Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Funkcje
Koordynator
Telefon
(81) 537 27 71 (w czasie konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym 2022/2023


poniedziałki i środy w godz. 8.40-9.40gabinet 319, Wydział Filologiczny
(stara część budynku)


Możliwe są także konsultacje online
na Teamsie (proszę o wcześniejszy
kontakt mailowy).


  


 


 

O sobie

Jestem doktorem nauk humanistycznych (2015); ukończyłam kulturoznawstwo (2005) oraz filologię polską (2002) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, gdzie pełnię także funkcję koordynatora do spraw dydaktyki. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół polskiej kultury tradycyjnej, zwłaszcza duchowej i społecznej, językoznawstwa polskiego oraz antropologii miasta. Obecnie przygotowuję rozprawę habilitacyjną z ostatniego z wymienionych zakresów. Brałam udział w kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencjach naukowych; jestem współredaktorką dwóch monografii (2014, 2019) oraz autorką szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach punktowanych oraz pracach zbiorowych. W latach 2001–2006 pełniłam obowiązki redaktor naczelnej ogólnopolskiego czasopisma poświęconego współczesnym inspiracjom muzyczną kulturą tradycyjną „Pismo Folkowe Gadki z Chatki”. W 2012 roku otrzymałam zbiorową Nagrodę Naukową Marii Curie (Maria Curie Prize) dla zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego za publikację Lubelskie z serii „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały”, w której znalazły się opracowane przeze mnie lamenty i pieśni pogrzebowe. Pochodzę z Dubienki nad Bugiem.


Działalność naukowa

 

Publikacje

 

Monografie współredagowane

  1)   [z Janem Adamowskim] Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja i współczesność, pod redakcją Jana Adamowskiego i Agnieszki Kościuk, Wydawnictwo Tawa, Chełm 2014, 348 s., streszcz. ang., płyta DVD [recenzent tomu: prof. dr hab. Halina Pelc].

  2)   [z Janem Adamowskim] Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski), redakcja i opracowanie Jan Adamowski i Agnieszka Kościuk-Jarosz, Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy, Kąkolewnica–Lublin 2019, 288 s. ISBN 978-83-938064-2-3 [recenzent tomu: dr Mariola Tymochowicz].

         W przygotowaniu: Polesie okolic Włodawy jako pogranicze kulturowe (pod red. Jana Adamowskiego i Agnieszki Kościuk-Jarosz).

 

Rozdziały w monografiach

  1)   Gwara nadbużańskich wsi Dubienka, Rogatka i Uchańka (na podstawie badań terenowych z lat 2000–2006), [w:] Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura, pod red. Haliny Pelcowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2006, s. 111–127 [recenzenci tomu: prof. dr hab. Sławomir Gala, dr Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska].

  2)   Od folkloru do folku – o współczesnych przemianach polskiego folkloru muzycznego, [w:] Slov’âns’ke muzične mistectvo v kontekstì êvropejskoï kul’turi. Materìali Drugoì Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìї studentìv ta molodih naukovcìv 2–6 kvìtnâ 2007 roku, red. S. V. Podolânčuk i in., Winnica 2007, s. 91–92 [format A4] [recenzenci tomu: G. S. Tarasenko, M. A. Mojseêva].

  3)   Okno w praktykach magicznych i wróżebnych polskiej kultury tradycyjnej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, IX, Kulturoznawstwo, pod red. naukową Ewy Komorowskiej i Joanny Misiukajtis, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 46–51 [recenzent tomu: prof. dr hab. Halina Chodurska].

  4)   Ze stereotypu okna w kulturze ludowej. Okno jako miejsce umożliwiające kontakt z zaświatami, [w:] Stereotypy w języku i w kulturze, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Polihymnia, Lublin 2009, s. 191–199 [recenzenci tomu: dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, dr Joanna Szadura].

  5)   Inscenizacje podlaskich obrzędów rodzinnych, [w:] Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej, Lublin 2009, s. 162–167 [recenzent tomu: prof. dr hab. Feliks Czyżewski].

  6)   [z Janem Adamowskim] Pisarze ludowi południowego Podlasia, [w:] Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej, Lublin 2009, s. 33–43 [recenzent tomu: prof. dr hab. Feliks Czyżewski].

  7)   Pogrzeb, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, redaktor serii Ludwik Bielawski, tom 4, Lubelskie, redaktor tomu Jerzy Bartmiński, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2011, s. 658–659 [format A4] [recenzenci tomu: Piotr Dahlig, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Roch Sulima]. 

  8)   Lamenty pogrzebowe, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, redaktor serii Ludwik Bielawski, tom 4, Lubelskie, redaktor tomu Jerzy Bartmiński, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2011, s. 660–669 [format A4] [recenzenci tomu: Piotr Dahlig, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Roch Sulima].

  9)   Pieśni pogrzebowe, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, redaktor serii Ludwik Bielawski, tom 4, Lubelskie, redaktor tomu Jerzy Bartmiński, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2011, s. 670–730 [format A4] [recenzenci tomu: Piotr Dahlig, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Roch Sulima]. Przedruk: „Gniazdo. Rodzima wiara i kultura” 2016 nr 2 (17), s. 27–32 [format A4].

10)   Dom w wierzeniach i zwyczajach ludowych mieszkańców gminy Borki. Wybrane zagadnienia, [w:] Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność, pod red. Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej, Wola Osowińska 2011, s. 147–163 [recenzent tomu: prof. dr hab. Michał Sajewicz].

11)   Pograniczna kapliczka pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Korczminie – czyli o granicy, która łączy, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, pod red. Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 301–308 [recenzent tomu: dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD].

12)   Stół jako domowy ołtarz w polskiej kulturze ludowej, [w:] Rzeczpospolita domów, III, Domy Boże, pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, s. 645–652 [recenzenci tomu: dr hab. Danuta Kowalewska, ks. prof. dr hab. Piotr P. Maniurka, dr hab. Zbigniew Zielonka].

13)   Język – współczesne obserwacje [O gwarze obszaru dawnej Puszczy Sandomierskiej – na podstawie współczesnych badań terenowych], [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, pod red. Krzysztofa Ruszla, Kolbuszowa 2014, s. 279–289.

14)   Twórcy ludowi – wybrane sylwetki, [w:] Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja i współczesność, pod red. Jana Adamowskiego i Agnieszki Kościuk, Wydawnictwo Tawa, Chełm 2014, s. 250–259 i 320–321 [recenzent tomu: prof. dr hab. Halina Pelcowa].

15)   „Czego wy umarli?” – O poetyce lubelskich lamentów pogrzebowych, [w:] Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, pod red. Jerzego Bartmińskiego i Beaty Maksymiuk-Pacek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 137–147 [recenzent tomu: prof. dr hab. Jan Adamowski].

16)  [z Janem Adamowskim], Tradycja ludowa Hańska i okolic w badaniach kulturoznawczych, [w:] Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja i współczesność, pod red. Jana Adamowskiego i Agnieszki Kościuk, Wydawnictwo Tawa, Chełm 2014, s. 11–14.

17)   Środki masowego przekazu poświęcone muzyce folkowej oraz innym inspiracjom kulturą tradycyjną – stan i perspektywy, [w:] Media jako przestrzenie muzyki, pod red. Magdaleny Parus i Artura Trudzika, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 203–239 [recenzent tomu: prof. dr hab. Magdalena Szpunar].

18)   „Fuszer”, „sołoducha”, „włok”... – pożywienie codzienne w przekazach mieszkańców Dubienki i okolic, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, pod red. Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2018, s. 101–121 [recenzenci tomu: prof. dr hab. Tadeusz Czekalski, dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO].

19)    „Frak modnie przykrojony, lakierków para fest” – karnawał w przedwojennym Lublinie w świetle prasy lokalnej, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, pod red. Piotra Dymmela i Roberta Jopa, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2018, s. 505–522 [recenzenci tomu: Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski].

20)   [z Janem Adamowskim] Posłowie. Język, gatunki, wartości, [w:] Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski), redakcja i opracowanie Jan Adamowski i Agnieszka Kościuk-Jarosz, Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy, Kąkolewnica–Lublin 2019, s. 239–255 [recenzent tomu: dr Mariola Tymochowicz].

21)  Od folku do folkloru. Festiwale muzyki folkowej w Polsce a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, [w:] Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pod red. Anny Weroniki Brzezińskiej i Katarzyny Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin–Wrocław–Warszawa 2019, s. 165–179 [recenzenci tomu: dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska prof. UAM, dr hab. Tomasz Nowak]. Link do tomu: https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/115767/edition/107047.

22)   Świętowanie w mieście Lublinie – tradycja i współczesność, [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – wartości – perspektywy, pod red. Jana Adamowskiego, przy współudziale Zdzisława Podkańskiego, Norbertinum, Lublin 2020, s. 187–197 [recenzent tomu: dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS].

 

Artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w czasopismach
(spis w trakcie uzupełniania)

  1)   „Nikt mię za próżniaka nie ma i mieć nie będzie”. O życiu Oskara Kolberga (1814–1890), „Twórczość Ludowa” 2014 nr 1–2 (76), s. 1–5 [format A4].

  2)   „To, co po sobie zostawiam, przyda się ludziom na długo” – życie i działalność Oskara Kolberga (1814–1890), „Studia i Materiały Lubelskie” 2015 t. 18, s. 187–201, summary.

  3)   Oskar Kolberg (1814–1890) – folklorysta, etnograf, kompozytor, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2014 nr 6 (62), s. 42–45 [format A4].

  4)   Wierzenia i zwyczaje związane z domem w polskiej kulturze tradycyjnej – wybrane zagadnienia, „Głos Ziemi Bychawskiej” 2017 (cykl czterech publikacji).

  5)   „Karnawał zaczął swoje panowanie”, czyli prasa lokalna o karnawale w przestrzeni przedwojennego Lublina, „Journal of  Urban Ethnology” 2018, nr 16, s. 161–178.

  6)   Pożywienie przedwojenne w relacjach ustnych Alfredy Magdziak (pożywienie powszednie i niedzielne), „Twórczość Ludowa” 2018 nr 3–4 (85), s. 32–38.

  7)   Muzyka najbliższa ziemi..., czyli o tym, jak tradycja nie szkodzi nowoczesności, „Literatura Ludowa” 2018 nr 6, s. 96-100. (https://apcz.umk.pl/LL/issue/view/1480/204)

  8)   Antologia tekstów polskiego kulturoznawstwa, czyli o poszukiwaniu wiedzy, „Kultura i Historia” 2020 (1) nr 37, s. 114–122. (http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/08/Kih37.pdf)

  9)  Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości, „Literatura Ludowa” 2018 nr 6, s. 83–87(https://apcz.umk.pl/LL/issue/view/1480/204)

10) Profesor Jerzy Bartmiński (1939–2022) – twórca lubelskiej etnolingwistyki kognitywnej. In memoriam, „Kultura i Społeczeństwo” 2022 nr 1, t. 66, s.171–177. (http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1945)

  

Recenzje i omówienia

  1)   O snach, sennikach..., „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 1999 nr 23, s. 3–5 [rec. publikacji: Stanisława Niebrzegowska, Polski sennik ludowy, Lublin 1996, 296 s.].

  2)   Nalewka na orzechu, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2000 nr 30, s. 18 [rec. publikacji: Stanisława Niebrzegowska, Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000, 265 s.].

  3)   Mości gospodarzu!, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2002 nr 41/42, s. 21 [rec. fonogramu: Młodzi Janowiacy, Hej, kolęda!, CD Polonia Records, 2001 nr katalogowy 255].

  4)   „Na pamięć znam cię, wiosko”, czyli o antologii poezji Franciszka Becińskiego – poety ludowego z Kujaw, „Twórczość Ludowa” 2005 nr 1–4 (60), s. 106–107 [rec. publikacji: Franciszek Beciński, Wybór poezji, wybór wierszy, opracowanie i szkic o życiu i twórczości poety Wanda Szkulmowska, Radziejów 2004, 302 s.].

