Komisja do spraw zatrudniania nauczycieli akademickich

10 stycznia 2020 roku Dyrektor IH UMCS, działając na podstawie § 80 pkt. 1. Statutu UMCS oraz § 3 Zarządzenia 64/2019 Rektora UMCS w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich powołał komisję do spraw zatrudniania nauczycieli akademickich w IH UMCS. W jej skład weszli:

  • dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS - przewodniczący
  • prof. dr hab. Grzegorz Jawor
  • dr hab. Piotr Bednarz
  • prof. dr hab. Janusz Wrona
  • prof. dr hab. Robert Litwiński
  • prof. dr hab. Janusz Łosowski
  • dr hab. Piotr Witek

Więcej informacji na temat tego gremium (trybu jego powoływania oraz kompetencji) znaleźć można w § 79, 80, 83 pkt. 1-6 Statutu UMCS. 

***

Komunikat

W dniach 13 i 15 stycznia 2020 r. odbyły się posiedzenia powołanej przez dyrektora Instytutu Historii UMCS, dr. hab., prof. uczelni Dariusza Słapka, Komisji do Spraw Zatrudniania Nauczycieli Akademickich (dalej zwana – Komisją). W ich trakcie pozytywnie zaopiniowano cztery wnioski pracowników Instytutu Historii UMCS ubiegających się o stanowisko profesora uczelni. Wnioski następnie zostały przekazane do dalszego procedowania stosownym strukturom uniwersyteckim.

Komisja podjęła ponadto decyzję o przyjęciu czytelnego kryterium, które będzie uwzględniane przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków o stanowisko profesora uczelni. Osoby starające się o to stanowisko zostały zobowiązane do wykazania się w stosownym dokumencie opublikowaniem artykułu za co najmniej 40 punktów lub autorskiej monografii w okresie poprzedzającym zwołanie Komisji.

W myśl par. 77 Statutu UMCS osoba zainteresowana uzyskaniem m.in. stanowiska profesora uczelni może być na nim zatrudniona z dniem 1 lutego albo z dniem 1 października, po zasięgnięciu opinii Senatu UMCS.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Komisji, umieszczonej na stronie Instytutu Historii, został opublikowany formularz obowiązujący w procedurze wnioskowania o stanowisko profesora uczelni, zatytułowany Charakterystyka osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kandydata na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Przewodniczący Komisji

dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. uczelni