Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Majewski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:


środa, 9.30-10.30, Instytut Sztuk Pięknych, Al. Kraśnicka 2b, p. 129


piątek, 11.15-12.15, Instutut Nauk o Kulturze, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 316 (SH)

O sobie

Kariera akademicka:

2021 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce nadany Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego. 

od 2019 – adiunk w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Zajęcia z historii i teorii sztuki nowoczesnej, analizy sztuki współczesnej, historii designu, historii malarstwa, krytyki artystycznej, seminarium licencjackie i magisterskie.

 od 2008 – adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajęcia z historii sztuki nowoczesnej, analizy sztuki współczesnej, krytyki artystycznej, analizy dzieła sztuki, ponadto seminarium licencjackie i magisterskie.

od 2006 – wykładowca historii sztuki powszechnej i polskiej w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

2005 – stopień doktora nauk humanistycznych nadany Uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności”, napisanej pod kierunkiem profesor Elżbiety Wolickiej-Wolszleger (recenzenci dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak, prof. KUL, prof. Tomasz Gryglewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

2001-2005 – studia doktoranckie z historii sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Sztuki.

1997 – dyplom magistra historii sztuki na podstawie pracy magisterskiej pt. Nurt metaforyczny w powojennym malarstwie polskim, napisanej pod kierunkiem profesor Elżbiety Wolickiej-Wolszleger.

1989-1996 – studia magisterskie z historii sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Sztuki.

Projekty badawcze, kuratorskie i stypendia:

2018/2019 - kurator wystawy sztuki współczesnej Ziemski - Przestrzeń, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (razem z Marciniem Lachowskim).

2017/2018 - kurator wystawy sztuki współczesnej Utopie i osobliwości,  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (razem ze Zbigniewem Sobczukiem)

2012-2016 – członek zespołu badawczego i wykonawca w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęconego polskiej krytyce artystycznej w XX i XXI wieku (kierownik: prof. Ryszard Kasperowicz)

2015 - kurator wystawy sztuki współczesnej [A]symetrie, Muzeum Lubelskie w Lublinie (zespół kuratorski)

2014 – kurator wystawy Tytus Dzieduszycki-Sas. Pomiędzy Lublinem a Paryżem, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

2013 – konsultacja naukowa wystawy Mapa. Migracje artystyczne a zimna wojna, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.

2013 – badania nad historią projektu ogrodu botanicznego w Lublinie Oskara i Zofii Hansenów.

2013 – kwerenda badawcza w Paryżu, poświęcona zbiorom nowoczesnej sztuki polskiej w publicznych kolekcjach Paryża.

2012 – kierownik projektu badawczego, współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej i redaktor naczelny opracowania naukowego Sztuka i Edukacja. 40 lat kształcenia artystycznego na UMCS.

2012 – kwerenda badawcza w Bibliotece Polskiej w Paryżu poświęcona Wandzie Ładniewskiej.

2012 – kurator wystawy Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973). Pomiędzy Lublinem a Paryżem w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

2011 – opracowanie i inwentaryzacja archiwum Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa w Paryżu, w ramach projektu badawczo-wystawienniczego Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

od 2010 – koordynator programu otwartych wykładów z historii sztuki organizowanego przez Instytut Historii Sztuki KUL, Miejską Bibliotekę im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (projekt kontynuowany).

2010 – ekspert w Komitecie Artystycznym konkursu Europejska Stolica Kultury 2016 na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin.

2010 – współredaktor monografii Obrazy miasta. Fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki (Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, pp. 202).

2009 – autor koncepcji i kurator wystawy Puls fotografii. Dzieła fotograficzne z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warsztatach Kultury w Lublinie.

2009 – kierownik projektu wystawienniczo-badawczego Fotografia – między dokumentem a dziełem sztuki z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

od 2009 – współkoordynator projektu Tworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt kontynuowany).

2008 – stypendium naukowe w Paryżu z fundacji Anny Zaleski dla Instytutu Historii Sztuki KUL.

2007-2009 – projekt badawczy poświęcony dziejom grupy „Zamek” (współredaktor dwutomowej publikacji poświęconej historii grupy i kontekstom jej działalności).

2005 – członek zespołu opracowującego twórczość Romana Artymowskiego na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Badań nad Sztuką IRSA w Krakowie.

