Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Radomski

dr hab. Andrzej Radomski
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD KULTURY POLSKIEJ
Telefon
+48502238907
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.andrzejradomski.umcs.lublin.pl
www.anredinamus.tumblr.com
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19:


 


Środa: 12-14


mail: andrzejradomski64@gmail.com,


mail: andrzejradomski64@hotmail.com


mail: a.radomski@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 331 (Stara Humanistyka)
20-031 Lublin

O sobie

A graduate of individual historical studies at UMCS (1988), doctorate (1993), habilitation (2000),
employee of the Institute of History at UMCS in 1988 - 2003, from 2004 - employed at the Institute of Cultural Studies of UMCS, as a Professor. extraordinary,
Academy Teacher at Academia Electronica in Second Life.
A lover of cycling and basketball tourism, photography and film editing as well as programming and machine learning

Absolwent indywidualnych studiów historycznych na UMCS (1988), doktorat (1993), habilitacja (2000), w latach 1988 - 2003 pracownik Instytutu Historii UMCS, od roku 2004 - zatrudniony w Instytutcie Kulturoznawstwa UMCS na stanowisku Prof. nadzwyczajnego, Academy Teacher w Academia Electronica w Second Life. 

Miłośnik turystyki rowerowej  i koszykówki, fotografii i montażu filmów oraz programowania i machine learning


Działalność naukowa


He studies digital culture, in particular: digital humanities, new media, visualization of knowledge and teaching, as well as theory and methodology of researching culture. Author of five books, several scientific films and over 100 articles (more information on the blog: www.andrzejradomski.umcs .lublin.pl. Editor-in-chief: Kultura i Historia, publishing house: e-scientist, and also the Scientific Editor in the journal: Medialica

Zajmuje się badaniem kultury cyfrowej, w szczególności: humanistyki cyfrowej, nowych mediów, wizualizacją wiedzy i nauczania, a także teorią i metodologią badania kultury.Autor 5 książek, kilkunastu filmów naukowych  i ponad 100 artykulów(więcej informacji na blogu:www.andrzejradomski.umcs.lublin.pl.Wypromował (dane na rok 2017) 20 licencjatów, 101 magistrów i czterech doktorów

Redaktor naczelny: Kultury i Historii, wydawnictwa: e-naukowiec, a także Redaktor Naukowy w periodyku: Medialica