Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Osiński

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA INFORMACJI I KULTURY CYFROWEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Semestr  wiosenno-letni w roku 2022-2023


Wtorek 12.15 - 13.15 pokój 10


Czwartek 10.00-11.00 online 


W każdym momencie kontakt e-mail: zbigniew.osinski@mail.umcs.pl


 


 

O sobie

 

Prowadzę badania mieszczące sie w ramach humanistyki cyfrowej i nauki o informacji. W szczególności zajmuję się: bibliometrią,  bazami danych naukowych,  mapowaniem i wizualizacją informacji i wiedzy, zasobami i kompetencjami informacyjnymi, kulturą cyfrową oraz Dark Web. 

 

 


Działalność naukowa

Najnowsze prace z zakresu humanistyki cyfrowej i nauki o informacji:

1. Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010, s. 8-26, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2687&from=latest.

2. Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 2010 (druk 2011), nr 4, s. 25-31, http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2010_4.pdf

3. Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", red. J. Turyn, Kielce 2012, t. 1, s. 452-461.

4. Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, [w:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s. 605-616.

5. Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, Warszawa 2013, s. 569-596.

6. Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s. 35-50.

7. Wady i zalety stosowania bibliometrii w nauce, "Wiadomości Uniwersyteckie", 2013, nr 9, s. 36-40, http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/2013/wu199_net.pdf.

8. Zarządzanie informacją edukacyjną w Internecie przez polskie instytucje oświatowe, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2013 (druk 2014), nr 4, s. 3-8, http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2013_4.pdf 

9. The Polish historian and information revolution – dilemmas and challenges, [w] Around the Book, the Library and Information, red. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s. 269-282.

10. Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, „Folia Bibliologica”, 2013/2014, vol. LV/LVI, s. 75-90, http://journals.umcs.pl/fb/article/view/320 .

11. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2014, nr 2, s. 47-91, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2395

12. Tools of historian’s work in a digital world (Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym), [w] History 2.0 (Historia 2.0), red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2014, s. 31-36 (15-30), http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2014/12/Historia_2.0-red.-Anna-Sobczak.pdf

13. Czasopisma Open Access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 44-48.

14. Współczesna humanistyka w Internecie – główne tendencje rozwojowe z perspektywy informatologicznej, [w] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, red. Z. Osiński, R. Malesa, S. Kotuła, Lublin 2015, s. 11-32. 

15. Open access w środkowoeuropejskiej historiografii – perspektywa informatologiczna, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2015, nr 2, s. 31-64, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2397 .

16. Model Indywidualnej Przestrzeni Informacyjnej jako narzędzie badania procesów informacyjnych w humanistyce cyfrowej, (współautorstwo z M. Górnym, M. Kisilowską i E. Głowacką), „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2015, nr 2, s. 18-30, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2397

17. Cyfrowi historycy - przegląd inicjatyw badawczych, [w] Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku, red.  R. Bomba, A. Radomski, E. Solska, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2016, s. 118-131, http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2016/04/Humanistyka_cyfrowa.pdf 

18. Zasoby Internetu jako podręcznik akademicki - studium przypadku przedmiotu: Organizacja i zarządzanie informacją, "e-Mentor", 2016, nr 3, s. 35-45, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/65/id/1250 

19. Dyskusje o polskiej Akademii w odbiorze sceptycznego, cyfrowego humanisty i dydaktyka, „Kronos. Metafizyka. Kultura. Religia”, 2016, nr 3, s. 54-70.

20. The importance of the study of Individual Information Space for library science, (współautorstwo z M. Górnym, M. Kisilowską i E. Głowacką), [in] Proceedings of the 2016 International Conference on Library and Information Science (LIS 2016) Kyoto, Japan 12-14.07.2016, International Business Academics Consortium, Taipei 2016, s. 86-103. 

21. Historia Polski w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus, [w] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak, Toruń 2016, s. 191-212.

22. Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities, Wyd. Rys, Poznań 2017 (współautorstwo z M. Górnym, M. Kisilowską i E. Głowacką).

23.  Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska, "Zagadnienia Informacji Naukowej", 2017, nr 2, s. 137-155 (współautorstwo: M. Górny, E. Głowacka, M. Kisilowska), http://www.sbp.pl/repository/wydawnictwo/Czasopisma/ZIN/ZIN_2017_2.pdf , http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/issue/view/25 .

24. Infographics in Humanities: Communication of Information or Information Noise? Polish Case [in] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, (red.) V. Osińska, G. Osiński, IGI Global 2018, s. 50-67, https://www.igi-global.com/chapter/infographics-in-humanities/201303 .

25. Badanie użyteczności internetowych serwisów bibliotek wyższych uczelni. Propozycja modyfikacji, „Folia Bibliologica”, vol. LIX, 2017 (wyd. 2018), s. 211-225, http://journals.umcs.pl/fb/article/view/5521 .

26. Information infrastructure of contemporary humanities and the digital humanities development as a cause of creating new information barriers. A Polish case, "Digital Scholarship in the Humanities", vol. 34, iss. 2, pp. 386-400, https://doi.org/10.1093/llc/fqy032

27. The Role of Visualization in the Shaping and Exploration of the Individual Information Space, “Knowledge Organization”, 2018, vol. 45, iss. 7, s. 547-558 (współautorstwo z V. Osińska, M. Kowalska), https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0943-7444-2018-7-547/the-role-of-visualization-in-the-shaping-and-exploration-of-the-individual-information-space-part-1-volume-45-2018-issue-7 .

28. Książka naukowa w koncepcjach i praktyce cyfrowych humanistów, [w] Kultura książki w humanistyce współczesnej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 15-26, http://www.wuwr.com.pl/products/1978.html .

29. Analysis of the Thematic Overlap Between Library and Information Science and Other Sub-disciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland. "Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", vol. 57, no 2A, s. 28-44, http://czasopisma.sbp.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZIN_02a_2019.pdf .

30. The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science. "Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", vol. 57, no 2A, s. 45-93, http://czasopisma.sbp.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZIN_02a_2019.pdf .

31. Big data w praktyce badawczej humanistów – problemy metodyczne, [w] Big Data w humanistyce i naukach społecznych, red. A. Firlej-Buzon, Wyd. SBP, Warszawa 2020, s. 13-32, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=427 .

32. Information literacy of Polish state administration officials in the context of the concept of "good governance". "Journal of Information Literacy", vol. 15, no. 2, p. 4-25, june 2021, https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/PRA-V15-I2-1 .

33. Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych badaczy i ich prac naukowych. Przypadek publikacji z zakresu nauki o informacji w języku polskim. Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", vol. 59, nr 1, 2021, s. 49-80.

 34. Zastosowanie analizy domeny wiedzy do rozpoznania stanu badań nad kulturą cyfrową. Możliwości i problemy na przykładzie bazy SCOPUS. Przegląd Biblioteczny, vol. 90, nr 4, 2022. 

35. Development of Digital Culture Research — Bibliometric Analysis Using CiteSpace. Kultura I Społeczeństwo67(1), 205-230. https://doi.org/10.35757/KiS.2023.67.1.10