Udział w konferencjach, działalność popularyzatorska i członkostwo w organizacjach:

Udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych m. in. przez SHS w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i innych. Udział w konferencjach zagranicznych w Sankt Petersburgu i w Paryżu. Organizacja sesji naukowych: „Obrazy miasta. Fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki”; (2009), „Przestrzeń – Wyraz – Percepcja” (2011); "Sztuka Lublina. Od średniowiecza do współczesności" (2017).

Publikacje recenzji wystaw i książek oraz tekstów popularyzatorskich m. in. w kwartalniku literackim „Kresy”, miesięczniku „Znak”, miesięczniku „Artluk”, kwartalniku rzeźby „Orońsko”, a także w katalogach wystaw.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki; członkostwo w Lubelskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (w latach 2008-2009 Prezes Zarządu, od 2009 – Wiceprezes Zarządu); członkostwo w Polskim Instytutcie Badań nad Sztuką Świata. W ramach działalności Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych m. in. współorganizacja cyklów wystawowych (2012 – „Lekcje z kolekcji” – cztery wystawy; 2013 – „Ścieżki malarstwa” – cztery wystawy).

Nagrody:

2021 - Nagroda indywidualna Rektora V stopnia

2020 - Medal Unii Lubelskiej

2018 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2017 - Medal 700-lecia Miasta Lublin

2015 - Nagroda Rektora III stopnia 

 

https://orcid.org/0000-0001-9341-3848

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji:

Monografie autorskie

2020 – La Vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (lata 1955-1969), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020. 

2006 – Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności” , wyd. Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2006.

Współautorstwo i (współ)redakcja monografii

2020 – Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku. Tom I. Słownik biograficzny, red. Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski, Piotr Majewski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020.

2020 – Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku. Tom II. Słownik pojęć, red. Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski, Piotr Majewski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020.

2019 – Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice, red. Lechosław Lameński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

2013 – Sztuka i edukacja 1972-2012. 40 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wyd. Wydział Artystyczny UMCS, Lublin 2013 – red. Piotr Majewski, Marek Letkiewicz, Monika Mielko-Remiszewska, Małgorzata Stępnik.

2012 – Tytus Dzieduszycki-Sas 1934-1973, wyd. Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Sztuk Pięknych, Lublin 2012 - red. Piotr Majewski.

2010 – Obrazy miasta. Fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2010 – red. Piotr Majewski, Marcin Lachowski.

2009 – Grupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2009 – red. Piotr Majewski, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski.

2007 – Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztuka, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2007 – red. Piotr Majewski, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski.

2006 – Tradycja i sztuka, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2006 – red. Piotr Majewski, Urszula Ślusarczyk.

 

Rozdział w publikacji zbiorowej (wybór)

2020 - Barbarzyńca w ogrodzie sztuki współczesnej. O pobycie Zbigniewa Herberta w Paryżu w latach 1958-1960 i kilku tego konsekwencjach, [w:] Kłusownik i myśliwy. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar, Instytut Literatury, Kraków 2020, s. 85-96.

2018 - Le voyage de Pierre Restany pour la Pologne, et ses echos dans les ecrits du critique, [w:] Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989, red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Wiktor Sienkiewicz, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018, s. 195-208. 

2017 - Tytus Dzieduszycki-Sas : de l'avant-garde artistique du groupe Zamek à Lublin au mouvement Phases à Paris, [w:] Lublin - Paris - Lublin. 700 ans d'itinéraires croisés d'artistes et d'intellectuels polonais et français. Échanges et dialogues entre deux villes au coeur de l'Europe, red. Leszek Kańczugowski, wyd. Wydawnictwo Kul, Lublin 2017, s. 208-219 (razem z Ewą Dzieduszycką).

2017 - Na peryferiach centrum: „polski Paryż” w fotografiach Władysława Sławnego, [w:] Regiony wyobraźni. Peryferyjność w kulturze XIX i XX wieku, red. Marcin Lachowski, Instytut Historii Sztuki UW, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2017, s. 75-96.

2017- Neodadaizm około 1960 roku – diagnoza Pierre’a Restany’ego i artyści polscy, [w:] Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej, red. Paweł Polit, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017, s. 238-249.

2017 - Obrazy aktywności polskich artystów w Paryżu na łamach „Tygodnika Polskiego” (La Semaine Polonaise) w latach 1957-1969, [w:] Migracje, red. Anna Sylwia Czyż, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2017, s. 299-310.

