Studenckie Zeszyty Naukowe

„Studenckie Zeszyty Naukowe” (ISSN 1506-8285, e-ISSN 2449-8262) są czasopismem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakres tematyczny periodyku obejmuje wszystkie dyscypliny nauk prawnych, jak również zagadnienia interdyscyplinarne. W „Studenckich Zeszytach Naukowych” swoje artykuły publikują studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi zarówno polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” znajdują się na liście czasopism punktowanych. Za publikację naukową w „Studenckich Zeszytach Naukowych” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 7 punktów. Ponadto „Studenckie Zeszyty Naukowe” pozytywnie przeszły proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014,  której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value w wysokości 65.08 pktUzyskana punktacja została wyliczona na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Poprzez sam fakt indeksowania czasopisma w bazie Index Copernicus Journals Master List autor uzyskuje niejako „certyfikat jakości”, na który składa się wartość merytoryczna czasopisma, ale także staranność edytorska, standardy wydawnicze, zasięg czy stabilność.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” wydawane są na licencji Creative Commons CC   BY-SA. Oznacza to spełnienie najwyższych standardów otwartego dostępu do publikacji naukowych.

„Studenckie Zeszyty Naukowe” (od numeru 15.) dostępne są w bazie issuu.com, jak również mają swój profil w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej.
Ponadto należy zaznaczyć, że są indeksowane w międzynarodowych bazach naukowych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, IC Journals Master List.

Wydawca
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. (81) 537 53 82
E-mail: szn.sknp.umcs gmail.com

Kolegium redakcyjne

 • redaktor naczelny: dr Jarosław Kostrubiec
 • zastępca redaktora naczelnego: Dawid Kościołko
 • zastępca redaktora naczelnego: Mateusz Bałuka
 • sekretarz redakcji: Agata Lipińska
 • redakcja języka polskiego: Karolina Badurowicz, Tomasz Drab
 • redakcja języka angielskiego: Piotr Kobylski
 • redakcja języka niemieckiego: Ewelina Janas
 • redaktor statystyczny: dr Sławomir Pilipiec

Redaktorzy tematyczni

 • prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe: dr Tomasz Demendecki
 • prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karnoskarbowe: dr Jakub Kosowski
 • prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: dr Kamil Sikora
 • prawo konstytucyjne, ustrojowe prawo porównawcze, samorząd terytorialny: dr Bogusław Przywora
 • prawo Unii Europejskiej, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji: dr Jarosław Dudzik
 • teoria i filozofia prawa, prawa człowieka: dr hab. Bartosz Liżewski
 • historia państwa i prawa, historia administracji i myśli administracyjnej: dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.

Rada naukowa

Przewodniczący
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS, Opiekun SKNP UMCS)

Członkowie

 • prof. dr hab. Tatyana A. Antsupova (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarnego w Odessie)
 • dr Anton Demchuk (Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS)
 • prof. Wałerij Seredu (Pierwszy Prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych ds. Dydaktyki i Nauki)