Program Erasmus+

Informacje dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS

(na kierunkach: prawo, prawno-biznesowy, prawno-menedżerski, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawno-administracyjny)

Podstawowe informacje o programiehttps://www.umcs.pl/pl/informacje-o-programie,4470.htm

Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+:

dr hab., prof. UMCS Joanna Bodio
e-mail: joanna.bodio@mail.umcs.pl
tel.: 81-537-53-33

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Biuro Programu Erasmus: http://www.umcs.pl/pl/biuro-programu-erasmus,7213.htm

Informacje ogólne:

Uprzejmie informuję, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Prawa i Administracji, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2021/2022 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

 

L.p.

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek/ specjalizacja

adres internetowy

Liczba miejsc (stopień studiów)

Minimalny poziom znajomości jęz. obcego

okres studiów

1.

UNIVERSITE  DE LORRAINE, Francja

PRAWO I ADMINISTR

www.univ-lorraine.fr                    

3 (I, II, III st.)

francuski B1

rok

2.

UNIVERSITE DE BOURGOGNE, DIJON, Francja

PRAWO

www.u-bourgogne.fr

3 (I, II, II st.)

francuski B2/ wybrane przedmioty angielski B2

sem.

3.

UNIVERSITE LUMIERE LYON II, Francja

PRAWO I ADMINISTR

http://www.univ-lyon2.fr

 

2 (I, II st.)

francuski B1

rok

4.

ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD, Niemcy

PRAWO

www.uni-greifswald.de

 

2 (I, II, III st.)

niemiecki B1

sem.

5.

EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT AN DER ODER, Niemcy

PRAWO

www.euv-frankfurt-o.de

2 (I, II, III st.)

niemiecki B1- B2/ wybrane przedmioty angielski,B2

sem.

6.

UNIVERSITAET HANNOVER, Niemcy

PRAWO

http://www.uni-hannover.de

3 (I, II, III st.)

niemiecki B2/ wybrane przedmioty angielski B2,

rok

7.

UNIVERSITY FOR PUBLIC ADMINISTRATION, Niemcy

PRAWO

http://www.fhoev.nrw.de/en/international/erasmus

2 (I st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

8.

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Belgia

PRAWO I ADMINISTR

www.kuleuven.ac.be

2 os./ rok

lub

4 os/sem

(I, II , III st)

angielski B1

rok

lub sem.

9.

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Litwa

PRAWO

www.vu.lt

3 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B1

rok

10.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, Litwa

PRAWO

http://www.mruni.lt

2 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski, B2

sem.

11.

UNIVERSIDAD DE JAEN, Hiszpania

PRAWO

http://www.ujaen.es

 

3 (I, II,  III st.)

hiszpański B1/ wybrane przedmioty angielski B1

rok

12.

YEDITEPE UNIVERSITESI, Istanbuł, Turcja

ADMINISTR

I PRAWO

http://www.yeditepe.edu.tr

3 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B1

sem

13.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA, Włochy

PRAWO

http://www.unige.it

3 (I, II st.)

włoski B1/ wybrane przedmioty angielski B2

rok

14.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY DI ROMA, Włochy

PRAWO

http://unilink.it/

 

4 (I, II st.)

włoski B2 angielski B2

(wybrane przedmioty)

sem.

15.

SOFIISKI UNIVERSITET “SVETI KLIMENT OHRIDSKI”, Bułgaria

PRAWO

http://www.uni-sofia.bg

 

2 (I, II st.)

wybrane przed angielski B1–B2

sem.

16.

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA, Pilzno, Czechy 

PRAWO I ADMINISTR

http://www.zcu.cz

4 (I, II, III st.)

angielski B2

rok

17.

MASARYK UNIVERSITY, Brno, Czechy

PRAWO

http://www.muni.cz 

 

2 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

18.

UNIVERZITA MATEJA BELA, Banska Bystrica, Słowacja

PRAWO

http://www.umb.sk

2 (I, II st.)

słowacki B1 lub angielski B2 (wybrane przedmioty)

sem.

19.

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE, Słowacja

PRAWO

https://uniba.sk/

 

2 (I, II, III st.)

wybrane przedmioty angielski B2

rok

20.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Węgry

PRAWO

https://www.elte.hu/

 

1 (I, II st.)

wybrane przedmioty angielski B2

sem.

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 500 lub 520 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy nabędą prawo do otrzymywania dodatku socjalnego według zasad obowiązujących na UMCS otrzymają całość wsparcia indywidualnego w PLN w podwyższonej wysokości z budżetu Programu PO WER, według stawek w zależności od kraju docelowego na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to będzie przysługiwać (dokładne stawki będą znane w terminie późniejszym).

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER. W takim przypadku całość dofinansowania będzie również pokrywana z Programu PO WER w PLN.

Warunki dla kandydatów:

  1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
  2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
  3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 3,75 za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
  4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
  5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej  oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1. list motywacyjny (skierowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
  2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
  3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.