.

36. Zapomniana wystawa o dawnym Lublinie, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 26 II 2016, nr 47, s. 4-5.

37. Okupacyjny model średniowiecznego Lublina z gipsu, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 4 III 2016, nr 53, s. 6-7.

38. Hitlerowskie cmentarze w Lublinie, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 20 V 2016, nr 117, s. 6-7.

39. Ze Szpitalnej na Peowiaków i z Neue Strasse na Stalingradzką, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 27 V 2016, nr 122, s. 4-5.

40. Klub tragarzy z Lubartowskiej, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 15 VII 2016, nr 164, s. 8-9.

41. Zapał dekomunizacyjny i czarno-biała wizja dziejów, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 30 VIII 2016, nr 202, s. 2.

42. Ważna książka o zagładzie Żydów w GG, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 12 V 2017, nr 109, s. 2.

43. Wrócił Morajne, wróciło szczęście do Lublina, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 16 VI 2016, nr 138, s. 4-5.

44. Podwójne zycie Idy Gliksztejn, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 1 XII 2017, nr 279, s. 6-7.

 45. Zaginiony film o przedwojennym Lublinie, "Gazeta Wyborcza" (Lublin), 2 II 2018, nr 27, s. 4-5.


Ogłoszenia

 VII. Przekłady z języka jidysz

1. Isroel Kaplan, Jak powstał kahał w Nieszawie, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 105-106.

 2. Jechiel Pojzner, Mój Aleksandrów, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 107-108.

 3. Jakow Lajner, Żydowski dom sprzed półwieku, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 129-130.

 4. Nechemja Cuker, Kieszonkowcy na straży żydowskiej godności, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 224-225.

 5. Skrzywdzeni i poniżeni – pomyleńcy z Łomży, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 225-229.

 6. Jehuda Kelner, Zrzuciliśmy długie kapoty, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 262-263.

 7. J. Cudiker, Orlica, która wyfrunęła z Zamościa, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 270-273.

 8. Josef Czepeliński, Żydzi mieszkający na chrześcijańskich ulicach, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 306-309.

 9. Sensacyjny proces dwóch zamojskich Żydów o „zbezczeszczenie krzyża”, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 318-319.

 10. Jakow Szacki, Wspomnienia Żyda z Będzina o powstaniach z lat 1831 i 1863, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 329-330.

 11. Kalman Lichtenstein, Pierwszy rok polskiego panowania, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 343-344.

 12. Kalman Lichtenstein, „Biały orzeł” ponownie w Słonimiu, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 344.

 13. Elja Motie Boksztejn, Polski obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 387-390.

 14. Wolf Ajzenberg, Policjant Glat, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 403-404.

 15. Aron Mosze Kuk, Doktor Leon Taube składa życie w ofierze, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., ss. 421.

 16. J. F. N., Czy Żydzi z Zagłębia szli na śmierć jak owce na rzeź?, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 425-427.

 17. Szabataj Frankental, Uratowała życie trojga Żydów, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 438-439.

 18. Wprowadzenie do księgi, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina, wstęp, wybór i opracowanie Adam Kopciowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 133-138.

 19. Szloma Herszenhorn, Wspomnienia z młodych lat, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 153-158.

 20. I. Lejb Horowic-Szternfeld, Życie religijne, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 171-191.

 21. Lejb Lerer, Organizacja bundowska do I wojny światowej, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 192-194.

 22. Nachman Korn, Od Chowewej Syjon do He-Haluc, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 195-205.

 23. Josef Sztamfater, Walki robotników w Lublinie w latach 1915-1920, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 206-208 [współautor Monika Adamczyk-Garbowska].

 24. Joel Frojd, Lubelscy tragarze, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 209-212.

 25. Życie żydowskie w świetle „Lubliner Tugblat”, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 248-273.

 26. Działacze społeczni i osobistości żydowskiego Lublina, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 274-285.

 27. Tatiana Brustin-Berenstein, Akta lubelskiego Judenratu, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 289-298.

 28. Hersz Feldman, Z Majdanu do Dachau, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 328-342.

 29. Herc Goldwag, Ostatnie miesiące na Majdanie Tatarskim, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 343-347.

 30. Icchok Rajchensztajn, Ziomkostwo lubelskie w Polsce, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 359-363.

 31. Nekrologi, [w:] Księga pamięci żydowskiego Lublina…, s. 379-410.

32. M. Grosman, Isroel Sztern, [w:] Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949), red. M. Ruta, Łódź 2018, s. 161-165.

