Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jerzy Żywicki

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE
Telefon
81/5376939
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sem. letnim 2022/23


wtorek 15.00-16.00


czwartek  16.30-17.30


Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się za pomocą emaila. Konsultacje na Wydziale Filologicznym (gmach Starej Humanistyki, pokój nr 25) lub na Wydziale Artystycznym (Instytut Sztuk Pięknych, pokój nr 129).  


 


 


 

O sobie

W swoich badaniach naukowych skupiam się przede wszystkim na architekturze XIX-XX wieku. Angażuję sie w sprawy Lublina i wojewodztwa lubelskiego jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków (kadencja 2021-2025) oraz członek Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin (od 2014 r. - nadal).

 


Działalność naukowa

Monografie naukowe:

Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie lubelskim w latach II Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022.

Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni... Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2010.  

Jana Gumowskiego motywy polskie. Studium o tekach litograficznych,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2003.

Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie, idea MEDIA, Lublin 1998.

Podręczniki, materiały dla nauczycieli plastyki i języka polskiego:

Plastyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Operon, Gdynia 2008.

Plastyka 2. Wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2008. 

Plastyka 1. Wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2007.

Humanistyczne mapy mentalne do języka polskiego, Grupa Edukacyjna, Kielce 2014.

Wybrane artykuły, wstępy do katalogów:

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Lublinie, [w:] Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Lublinie 1921-2021, red. Z. Nestorowicz, Lublin 2021, s. 37-63. 

Architekci powiatowi w powiecie bialskim (1918-1939). Przyczynek do badań nad dziejami architektury województwa lubelskiego, "Roczniki Humanistyczne" T. LXIX, z. 4 - 2021, s. 305-324.

Problematyka plastyczna na łamach "Głosu Lubelskiego" - gazety z lat 1913-1939, [w:] Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice, red. L. Lameński, E. Letkiewicz, P. Majewski, J. Żywicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 357-388.

Henryk Bekker (Chaim Beker) - żydowski architekt międzywojennego Lublina. In memoriam, "Roczniki Humanistyczne" T. LXVII, z. 4 - 2019, s. 141-164. 

Bekker (Beker, Becker) Henryk (Chaim), [w:] Sylwetki żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa A. Kopciowski, A. Trzciński, S. J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2019, s. 46-49.

Architekci międzywojennego Lublina. Przyczynek do charakterystyki środowiska w pierwszym pięcioleciu niepodległości (1918-1923), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio L, Artes, vol. XVI, 1-2, 2018, s. 43-62.

Adaptacje dawnych cerkwi na świątynie rzymskokatolickie w międzywojennym Lublinie, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. LXVI:2018, nr 3, s. 343-362.

Architekt-artysta Henryk Paprocki, [w:] Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, pr. zb. pod red. E. Niebelskiego, Lublin 2017, s. 293-323.

Początki budownictwa żelbetowego w Lublinie,"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. LXV:2017, nr 1, s. 55-78.

O życiu i skomplikowanej karierze zawodowej architekta Konstantego Hendigery, "Zeszyty Milejowskie" 2017, nr 61.

Prognoza z 1936 roku geniusza paryskiego krawiectwa Paula Poireta dotycząca mody w roku 2000, [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, t. II, pod red. E. Letkiewicz, Lublin 2017, s. 258-267, 480-489.

Aleksander Gruchalski - lubelski architekt okresu międzywojennego/Aleksander Gruchalski - an interwar architect from Lublin, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 2015, nr 2, s. 51-76.

Hiacynt Dąbrowski - budowniczy obwodu (powiatu) zamojskiego, "Janowskie Korzenie" 2015, nr 25, s. 3-6.

O lubelskich kamienicach czynszowych z początku XX wieku na przykładzie tych, które projektował Ksawery Drozdowski„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, Artes, vol. XIII,1 (2015), s.137-160.

"Jak nowe Stare Miasto". Polichromie i sgraffita z 1954 roku na elewacjach staromiejskich kamienic w Lublinie,[w:] Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r. Kreacja i konserwacja. Materiały Krajowej Konferencji z okazji 25-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, Warszawa, 24-25.09.2015 r., pod red. A. Jagiellak i P. Świątek, Warszawa 2015, s.147-165.

Jan Kanty Gumowski, [w:] Maria Paola Dettori, Visioni di Sardegna. Stampe e disegni dalle Collezioni statali, Gangemi Editore, Roma 2015, s. 87-93. 

 „Nie stosować się do zmienności mód”. Mundury urzędników cywilnych Królestwa Polskiego w świetle przepisów z 1836 oraz 1855 roku, [w:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wiekuMateriały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w dniach 20-21 października 2014, t. I, pod red. E. Letkiewicz, Lublin 2015, s. 161-173.

Artur Bernhardt i parczewska hala targowa, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” t.13 : 2015, s. 101-108.

Oficjalny rysownik” I Brygady, „Ochrona Zabytków” 2014, nr 2, s. 23-36.

Obiekty z powiatu parczewskiego w rejestrze zabytków nieruchomych województwa lubelskiego, [w:] Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, pod red. M. Szumiło, Parczew 2014, s. 203-233. 

Artyści UMCS 2014, katalog wystawy w Centrum Kultury i sztuki Chińskiej He Shiufa UMCS, październik 2014, ISP WA UMCS, Lublin 2014 [wstęp do katalogu]

Historia i teoria sztuki, [w:] Sztuka i edukacja 1972-2012.40 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod red. P. Majewskiego, Lublin 2013, s. 88-90.

