Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Artur Znajomski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021; Platforma MS Teams


poniedziałek 10.30-11.10


wtorek 9.00-9.40


 

O sobie

Urodzony w 1967 r. w Grabowcu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu, 1986 r. W latach 1987-1992 studia w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Magisterium, VII 1992 r. za pracę  nt. Kazimierz Marian Wyszyński (1890-1935). Sylwetka działacza politycznego (promotor dr Józef Marszałek, recenzent prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski). Doktorat, UMCS w Lublinie X 2001 r. na podstawie rozprawy pt. Bibliografie osobowe historyków polskich (promotor prof. dr hab. Józef Szymański, recenzenci: prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń, prof. dr hab. Wiesław Śladkowski). Habilitacja, Uniwersytet Śląski w Katowicach VI 2016 r. za cykl artykułów i rozpraw pt. Rozwój i metodyka bibliografii lokalnych w Polsce.

Asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Instytutu Historii UMCS w Lublinie od X 1992 r.; adiunkt od I 2002 r., od X 2003 r. adiunkat w Zakładzie Dawnej Książki i Bibliografii (od IX 2014 Zakład Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii) Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Od X 2016 r. aduinkt ze stopniem doktora habilitowanego.

 

 


Działalność naukowa

Publikacje w wyborze

Monografie

Bibliografie osobowe historyków polskich. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. – 323 s.

Kultura czytelnicza i informacyjna – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Kotuła, Artur Znajomski. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. – 168 s.

Artykuły i rozprawy

Bibliografie specjalne – tendencje rozwoju na przykładzie bibliografii osobowych // W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 : referaty i dyskusja. – Warszawa : BN, 2004. – S. 213-228.

Wiktor Hahn jako bibliograf lubelski // W: Lublin a książka / pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz-Wisińskiej. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. – S. 609-623.

Wkład lwowskiego środowiska historycznego w rozwój bibliografii polskiej od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku // W: Kraków – Lwów : książki – czasopisma – biblioteki / pod red. H. Kosętki. T. 8. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 145-159.

Bariery polityczne w bibliografiach polskich po II wojnie światowej i ich przełamywanie // W: Książka ponad podziałami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin 16-18 listopada 2004 / pod red. A. Krawczyka. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2007. – S. 113-126.

Wpływ lwowskiego środowiska historycznego na rozwój metodyki bibliografii osobowej do 1939 roku // W: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. T. 5. ­– Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 88-103.

Problematyka bibliologiczna na łamach „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” / Alicja Matczuk, Artur Znajomski // W: Z książką przez życie / pod red. A. Krawczyka. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2008. – S. 151-166.

Bibliografie zespołów osobowych – instytucji : stan i potrzeby // W: Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. J. Woźniak-Kasperek i M. Ochmańskiego. ­– Warszawa : Wydaw. SBP, 2009. – S. 117-129.

Regionalne i lokalne słowniki biograficzne Lubelskiego // W: Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Zamość 19 maja 2011 r. – Zamość, 2011. – S. 71-83.

Bibliografie katyńskie : rozwój i metodyka // W: Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. J. Franke. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2013. – S. 141-175.

The state of local bibliographies in Poland after World War II. // W: Around the book, the library and information. The present state, challenges, prospects. Studies and essays / ed. by M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2014. – S. 283-303.

Władysław Wisłocki jako bibliograf // W: Kraków – Lwów : biblioteki XIX–XX wieku / pod red. A. Ruty, E. Wójcik. T. 13. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – S. 91-107.

Bibliografia lokalna w Polsce – wokół terminu i pojęcia / Alicja Matczuk, Artur Znajomski // Przegląd Biblioteczny. – R. 83, nr 3 (2015), s. 349-364.

Początki bibliografii lokalnej w Polsce : Józef Ignacy Kraszewski i jego bibliografia druków wileńskich // Toruńskie Studia Bibliologiczne. – R. 8, nr 2 (2015), s. 33-53.

Sprawność informacyjna bibliografii lokalnych wydanych w Polsce w latach 1945-1989 // W: Kultura czytelnicza i informacyjna – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Kotuła, Artur Znajomski. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. – S. 101-150.

Z dziejów rejestracji piśmiennictwa polskiego : przyczynek do historii bibliografii lokalnej Krakowa i Lwowa // Bibliotheca Nostra. – 2015, nr 3, s. 136-158.

Zarys rozwoju polskich bibliografii lokalnych do 1939 roku // W: Bibliografi@ : historia, teoria, praktyka : praca zbiorowa / pod red. J. Franke i J. Woźniak-Kasperek. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2016. - S. 59-76.