Program Erasmus+

PROGRAM ERASMUS+         

REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja studentów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus KA131 Akcja 1 (Mobilność Edukacyjna). Studenci Wydziału Prawa i Administracji, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2023/24 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

L.p.

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek/ specjalizacja

adres internetowy

Liczba miejsc (stopień studiów)

Minimalny poziom znajomości jęz. obcego

okres studiów

1

UNIVERSITE  DE LORRAINE, Francja

PRAWO I ADMINISTR

www.univ-lorraine.fr                    

3 (I, II, III st.)

francuski B2/

wybrane przedmioty angielski B2

rok

2

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Belgia

PRAWO I ADMINISTR

www.kuleuven.ac.be

2 (I, II , III st)

angielski B2

rok

 

3

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Litwa

PRAWO

www.vu.lt

3 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B1

rok

4

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, Litwa

PRAWO

http://www.mruni.lt

2 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski, B2

sem.

5

UNIVERSITY NICCOLO' CUSANO ROMA, Włochy

PRAWO

http://www.unicusano.it

2 (I, II, III st.)

włoski B2 / wybrane przedmioty angielski, B2

sem.

6

SOFIISKI UNIVERSITET “SVETI KLIMENT OHRIDSKI”, Bułgaria

PRAWO

http://www.uni-sofia.bg

 

2 (II, III st.)

wybrane przed angielski B1–B2

sem.

7

MASARYK UNIVERSITY, Brno, Czechy

PRAWO

http://www.muni.cz 

 

2 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

8

UNIVERSITY OF SZEGED, Węgry

PRAWO

http://www.u-szeged.hu

3 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

9

NOVA UNIVERZA, EUROPEAN FACULTY OF LAW, Nova Gorica, Słowenia

PRAWO

https://epf.nova-uni.si/

 

 

4 na sem lub 2 na rok (I, II, III st.)

słoweński B1 lub  wybrane przedmioty angielski B1

sem.

Lub rok

10

UNIVERZA V MARIBORU, Słowenia

PRAWO

http://www.uni-mb.si

2  (I, II, III st.)

słoweński B1 lub  wybrane przedmioty angielski B2

sem.

11

UNIVERZITET U BEOGRADU, Serbia

PRAWO

http://www.bg.ac.rs/en/index.php

2  (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

12

UNIVERSIDADE DOS AÇORES, Portugalia

ADMINISTRACJA

http://www.uac.pt

 

2  (I, II, III st.)

portugalski B1

rok

13

EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER, Niemcy

PRAWO

www.euv-frankfurt-o.de

2 (I, II, III st.)

niemiecki B1- B2/ wybrane przedmioty angielski,B1/B2

sem.

14

UNIVERSITAET HANNOVER, Niemcy

PRAWO

http://www.uni-hannover.de

3 (I, II, III st.)

niemiecki B2/ wybrane przedmioty angielski B2,

rok

15

UNIVERSITY FOR PUBLIC ADMINISTRATION, Niemcy

PRAWO

http://www.fhoev.nrw.de/en/international/erasmus

2 (I st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

16.

UNIVERSIDAD DE JAEN, Hiszpania

PRAWO

http://www.ujaen.es

 

3 (I, II,  III st.)

hiszpański B1/ wybrane przedmioty angielski B1

rok

17

YEDITEPE UNIVERSITESI, Istanbuł, Turcja

ADMINISTR

I PRAWO

http://www.yeditepe.edu.tr

3 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B1

sem

18.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, Włochy

PRAWO

http://www.unige.it

3 (I, II st.)

włoski B1/ wybrane przedmioty angielski B2

rok

19.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY DI ROMA, Włochy

PRAWO

http://unilink.it/

 

4 (I, II st.)

włoski B2 angielski B2

(wybrane przedmioty)

sem.

20.

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA, Pilzno, Czechy 

PRAWO I ADMINISTR

http://www.zcu.cz

4 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B2

rok

21

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, Czechy

PRAWO

https://www.upol.cz/

4 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty  angielski B2

sem.

22.

UNIVERZITA MATEJA BELA, Banska Bystrica, Słowacja

PRAWO

http://www.umb.sk

2 (I, II st.)

słowacki B1 lub angielski B2 (wybrane przedmioty)

sem.

23.

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE, Słowacja

PRAWO

https://uniba.sk/

 

2 (I, II  st.)

wybrane przedmioty angielski B2

rok

24.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Węgry

PRAWO

https://www.elte.hu/

 

1 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

25

UNIVERSITY OF DEBRECEN, Węgry

PRAWO

http://www.unideb.hu/portal/

3 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

26

UNIVERSITY OF PECS, Węgry

PRAWO

http://www.pte.hu

2 (I, II  st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

UWAGA!!! Na zielono zaznaczone zostały uniwersytety, z którymi mamy już podpisane umowy w formie elektronicznej, co oznacza, że wyjazdy do tych uniwersytetów są pewne.

Na żółto zostały zaznaczone uniwersytety, z którymi umowy nie zostały jeszcze podpisane w formie elektronicznej. Czekamy na podpisy z uczelni zagranicznych. Dlatego wyjazdy do tych uniwersytetów nie są pewne.

Proszę zawsze wybierać jako pierwsze uniwersytety zaznaczone na zielono, a jako drugie (alternatywne) uniwersytety zaznaczone na żółto.

Każdy student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus KA131 Akcja 1 (Mobilność Edukacyjna) ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ 2021-2027 KA1 Mobilność Edukacyjna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zasadami finansowania i stawkami kwot wsparcia indywidualnego na wyjazdy studentów UMCS na studia za granicą (SMS) w ramach projektu 2022-1-PL01-KA131-HED-000052981 (www.umcs.pl  ð  zakładka: Student ð Wymiana międzynarodowa i krajowa  ð ERASMUS ð  Wyjazdy na studia częściowe).

Uczestnicy Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 550 euro na miesiąc studiów za granicą, w zależności od kraju docelowego.

Studenci o mniejszych szansach (otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności) mogą otrzymać dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc.

Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu włączenia na zasadach obowiązujących w programie Erasmus KA131 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna (dodatkowe dofinansowanie do rozliczenia rachunkami)

Warunki dla kandydatów:

  1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
  2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
  3. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
  4. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmusuprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub „kierunkowej”  Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1. list motywacyjny (skierowany do Wydziałowej/„kierunkowej” Komisji Kwalifikacyjnej, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
  2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów), wymagana minimalna średnia: 3,75
  3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.
  4. oświadczenie RODO.

 

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Dokumenty proszę składać do:

Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus + dr hab., prof. UMCS Joanny Bodio, pok. 307, w dniach: 13, 20, 27 marca 2023 (w godz. 11.10-12.40)

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się  w dniu  31 marca 2023 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 205

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ dr hab., prof. UMCS Joanna Bodio w dniach: 13, 20, 27 marca 2023 r., w godz. 11.10-12.40

UWAGA!!!  OBLIGATORYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO WYJAZDU ODBĘDZIE SIĘ ONLINE NA TEAMSIE (KOD DO ZESPOŁU: ERASMUS+  q32v9b2 ) WE WTOREK 21 MARCA 2023 R. O GODZ. 10:00

Kandydat powinien zapoznać się z procedurami aplikacyjnymi, terminami składania dokumentów oraz programem studiów zamieszczonymi na stronach internetowych uczelni zagranicznej do której planuje wyjazd.

Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach rekrutacji wydziałowej kandydat powinien niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

Lublin, 8.03.2023 r.