DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

O przyznanie środków w ramach dotacji ubiegać się mogą młodzi naukowcy, którzy są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz studenci studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, którzy nie ukończyli 35 roku życia (zgłoszenie we wniosku o przyznanie dotacji).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków jest złożenie wniosku wraz z załącznikami.

Kryteria oceny wniosków:

 

Ocenie merytorycznej podlegać będą następujące elementy wniosku:

a) doniosłość podejmowanych badań i praktyczna możliwość wykorzystania wyników pracy badawczej;

b) dotychczasowy dorobek naukowy pracownika/doktoranta i jego osiągnięcia;

c) rozwój potencjału naukowo-badawczego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

W ramach obecnej edycji konkursu szczególnie preferowane będą projekty związane z przygotowaniem do druku i publikacją rozpraw doktorskich i monografii naukowych.

W ramach składanych projektów ze środków z dotacji celowej realizowanej na badania młodych naukowców i doktorantów mogą być realizowane wydatki na:

  1. wynagrodzenia w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań a ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce,

  2. koszty współpracy z zagranicą (wyjazdy osób korzystających z dotacji),

  3. finansowanie udziału w konferencji/wydarzeniu naukowym lub artystycznym (potwierdzone wygłoszeniem odczytu, referatu, wystąpieniem),

  4. finansowanie lub dofinansowanie druku publikacji naukowych,

  5. finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych (w tym wydawniczych),

  6. finansowanie usług kserograficznych zleconych poza UMCS (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni),

  7. zakup książek,

  8. zakup aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań badawczych, nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej,

  9. zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych.

 

Miejsce, sposób i termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie środków należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji do dnia 2 lipca 2014 roku.

Sposób wypełniania i przygotowania wniosku i załączników:

Wniosek o przyznanie środków i załączniki należy sporządzić komputerowo na formularzach pobranych ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

 

Wniosek wraz z załącznikami składa się w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zapisanej w 1 pliku na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna powinien mieć postać zeskanowanej papierowej (podpisanej) wersji wniosku. Plik elektroniczny należy zapisać w formacie PDF. Dokumenty do pobrania: