Stypednium doktoranckie projakościowe

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA – STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2016/2017 (za osiągnięcia z roku akademickiego 2015/2016)

KRYTERIUM

ZASADY PUNKTACJI

PUNKTY

1. Oceny z egzaminów objętych programem studiów (max 20 pkt)

1)      – 3,00-3,49

5

2)      – 3,50-3,99

10

3)      – 4,00-4,49

15

4)      – 4,50-5,00

20

2. Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta lub współprowadzonych (max. 10 punktów)

Ocena praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu

10

Uwaga: w przypadku prowadzenia zajęć w niepełnym wymiarze godzin punkty przydziela się proporcjonalnie do ilości zajęć prowadzonych w współprowadzonych (np. 50% prowadzonych i 50% współprowadzonych to 7,5 pkt)

3. Ocena postępów  w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej ( max 30 punktów)

Pozytywna ocena postępów w pracy naukowej (punkty wpisuje promotor)

5

Pozytywna ocena w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – punkty wpisuje komisja na podstawie pisemnej opinii promotora (załącznik nr 1)

10

Otwarcie przewodu doktorskiego

15

4. Publikacje (max. 30 punktów)

Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na listach „A”, „B” lub „C” MNiSzW – odpowiednio wg punktacji przypisanej czasopismu na liście

Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach polskich spoza list „A”, „B”, „C” (recenzowane)

1

Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach zagranicznych spoza list „A”, „B” lub „C” (recenzowane)

2

Recenzja zamieszczona w czasopismach naukowych – bez względu na przypisaną punktację czasopismu

1

Książka naukowa w języku kongresowym

25

Książka naukowa w języku polskim

20

Rozdział w książce naukowej w języku kongresowym (min. 20 tys. znaków)

5

Rozdział w książce naukowej w języku polskim (min. 20 tys. znaków)

4

Redakcja książki naukowej w języku kongresowym

5

Redakcja książki naukowej w języku polskim

4

5. Udział w konferencjach naukowych (max. 30 punktów)

Referat na konferencji zagranicznej

10

Referat na konferencji międzynarodowej

5

Referat na konferencji krajowej

4

Poster na konferencji zagranicznej

4

Poster na konferencji krajowej lub międzynarodowej

1

6. Udział w projektach, w tym grantach badawczych (max. 30 punktów)

Udział w projektach, grantach finansowanych ze środków UMCS

7

 

Udział w projektach, grantach finansowanych ze środków zewnętrznych

10

 

Złożenie wniosku o grant ze środków UMCS lub środków zewnętrznych

5

 

Uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego w drodze konkursu przez UMCS

20

 

Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkusru ze środków zewnętrznych

40

 

  • Każda forma działalności musi być udokumentowana (poświadczona przez osobę lub instytucję do tego uprawnioną).
  • W punkcie „Publikacje” należy podać pełny opis, bibliograficzny danej pozycji, w rozdziałach książek należy uwzględnić dokładną liczbę znaków ze spacjami. W przypadku publikacji, które zostały pozytywnie zrecenzowane i przyjęte do druku, należy dołączyć zaświadczenie od osoby lub instytucji uprawnionej potwierdzające ten fakt.
  • Brak pełnych danych bibliograficznych lub zaświadczenia będzie skutkował otrzymaniem 0 punktów za daną publikację.
  • Jeśli za publikacje wykazane przez doktoranta we wniosku przyznane zostały punkty, publikacje te nie mogą być wykazane w roku następnym bez względu na to czy doktorant otrzymał stypendium, czy tez nie otrzymał.
  • Wpisywać należy wyłącznie osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego bez względu na to, czy doktorant w roku poprzednim ubiegał się o przyznanie stypendium, czy też się nie ubiegał (§4, pkt. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów).
  • Doktorant jest zobowiązany dołączyć do wniosku opinię opiekuna naukowego/promotora (Załącznik nr 1)
  • Punkty za grant przyznany w drodze lpmkursu UMCS lub z środków zewnętrznych, doktorant może wykazać jednorazowo (w odniesieniu do roku, w którym grant został przyznany), niezależnie od czasu realizacji grantu.
  • Punkty za projekt finansowany w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, doktorant może wykazać jednorazowo – w odniesieniu do roku, w którym dotacja została przyznana.