  5)   Podhalańskie „pogodki” i wiersze Władysława Szepelaka, „Twórczość Ludowa” 2006 nr 1–2 (61), s. 48 [rec. publikacji: Władysław Szepelak, Pogodki i wiersze, Kraków 1997, 133 s.; Wiersze,Kraków 1999, 96 s.; Wiersze, Nowy Targ 2002, 152 s.].

  6)   Nadbużańskie wspomnienia Alfredy Magdziakowej, „Twórczość Ludowa” 2007 nr 3–4 (64), s. 49–50 [rec. publikacji: Alfreda Magdziakowa, Rok obrzędowy mojego regionu. Ginące obrzędy, zwyczaje, wierzenia i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, wybór, opracowanie i wstęp Donat Niewiadomski, Lublin 2003, 182 s.].

  7)   Biżuteria a tradycja, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2008 nr 3 (76), s. 29 [rec. publikacji: Elżbieta Piskorz-Branekova, Biżuteria ludowa w Polsce, Warszawa 2008, 240 s.].

  8)   Spotkania polsko-ukraińskie, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2008 nr 4–5 (77/78), s. 32–33 [rec. publikacji: Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura, pod redakcją Haliny Pelcowej, Chełm 2006, 357 s.].

  9)   Petrarka spod Krasnegostawu, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2008 nr 6 (79), s. 25 [rec.publikacji: Stanisław Bojarczuk, Linie liryki. (Wybór sonetów), z rękopisów wydobył, opracował i wstępem opatrzył Józef Zięba, Krasnystaw–Lublin 2008, 206 s.].

10)   Powracające wspomnienia Janiny Radomskiej z Radzięcina, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 1–2 (65), s. 68–69 [rec. publikacji: Janina Radomska, Powracające wspomnienia, wybór, opracowanie i wstęp Donat Niewiadomski, Lublin 2006, 118 s.].

11)   Pożegnanie taboru. Kres cygańskich wędrówek w obiektywie Andrzeja Polakowskiego, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 1–2 (65), s. 30–31 [rec. publikacji: Andrzej Polakowski, Pożegnanie taboru. Fotografie 1967. Grabowiec, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Parczew, Puławy, red. Marcin Skrzypek, Lublin 2007, 96 s. + Aneks 8 s.]. Przedruk: „Kwartalnik Romski” 2010/2011 nr 2–1, s. 22–23.

12)   Madonny Józefa Chełmowskiego, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 3–4 (66), s. 60 [rec. publikacji: Józef Chełmowski. Madonny, autor tekstu: Aleksander Błachowski, Chojnice 2007, 93 s., katalog wystawy].

13)   Mądrość ludowa po śląsku, „Etnolingwistyka” 2009 nr 21, s. 301–302 [rec. publikacji: Dorota Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wrocław 2007, 312 s.].

14)   Na ścieżkach wspomnień z Kociewia do Trójmiasta, „Twórczość Ludowa” 2009 nr 1–2 (67), s. 61 [rec. publikacji: Edmund Zieliński, Na ścieżkach wspomnień..., Gdańsk 2009, 594 s.].

15)   Wędrowni żebracy i ich pieśni, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2009 nr 5 (84), s. 38–39 [rec. publikacji: Piotr Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009, 388 s.].

16)   Nie tylko cztery kąty i piec piąty, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2009 nr 6 (85), s. 34–37 [rec. publikacji: Tomasz Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009, 323 s.].

17)   O literaturze polskiej na Zaolziu, „Twórczość Ludowa” 2010 nr 1–2 (69), s. 61–62 [rec. publikacji: Libor Martinek, Życie literackie na Zaolziu 1920–1989, Kielce 2008, 178 s.].

18)   O tradycji i współczesności. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Kadłubcowi, „Twórczość Ludowa” 2010 nr 3–4 (70), s. 56–57 [rec. publikacji: Oświata i kultura na Podbeskidziu, t. V, Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi, praca zbiorowa pod redakcją Dionizjusza Czubali i Moniki Miczki-Pajestki, Bielsko-Biała 2009, 482 s.].

19)   Ludowa Księga Rodzaju, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2011 nr 1–2 (92/93), s. 38–39 [rec. publikacji: Adrian Mianecki, Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń 2010, 232 s.].

20)   O tysiącletniej historii domu drewnianego w Polsce, „Twórczość Ludowa” 2011 nr 1–4 (71), s. 91–92 [rec. publikacji: Jerzy Czajkowski, Dom drewniany w Polsce. Tysiąc lat historii, Kraków 2011, 252 s.].

21)   Między wędrówką a edukacją, „Kwartalnik Romski” 2012 nr 5/2, s. 19–20 [rec. publikacji: Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, pod red. naukową Barbary Weigl, Warszawa 2009, 240 s.].

22)   Jan Pocek – poeta, co „śpiewał i orał”, „Twórczość Ludowa” 2012 nr 1–2 (72), s. 33–34 [rec. publikacji: Jan Pocek – poeta, „co śpiewał i orał”, pod redakcją Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, Lublin 2011, 171 s.].

23)   „Na gościńcu przeszłości”. Poetyckie refleksje Barbary Krajewskiej, portal internetowy www.kulturaludowa.pl, zamieszczone 12 kwietnia 2013, http://www.kulturaludowa.pl/widok/0/2733 [rec. publikacji: Barbara Krajewska, Na gościńcu przeszłości, wstęp i opracowanie Donat Niewiadomski, Lublin 2011, 207 s.].

24)   Ludoznawstwo według Franciszka Gawełka, „Twórczość Ludowa” 2014 nr 3–4 (77), s. 51–54 [rec. publikacji: Franciszek Gawełek, Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki. Wybór pism, wyboru dokonał, wstępem poprzedził i aneksem dopełnił Franciszek Ziejka, Kraków 2010, 438 s.; Małgorzata Niechaj, Andrzej Iwo Szoka, Lajkoniku, laj, laj, Kraków 2012, 185 s.].

25)   „Zeszyty Wiejskie” – czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym, „Twórczość Ludowa” 2016 nr 3–4 (81), s. 46–48 [rec. numerów czasopisma: „Zeszyty Wiejskie”, Łódź 2014, z. XX, 299 s; „Zeszyty Wiejskie”, Łódź 2015, z. XXI, 395 s.].

26)   Zmory na koniach jeździły, „Pismo Folkowe” 2017 nr 4 (131), s. 38.

 

Sprawozdania i inne (wybór)

  1)   Kulturoznawcy w terenie. Studenci UMCS na obozie naukowym w Janowie Lubelskim, „Twórczość Ludowa” 2002 nr 4 (53), s. 25–27.

  2)   Folkloryści w Janowie Lubelskim, „Wiadomości Uniwersyteckie” [UMCS] 2002 nr 8 (95), s. 34.

  3)   Kulturoznawcy w powiecie janowskim, „Wiadomości Uniwersyteckie” [UMCS] 2004 nr 7 (113), s. 46.

  4)   „Jesienne Wieczory” w Siedlcach, „Twórczość Ludowa” 2007 nr 3–4 (64), s. 63.

  5)   Tańce, przebierańcy i tłuste poczęstunki w Siedlcach, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 1–2 (65), s. 81.

  6)   „Kara Boża” tematem przeglądu zespołów teatralnych w Siedlcach, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 3–4 (66), s. 77.

  7)   Sesje naukowe Zakładu Kultury Polskiej UMCS poświęcone tradycji ludowej, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 3–4 (66), s. 69.

  8)   [z Mariolą Tymochowicz] Kultura ludowa powiatu janowskiego w badaniach Zakładu Kultury Polskiej UMCS w latach 2002–2008, „Panorama Powiatu Janowskiego” 2009 nr 7 (7), s. 6 [format A4].