2017 - Picasso na wystawie. Niektóre sposoby postrzegania twórczości artysty poprzez fragment / Picasso od display. Selected ways of approaching the artist’s creative work through a fragment, [w:] Pablo Picasso. Wizerunek wielokrotny, red. Marcin Lachowski, Krystyna Rzędzian, Łukasz Wiącek, Muzeum Lubelskie, Lublin 2017, s. 113-127.

2017 - W modnym stroju przed obiektywem. O kilku prekursorach fotografii mody i ich estetycznych dążeniach, [w:] Ciało, strój biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, red. Ewa Letkiewicz, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 269-278.

2017 - Roman Cieślewicz i krytyka, [w:] Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka, pod red. Doroty Kudelskiej i Zdzisława Kudelskiego, Lublin 2017, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 145-159.

2016 - "Nowocześni" w Paryżu. Z historii recepcji polskiej za granicą po 1955 roku, [w:] Polityczne konteksty sztuki, red. Małgorzata Stepnik, wyd. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 253-264.

2015 - Artyści polscy w Paryżu w latach 1946-1952 w publicystyce Wandy Ładniewskiej, [w:] Wyjazdy „za sztuką”. Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku, red. naukowa Dorota Kudelska, Ewelina Kuryłek, TN KUL, Lublin 2015, s. 325-338.

2013 - Środowisko École de Paris w latach 1944-1964 i jego oddziaływanie na artystów polskich, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. Piotr Gryglewski, Krzysztof Stefański, Robert Wróbel, wyd. Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki, Łódź 2013, s. 339-350.

2013 – Wystawa kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzie edukacji, [w:] 18 Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2013. Sztuka jako (re)medium, pod red. Małgorzaty Stępnik, wyd. Okręg Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Lublin 2013, s. 52-55. 

2013 - Międzynarodowy ruch "Phases" i artyści polscy, [w:] Współczesność - historia nieznana. Studia z historii sztuki, red. Wojciech Włodarczyk, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2013, s. 111-126.

2011 – Metafizyka „obrazów urzeczywistnionych”. Niektóre aspekty wczesnej twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, [w:] Mikołaj Smoczyński retrospektywnie, pod red. Marcina Lachowskiego, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2011, s. 35-54 .

2011 – Nawrót do „prymitywu” w obrazach figuralnych Jeana Dubuffeta, [w:] Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej – red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski,wyd. Wydawnictwo Libron, Kraków 2011, s. 199-208. 

2010 – Sztuka i dylematy technologicznego dziedzictwa, [w:] Sztuka i wirtualność. Artyści UMCS 2010, pod red. Artura Popka – s. 9-14 – wyd. Wydział Artystyczny UMCS, Lublin.

2010 – Dążenie do krzyku. Metaforyczne „pejzaże” Rajmunda Ziemskiego, [w:] Rajmund Ziemski. Malarstwo, monografia artysty , red. Joanna Kania, wyd. ASP w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 18-24.

2009 – Krytyka jako „żywa konwersacja”. Funkcje krytyki w poglądach Wystana Hugh Audena, [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce , red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009,  s. 83-92.

2009 – Rzeczy – ślady – osobliwości. Centon artystyczny Teresy Rudowicz, [w:] Mit – symbol mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, red. Jacek Jaźwierski, Ryszard Kasperowicz, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Pastwa, Wydawnictwo KUL, Lublin s. 393-405.

2008 – Intermedialne programy edukacyjne w lubelskim Instytucie Sztuk Pięknych, [w:] Transgresja wyobraźni , wyd. Galeria Biała, Lublin 2008, s. 52-58.

2007 – Rzeczy w obrazach – uwagi o sztuce asamblażu, [w:] Rzecz i rzeczowość w sztuce XX i XXI wieku, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 253-280 .

2006 – Od instalacji do narracji. Biała w czasach sztuki „postkrytycznej”, [w:] Biała 1985-2006. Sztuka Galerii Białej , wyd. Galeria Biała, Lublin 2006, s. 14-24.

2004 – Zbigniew Tymoszewski w oczach Jana Cybisa i problem „wyjścia z koloryzmu” , [w:] Natura natury 3. Między figuracją a abstrakcją, red. Urszula Ślusarczyk, współpraca redakcyjna Małgorzata Kitowska-Łysiak, Piotr Kmieć, Andrzej Ślusarczyk, Wydawnictwo L-Print, Lublin 2004, s. 5-10, 

2004 – Sztuka w „guście” awangardy - grupa „Zamek” , [w:] Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku,  red. Lechosław Lameński, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Lublin 2004, s. 191-206.

