Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Osiński

dr hab. Zbigniew Osiński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Semestr zimowy w roku 2019-2020


czwartki : 11.30 - 13.00


 

O sobie

 

Urodzony 19.03.1960 r. w Zaklikowie; magisterium: UMCS w Lublinie, IX 1984 r. ("Wojna polsko - bolszewicka 1919 - 1920 a postawa ruchu komunistycznego w Polsce" - promotor prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski); doktorat: UMCS w Lublinie, XII 1998 r. ("Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944 - 1989" - promotor dr hab. Krystyna Wróbel - Lipowa); habilitacja: UMCS w Lublinie XI 2008 r. ("Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji 1885 - 1951").
Zatrudniony w szkolnictwie podstawowym w latach 1984 - 1996, w tym na stanowisku dyrektora szkoły w latach 1990 - 1994; prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Frampolu w latach 1991 - 1998; asystent w Instytucie Historii UMCS w Lublinie od X 1996, adiunkt od II 1999, od X 2008 adiunkt w Zakładzie Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu (od IX 2014 Zakład Informatologii) Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, od X 2009 do IX 2019 kierownik Zakładu, od XII 2012 profesor UMCS; od X 2019 pracownik Katedry Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Historii.


AKTUALNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Informatologia: elektroniczne źródła informacji edukacyjnej i naukowej, Internet przestrzenią komunikacji naukowej, indywidualna przestrzeń informacyjna badacza, architektura informacji i użyteczność serwisów edukacyjnych i naukowych, bibliometria i webometria;
  • Cyfrowa humanistyka: wizualizacja informacji i danych, analiza dużych zbiorów tekstów i obiektów graficznych, efektywność przekazu informacji i wiedzy za pomocą infografik, humanistyka w Internecie;

 


Działalność naukowa

Najnowsze prace z zakresu informatologii i cyfrowej humanistyki:

1. Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010, s. 8-26, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2687&from=latest.

2. Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 2010 (druk 2011), nr 4, s. 25-31, http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2010_4.pdf

3. Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", red. J. Turyn, Kielce 2012, t. 1, s. 452-461.

4. Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, [w:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s. 605-616.

5. Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, Warszawa 2013, s. 569-596.

6. Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s. 35-50.

7. Wady i zalety stosowania bibliometrii w nauce, "Wiadomości Uniwersyteckie", 2013, nr 9, s. 36-40, http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/2013/wu199_net.pdf.

8. Zarządzanie informacją edukacyjną w Internecie przez polskie instytucje oświatowe, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2013 (druk 2014), nr 4, s. 3-8, http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2013_4.pdf 

9. The Polish historian and information revolution – dilemmas and challenges, [w] Around the Book, the Library and Information, red. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s. 269-282.

10. Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, „Folia Bibliologica”, 2013/2014, vol. LV/LVI, s. 75-90, http://journals.umcs.pl/fb/article/view/320 .

11. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2014, nr 2, s. 47-91, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2395

12. Tools of historian’s work in a digital world (Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym), [w] History 2.0 (Historia 2.0), red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2014, s. 31-36 (15-30), http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2014/12/Historia_2.0-red.-Anna-Sobczak.pdf

13. Czasopisma Open Access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 44-48.

14. Współczesna humanistyka w Internecie – główne tendencje rozwojowe z perspektywy informatologicznej, [w] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, red. Z. Osiński, R. Malesa, S. Kotuła, Lublin 2015, s. 11-32. 

15. Open access w środkowoeuropejskiej historiografii – perspektywa informatologiczna, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2015, nr 2, s. 31-64, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2397 .

16. Model Indywidualnej Przestrzeni Informacyjnej jako narzędzie badania procesów informacyjnych w humanistyce cyfrowej, (współautorstwo z M. Górnym, M. Kisilowską i E. Głowacką), „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2015, nr 2, s. 18-30, http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2397

17. Cyfrowi historycy - przegląd inicjatyw badawczych, [w] Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku, red.  R. Bomba, A. Radomski, E. Solska, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2016, s. 118-131, http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2016/04/Humanistyka_cyfrowa.pdf 

18. Zasoby Internetu jako podręcznik akademicki - studium przypadku przedmiotu: Organizacja i zarządzanie informacją, "e-Mentor", 2016, nr 3, s. 35-45, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/65/id/1250 

19. Dyskusje o polskiej Akademii w odbiorze sceptycznego, cyfrowego humanisty i dydaktyka, „Kronos. Metafizyka. Kultura. Religia”, 2016, nr 3, s. 54-70.

20. The importance of the study of Individual Information Space for library science, (współautorstwo z M. Górnym, M. Kisilowską i E. Głowacką), [in] Proceedings of the 2016 International Conference on Library and Information Science (LIS 2016) Kyoto, Japan 12-14.07.2016, International Business Academics Consortium, Taipei 2016, s. 86-103. 

21. Historia Polski w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus, [w] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak, Toruń 2016, s. 191-212.

22. Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities, Wyd. Rys, Poznań 2017 (współautorstwo z M. Górnym, M. Kisilowską i E. Głowacką).

23.  Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska, "Zagadnienia Informacji Naukowej", 2017, nr 2, s. 137-155 (współautorstwo: M. Górny, E. Głowacka, M. Kisilowska), http://www.sbp.pl/repository/wydawnictwo/Czasopisma/ZIN/ZIN_2017_2.pdf .

24. Infographics in Humanities: Communication of Information or Information Noise? Polish Case [in] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, (red.) V. Osińska, G. Osiński, IGI Global 2018, s. 50-67, https://www.igi-global.com/chapter/infographics-in-humanities/201303 .

25. Badanie użyteczności internetowych serwisów bibliotek wyższych uczelni. Propozycja modyfikacji, „Folia Bibliologica”, vol. LIX, 2017 (wyd. 2018), s. 211-225, http://journals.umcs.pl/fb/article/view/5521 .

26. Information infrastructure of contemporary humanities and the digital humanities development as a cause of creating new information barriers. A Polish case, "Digital Scholarship in the Humanities", vol. 34, iss. 2, pp. 386-400, https://doi.org/10.1093/llc/fqy032

27. The Role of Visualization in the Shaping and Exploration of the Individual Information Space, “Knowledge Organization”, 2018, nr 7, s. 547-558 (współautorstwo z V. Osińska, M. Kowalska).

28. Książka naukowa w koncepcjach i praktyce cyfrowych humanistów, [w] Kultura książki w humanistyce współczesnej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2018, s. 15-26.

29. Analysis of the Thematic Overlap Between Library and Information Science and Other Sub-disciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland. "Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", vol. 57, no 2A, http://czasopisma.sbp.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZIN_02a_2019.pdf .

30. The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science. "Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", vol. 57, no 2A, http://czasopisma.sbp.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZIN_02a_2019.pdf .