Procedura recenzowania

  • Każdy przesłany tekst, bez względu na jego charakter, poddawany jest wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję. Po uzyskaniu akceptacji artykuły naukowe, a także materiały i źródła kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS, Rady Naukowej „Podróżnika Historycznego” oraz jednostki, przy której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu.
  • Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora, a profil ich badań w najbardziej możliwy sposób związany jest z problematyką kierowanego do nich tekstu.
  • Wszystkie artykuły recenzowane są z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów. Artykuł otrzymuje numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej.
  • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu. Recenzje są archiwizowane przez Redakcję w wersji elektronicznej i/lub papierowej
  • Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.
  • Autorzy otrzymują do wiadomości recenzję swojego materiału.
  • W przypadku ewentualnych zastrzeżeń recenzenta odnośnie do artykułów przekazanych do zrecenzowania Redakcja przejmuje obowiązek pośrednictwa pomiędzy nim a autorami, umożliwiając ustosunkowanie się do wniesionych uwag.
  • Autor zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w swoim tekście zgodnie z sugestiami recenzenta – chyba że w przekonujący sposób wykaże, że zmiany nie są uzasadnione. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu należy do Redakcji.