Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z zakresu ochrony środowiska w działalności gospodarczej.  
LINK
Lista osób przyjętych na szkolenie z zakresu ochrony środowiska w działalności rolnczej.
LINK

Deklaracja uczestnictwa
LINK

Oświadczenie uczestnika LINK
Lista słuchaczy studiów podyplomowych LINK
  1. Rekrutacja szkolenia LINK
  2. Formularz zgłoszeniowy (moduł rolniczy) LINK
  3. Formularz zgłoszeniowy (moduł przedsiębiorczy) LINK

 

Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy, uzupełniony i podpisany LINK;

2) Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

3) Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;

4) Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

 W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń.

 Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: od 1 lutego do 25 marca 2015 r. w Biurze Projektu, pok. 214 (II p.) w budynku Wydziału Prawa i Administracji, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin. 

 Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015 r.

 Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat).

 Liczba słuchaczy: 60 osób

 Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminu końcowego przewidzianego w programie studiów.

 

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.