2003 – Pejzaże spalone słońcem, [w:] Roman Artymowski,  pod red. Józefa Grabskiego, wyd. Galeria „Sztuka”, Kraków-Warszawa 2003, s. 7-26.

 

Artykuły w czasopismach (wybór)

2020 - Zagadka "Zagubionego spawacza" Jarosława Modzelewskiego, "Aspiracje. Kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" 2020, nr 1/2 (59/60), s. 7-16.

2017 - Krytyka artystyczna wobec abstrakcji niegeometrycznej, lata 1945–1965, "Studia i Materiały Lubelskie" 2017, nr 20, 36-47.

2017 - Koloryzm i krytyka, "Studia i Materiały Lubelskie" 2017, nr 20, 17-23.

2017, Sztuka plakatu. Biennale w Lublinie, "Aspiracje. Pismo warszawskich uczelni artystycznych" 2017, nr 49/50, s. 52-57.

2016 - Muzyka i malarstwo - poszukiwanie wspólnego gruntu na marginesie Partytur do baletu Sokrates Włodzimierza Pawlaka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio L" 2016, vol. XIV, nr 1, s. 73-89.

2015 - Oficjalne i nieoficjalne peregrynacje Polaków do Paryża za sztuką (po 1945 r.), "Pamiętnik Sztuk Pięknych" 2015, nr 9, s. 61-67.

2014 - Oskara i Zofii Hansenów projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzenno-architektonicznego Ogrodu Botanicznego Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Biuletyn Historii Sztuki" 2014, nr 2, s. 289-302. 

2013 – Czapski wobec abstrakcji, "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskieg" 2013, nr 2(28), s. 39-46.

2013 – Niepospolitość ma swoją cenę. O grupie „Zamek” (raz jeszcze), "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2013, nr 1/11(27), s. 36-41.

2012 – Gerhard Richter i dylematy malarskiej tradycji, "Artluk" 2012, nr 3(23), s. 20-23.

2011 – Grupa „Zamek” – niedokończona rewolucja, "Partisan" 2011, nr 16, s. 6-8 (J. polski i j. białoruski).

2011 – Paryskie dzieła Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa – zaginione i odnalezione,  "Cenne, bezcenne / utracone" 2011, nr 4(69), s. 33-37.

2011 – W stronę sacrum?, "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym" 2011, nr 93-94, s. 272-274.

2011 – Sztuka poza systemem, "Znak" 2011, nr 672, s. 155-156.

2011 - Duchowość, czyli akt heroiczny, "Exit. Nowa sztuka w Polsce" 2011, nr 2 (86).

2010 – Przedmioty białe Alicji Kupiec jako materializacja idei, "Orońsko. Kwartalnik rzeźby" 2010, nr 2(79), s. 17-19.

2010 – Liryka przedmiotowości. „Krytyka poetów” wobec malarstwa Jana Tarasina, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio L" 2010, vol. VIII, s. 43-56.

2010 – Siła malarstwa. Jerzy Tchórzewski w słowach i obrazach, "Akcent. Literatura i sztuka – kwartalnik" 2010, nr 2(120), s. 154-157.

2009 – Szlachetne płótna i niezwykłe papiery, "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym" 2009, nr 87-88, s. 365-367.

2008 – Pojęcie metafory w języku polskiej krytyki artystycznej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio L" 2008, vol. VI, s. 73-84.

2008 – Zmienność formy w rzeźbie Magdaleny Więcek, "Rocznik Rzeźba Polska" 2008, t. 13, s. 181-186.

2006 – Aktualność figuracji w młodym malarstwie polskim, "Kresy" 2006,  nr 3 (67).

2005 – Doświadczanie materii. Szkic o malarstwie nowoczesnym w Polsce lat 50. i 60. XX wieku, "Akcent" 2005, nr 4 (102).

2005 – Między materią a czystymi ideami. Wystawa obrazów Janusza Tarabuły z lat 1954-2004, "Znak" 2005, nr 10 (605).

2003 – Magiczne malarstwo Aleksandra Kobzdeja, "Znak" 2003, nr 3 (574), s. 146-150.

2002 – Malarstwo materii w nowej odsłonie, "Znak" 2002, nr 6 (565), s. 150-154.

1998 - Narodziny koncepcji dzieła metaforycznego w powojennej sztuce polskiej: lata 1945-1949, "Roczniki Humanistyczne" 1998, t. 46, nr 4, s. 203-214.