33. Owadia Dow Farbiarz, Jom Kipur w zniszczonym Lublinie, "Scriptores" (Lublin), nr 46, 2019, s. 235-237.

  VIII. Przekłady z języka angielskiego

 1. Mosze Mussler, Ekscentryk Heszel Hołoszyc, „Heszel chłop”, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 234-237.

 2. Icchok Berglas, Sprawa Rittera, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 305-306.

 3. Leon S. Blatman, Misja ratunkowa profesora Israela Friedlandera, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 334-340.

4. Icchok Deutsch, Cud, [w:] Tam był kiedyś mój dom..., s. 362-364.

 

Udział w konferencjach

• Konferencja Naukowa Poświęcona Historii Gminy Grabowiec, Grabowiec, 11 IX 2004, referat: Zagłada Żydów w Grabowcu.

• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć – Współczesność”, Lublin 21-22 XI 2006, referat: Historia Żydów w Lublinie (panorama).

• 38th Annual Conference of the Association for Jewish Studies, San Diego, 17-19 XII 2006, referat: Transitory Revival: Jewish Life in Poland in the Early Postwar Period, 1944-1946.

• IV edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków 6-7 II 2007, referat: Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie 1944-1946.

• Konferencja „Historia i pamięć o Zagładzie na Lubelszczyźnie”, Lublin, 3 XI 2009, referat: Księga pamięci Lublina jako źródło wiedzy o Zagładzie.

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”, Zamość, 5-7 IV 2011, referaty: Stan badań nad historią i kulturą zamojskich Żydów. Próba syntezy oraz Pinkes Zamoszcz. Księga pamięci żydowskiego Zamościa.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny i perspektywy”, Kraków, 6-7 XI 2011, referat: Badania judaistyczne Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS. [wspólnie z Martą Kubiszyn]

IV Seminarium Friedmanowskie Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych „Prasa i publicystyka w jidysz”, Lublin, 21 VI 2012, referat: Lubelska prasa jidysz jako źródło do dziejów lokalnej społeczności żydowskiej.

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 70. Rocznicę „Akcji Reinhardt”, Lublin, 8-9 XI 2012, referat: Deportacje i likwidacje gett w księgach pamięci (Lublin, Zamość, Chełm, Włodawa).

• Seminarium Naukowe Żydowskiego Instytutu Historycznego „Inteligencja Jidyszlandu”, Warszawa, 29 XI 2012, referat: Inteligencja żydowska na łamach prowincjonalnej prasy jidysz na przykładzie „Lubliner Tugblat”.

• I Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych „Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce – przemiany, wyzwania, perspektywy”, Kraków, 7-9 V 2013, referat: Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918-1939).

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”, Zamość, 18-20 XI 2014, uczestnictwo w panelu otwierającym obrady Badania naukowe nad prasą żydowską w Polsce.

• Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Przemoc i polityka. Żydzi w czasie Wielkiej Wojny i po jej zakończeniu”, Lublin, 3 X 2014, referat: Zajścia antyżydowskie na łamach lubelskiej prasy jidysz w pierwszych latach niepodległości.

• Utracone - Odzyskane. Losy wojenne dóbr kultury na Lubelszczyźnie, Lublin 11 XII 2015, referat: Czerpak do obmywania zmarłych z 1707 r. Historia i okoliczności odnalezienia.

• Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, Lublin (KUL), 21 III 2017, referat: „Jedynie bramy łez nie zamknęły się przed nami”. Bóg i Zagłada w listach rabina Hersza Majlecha Talmuda z lubelskiego getta.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żydzi w historii i kulturze Lublina - przeszłość, pamięć, teraźniejszość", Lublin, 21 VI 2017, referat: Prasa lubelskich Żydów.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sztuka Lublina od średniowicza do współczesności", Lublin, 26-27 X 2017, referat: Źródła jidysz w badaniach nad sztuką lubelskich Żydów.

• Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Żydzi dla Niepodległej (1918-1939)", Lublin20-21 XI 2018, referat: Początki niepodległości w żydowskiej prasie jidyszowej na przykładzie "Lubliner Tugblat".