Ludzie i wydarzenia – kalendarium kierunków artystycznych na UMCS [w:] Sztuka i edukacja 1972-2012.40 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod red. P. Majewskiego, Lublin 2013, s. 252-269.

Nowe spojrzenie na architekturę Dzielnicy Uniwersyteckiej, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 6 (czerwiec), s. 71.

Zabytkowe gmachy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, [w:] Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 40-lecie, red. K. Markiewicz i J. Kirenko, Lublin 2013, s. 23-35.

Malarskie dekoracje fasad kamienic lubelskiego Starego Miasta, [w:] Fides imaginem quaerensStudia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Kramiszewskiej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2011, s. 397-417.

Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, 2011, vol. IX, 2, s. 54-68 .

Kalendarium/Chronology, [w:] Adam Styka malarstwo/paintings, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2011 s. 172-199.

Porucz. Na papieri bez obmieżeń.../Obok siebie.Na papierze bez granic... Katalog wystawy grafików Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w Lwowskim Pałacu Sztuki we Lwowie, maj-czerwiec 2011 (wstęp do katalogu w języku ukrainskim i polskim)

Procesy inwestycyjne i realizacje państwowych budów w Królestwie Polskim – przykład Lublina i Lubelszczyzny, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2010, nr 3-4, s. 395-417.

Kształcenie kadr dla potrzeb Królestwa Polskiego w zakresie architektury, budownictwa oraz inżynierii cywilnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, 2010, vol. VIII, s. 21-50.

Budowa Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T. 28, 2009, s. 197-210.

W kręgu Weyssenhoffów: Samoklęski, Kamionka, Lublin, Kolano, [w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, red. M. Gabryś i K. Stępnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 9-21.

Dziewiętnastowieczne siedziby lubelskiej poczty, [w:] Budynek Poczty Głównej w Lublinie, przeszłość i teraźniejszość, red. Z. Nestorowicz, Poczta Polska, Lublin 2006, s. 55 - 68.  

UMCS w obiektach zabytkowychBudowa gmachu Rządu Gubernialnego Lubelskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, 2008, vol. VI, s. 23-59.

Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, Artes, 2005/2006, vol. III/IV, s. 9-65.

Dwie historie. Przyczynek do dziejów rzymskokatolickiego budownictwa sakralnego na Lubelszczyźnie w początkach XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, Artes, 2004, vol. II, s. 83-95.

Gdańsk w litografiach Jana Gumowskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio L, Artes, 2003, vol. I, s. 47-68.

Wskrzeszone zamki i warownie, „Renowacje i Zabytki” 2003, nr 2, s. 65-71.

Jasna Góra oczami artysty-pielgrzyma, „Renowacje i Zabytki” 2003,  nr 1, s. 48-59.

Zamość w szkicach Jana Gumowskiego, „Renowacje i Zabytki” 2002, nr 4, s. 70-74.

Obrysowywać, obfotografowywać, chronić relikwie przeszłości, „Renowacje i Zabytki” 2002, nr 3, s.70-72.

Jana Gumowskiego motywy architektury polskiej: Jasna Góra, „Nasza Przeszłość” 97: 2002, s. 267-298.

Jana Gumowskiego motywy architektury polskiej – Lublin, „Renowacje i Zabytki” 2002, nr 2, s. 48-55.

Granice obrazu. Malarstwo Leona Tarasewicza, [w:] Obraz, iluzja, myślenieMateriały sesji naukowej w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), maj 2000, Univerzita  Mateja Bela, Banska Bystrica 2001, s. 12 -16.

Rezydencje neogotyckie na Lubelszczyźnie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 8-9 czerwca 2000, pod red. R. Maliszewskiej, Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 2001, s. 85- 99.

Tadeusza Chrzanowskiego spacer przez dzieje sztuki w Polsce, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” R. 36: 2000, s. 43-44 .

Konstanty Kietlicz – Rayski (1868-1924), „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Lublinie” z 18-19 marca 2000, s. 2.

Lublin w litografiach Jana Gumowskiego [w:] Ikonografia dawnego LublinaMateriały z sesji, red. Z. Nestorowicz, Biuro Promocji Miasta, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Lublinie, Lubelski Klub Kolekcjonerów, Lublin 1999, s. 58-87.

Neogotyckie kościoły Ksawerego Dionizego Drozdowskiego, „Nasza Przeszłość” 87:1997, s. 285-322.

Obrady rosyjskiej Dumy nad kościołem w Opolu-Podedwórzu na Lubelszczyźnie, „Nasza Przeszłość” 88:1997, s. 355-372.

Architektura neogotycka w Lublinie w latach Królestwa Polskiego, „Miscellanea Łódzkie” 1996, nr 1(15), s. 39-44 .

Jerzy Siennicki – pierwszy konserwator zabytków w Lublinie (1919-1930), „Lubelszczyzna” 1996, nr 1, s. 38-42.

Nurt neogotycki w architekturze sakralnej międzyrzecza Wisły i Bugu, „Nasza Przeszłość” 85:1996, s. 267-317.

Rysunki czy czarno-białe obrazy? „Na przykład” 1996, nr 33, s. 32- 33.

Impulsy twórczości, „Na przykład” 1995, nr 22, s. 30-31.

 

Identyfikator ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8782-6566