Regulamin publikowania

Procedura recenzji

Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w „Studenckich Zeszytach Naukowych” podlega ocenie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

Dla Autorów