Komisja do spraw zatrudniania nauczycieli akademickich

6 stycznia 2022 roku Dyrektor IH UMCS, działając na podstawie § 80 pkt. 1. Statutu UMCS oraz § 3 Zarządzenia 64/2019 Rektora UMCS w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich powołał nową komisję do spraw zatrudniania nauczycieli akademickich w IH UMCS na kolejną dwuletnią kadencję (2022-2024). W jej skład weszli:

  • prof. dr hab. Dariusz Kupisz - przewodniczący
  • dr hab. Ewa Solska
  • dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS
  • dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
  • dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. UMCS
  • dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS
  • dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS
  • dr hab. Dariusz Szewczuk

Więcej informacji na temat tego gremium (trybu jego powoływania oraz kompetencji) znaleźć można w § 79, 80, 83 pkt. 1-6 Statutu UMCS.