  9)   Coroczne spotkania z tradycją w Siedlcach, „Twórczość Ludowa” 2009 nr 1–2 (67), s. 66.

10)   Polesie okolic Włodawy w badaniach kulturoznawców, „Twórczość Ludowa” 2009 nr 3–4 (68), s. 67–68.

11)   Religijność ludowa południowego Podlasia, „Wiadomości Uniwersyteckie” [UMCS] 2011 nr 1 (170), s. 22–23.

12)   Oskar Kolberg (1814–1890) – etnograf z zamiłowania, „Burczybas. Gazeta Codzienna 48. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu” 27 czerwca 2014, s. 1–2 [format A4].

13)   Jubileuszowa sesja naukowa w Woli Osowińskiej, „Twórczość Ludowa” 2016 nr 1–2 (80), s. 65–66.

14)   20 lat „Pisma Folkowego”, „Pismo Folkowe” 2016 nr 124, s. 32.

 

Noty o książkach (wybór)

  1)  [AgK] Irina F. Amrojan, „Sbornik bolgarskich narodnych zagovorov”, Tol’jatti: Tol’jattinskij gosudarstvennyj universitet, 2005, 138 s., „Etnolingwistyka” 2009 nr 21, s. 372.

  2)  [AKO] Katarzyna Smyk, „Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób”, Universitas, Kraków 2009, „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” 2010 nr 4 (89), s. 42.

  3)  [AK] „Folklor w dobie Internetu”, pod red. Gabrieli Gańczarczyk i Piotra Grochowskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009, 234 s.,„Etnolingwistyka” 2010 nr 22, s. 273.

  4)  [AK] Jerzy Treder, „Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze Słownika Sychty”, zgromadził i ułożył Jerzy Treder, wydanie IV, Kartuzy: Oficyna Czec, 2009, 209 s., „Etnolingwistyka” 2013 nr 25, s. 338–339.

 5)  [AK] „Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej”, pod red. Beaty Sierockiej,„Etnolingwistyka” 2014 nr 26.

 

 Poza naukowymi
– około 60 publikacji o charakterze popularnonaukowym oraz publicystycznym.

 

Doświadczenie dziennikarskie

● W latach 2001–2006 pełniłam obowiązki redaktor naczelnej ogólnopolskiego czasopisma poświęconego współczesnym inspiracjom folklorem muzycznym i jego bogatemu kontekstowi kulturowemu „Pismo Folkowe Gadki z Chatki” (wcześniej, od 1997 roku, byłam korektorką, a następnie sekretarzem redakcji). We wspomnianych wyżej latach przygotowałam koncepcję i wydałam 32 numery, które były dostępne w dystrybucji salonów „Empik” na terenie całej Polski, a także rozpowszechniane poprzez prenumeratę.
W czasie mojej redakcji czasopismo przeszło szereg rozwijających je przeobrażeń (obejmujących założenia ideowe, zespół redakcyjny, szatę graficzną, dystrybucję).
We wspomnianym okresie dwumiesięcznik ten został wyróżniony szeregiem nagród, między innymi w 2005 roku – wraz ze środowiskiem Orkiestry św. Mikołaja – Nagrodą im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, najbardziej prestiżowym polskim wyróżnieniem w tej dziedzinie.
Periodyk spotkał się z pozytywnym przyjęciem środowiska naukowego. Pochlebne opinie pisemne przekazali między innymi: prof. Anna Czekanowska (UW), prof. Jan Adamowski (UMCS), prof. Jerzy Bartmiński (UMSC), prof. Czesław Hernas (UWr), prof. Piotr Dahlig (UW, PAN). Do chwili obecnej współdziałam ze środowiskiem wydającym to czasopismo.

● Współpraca z witrynami internetowymi (członek redakcji lub aktywny współpracownik), potwierdzająca doświadczenie zawodowe w zakresie dziennikarstwa internetowego: 1) www.gadki.lublin.pl (2001–2006; obecnie część zawartości strony przeniesiona do serwisu www.pismofolkowe.pl); 2) www.diafilm.pl (od 2012 do chwili obecnej).