Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Alicja Matczuk

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA INFORMACJI I KULTURY CYFROWEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje 


Wtorek - 10.30-11.30 "Stara Humanistyka" pokój 120.


Czwartek -  10.30-11.15


 

O sobie

dr hab. nauk humanistycznych, bibliologia i informatologia, specjalność bibliografia, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie monografii Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka. Lublin: Wydaw. UMCS, 2014, 468 s.

od 2016 r. adiunkt z habilitacją w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii; od 2019 r. w Instytucie Historii, Katedra Humanistyki Cyfrowej, od 2021 r. w Instytucie Nauk o Kulturze.

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

zagadnienia kultury bibliograficznej w polskim środowisku naukowym XIX i XX w.; bibliografia dziedzinowa i bibliografia regionalna - historia, metodyka, teoria; terminologia bibliograficzna.

prace dokumentacyjno-informacyjne ( bibliografie osobowe, bibliografie zawartości czasopism, bibliografie dziedzinowe, bibliografie lokalne)

 

Publikacje (wybór)

Książki

Rozwój metodyczny polskich bibliografii historycznych regionalnych. Lublin 1994, 220 s.

Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka. Lublin 2014, 469 s.

Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003. Lublin 2007, 189 s.

Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz zawartość "Notatnika Janowieckiego" (1996-2006). Janowiec 2016, 66 s.

Bibliografia publikacji pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku. Współaut. Tomasz Kranz. Lublin 2004, 159 s.

Bibliografia miasta Stalowej Woli za lata 1989-2010. Współaut. Bernadeta Burdzy. Stalowa Wola 2012, 191 s.

K. Waszczeniuk, A. Sztorc: Bibliografia miasta Swidnika do roku 2003. oprac. pod kier. ... , A. Znajomskiego. świdnik 2006, 106 s.

D. Kawałko: Zygmunt Klukowski 1885-1959. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (do roku 2008). Pod red. ... . Szczebrzeszyn 2009, 117 s.

A. Boguta.: Bibliografia analityczna "Czerwonej serii| 1981-2008. Tomy 1-25. Oprac. pod kierunkiem ... Lublin 2010, 289 s.

A. Wojtkowski: Bibliografia historii województwa lubelskiego. Wydały Maria Juda i ... przy współpracy Artura Znajomskiego. Lublin 2000, 567 s.

Artykuły

Prace nad zorganizowaniem urzędowej bieżacej bibliografii narodowej w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939). "Folia Bibliologica" R. 36/37: 1986/1987 (druk 1990), s. 113-126.

Teofil Żebrawski (1800-1880) jako bibliograf. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" T. 42: 1997, nr 3-4, s. 119-138.

O bibliografii regionu sandomierskiego. "Zeszyty Sandomierskie" Nr 10: 1999, s. 51-57.

Przyczynek do dziejów bibliografii prawniczej w Polsce. Adolfa Suligowskiego "Bibliografa prawanicza polska XIX i XX w. "Res Historica" Z. 13: 2002, s. 281-307. (Tyt. zesz. Z książką przez wieki. Pod red. A. Krawczyka).

BIbliografia specjalna dziedzin a bibliografia narodowa .W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa 11-12 czerwca 2003. Referaty i dyskusja. Warszawa 2004, s. 284-212.

Rozwój bibliografii Ziemi Lubelskiej . W: Lublin a książka. Pod red. A. Krawczyka i E. Józefowicz-Wisińskiej. Lublin 2004, s. 531-558.

Bibliografia specjalna. Historia i zakres pojęcia. W: Bibliografia. Teoria-praktyka-dydaktyka. Pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i M. Ochmańskiego. Warszawa 2009, s. 88-117.

Mecenat nad bibliografiami dziedzinowymi w okresie zaborów. "Folia Bibliologica" Vol. 55/56 :2013/2014, s. 53-74.

Bibliografie dziedzinowe w działalności Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętnosci w latach 1872-1952. W: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Jaworska, S. Górzyński. Warszawa 2013, s. 457-473.

Bibliografia lokalna w Polsce - wokól terminu i pojęcia. Współaut. A. Znajomski. "Przegląd Biblioteczny" R. 83, z.3 (2015), s. 349-365.

Zabawy bibliograficzne w Polsce. Zarys dziejów. W: Bibliografia. Historia - teoria-praktyka. Pod red. J. Franke i J. Woźniak-Kasperek. Warszawa 2016, s. 137-160.

U progu nowozytnej bibliografii dziedzinowej w Polsce. Julian A. Kamiński i jego "Piśmiennictwo polskie rolniczo technologiczneod roku 1549 do 1835" (1836). "Folia Bibliologica" Vol. 58: 2016, s. 35-65.

Generał i bibliograf. Janusz Gąsiorowski (1889-1949). "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2017, nr 1, s. 89-111.

Działalność Samuela Dicksteina w zakresie polskiej retrospktywnej bibliografii matematycznej. "Wiadomości Matematyczne"

 T. 53, nr 2 )2017), s. 331-351.

Potyczki bibliografów z cenzurą w okresie zaborów. "Folia Toruniensia" T. 17 (2017), s. 75-98.

Kultura bibliograficzna lubelskiego srodowiska naukowego. Współaut. A. Znajomski. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" T. 110 (2018), s. 257-287.

"Ocalić od zapomnienia" - ochrona dziedzictwa bibliograficznego w okresie okupacji. "Bibliotheca Nostra" 2018, nr 1, s. 58-78.