O studiach

Studia podyplomowe „Prawne instrumenty ochrony środowiska” są współfinansowane ze środków finansowych przyznanych Wydziałowi Prawa i Administracji przez Zarząd FRSE w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni (nr projektu: FSS/2014/HEI/W/0033; kwota dofinansowania FSS: 209 078,10 PLN). Projekt studiów został opracowany przez zespół w składzie: dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw., dr Emil Kruk, dr Grzegorz Lubeńczuk, dr Hanna Spasowska-Czarny, we współpracy z Pracownicami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS.

 Okres realizacji studiów podyplomowych:

od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2016 r.

 Cel uruchomienia studiów podyplomowych:

 W odpowiedzi na potrzeby wynikające z szybkiego rozwoju regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie uruchomiona została pilotażowa edycja studiów podyplomowych „Prawne instrumenty ochrony środowiska”.

 Adresatami studiów są urzędnicy administracji publicznej, przedsiębiorcy i rolnicy. Wobec pojawiających się w praktyce zawodowej słuchaczy problemów, związanych ze stosowaniem norm krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, zauważalny jest brak możliwości zapewnienia w tej materii odpowiedniego wsparcia. Możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w omawianym obszarze są bardzo ograniczone.

 Programy studiów i szkoleń kierowanych do urzędników, przedsiębiorców i rolników były do tej pory niedostosowane do dynamiki i wielopłaszczyznowego charakteru zmian zachodzących w prawie ochrony środowiska. Uruchomienie innowacyjnego 180-godzinnego programu studiów podyplomowych, opartego na specjalistycznych modułach, pozwalających skoncentrować się na treściach stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania, umożliwi zdobycie szczegółowej wiedzy i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy na zajmowanych stanowiskach lub w ramach wykonywanej działalności.

 Realizacja projektu wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej kierowanej do administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników, tworząc podstawę dla szerszej współpracy wszystkich uczestniczących w projekcie instytucji w obszarze ochrony środowiska.

 Założenia programowe:

 Szczegółowy program studiów został opracowany przez grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli kadry dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji i praktyków- przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie i Lubelskiej Izby Rolniczej.

 Konstrukcja merytoryczna studiów opiera się na trzech modułach: pierwszym-podstawowym i dwóch specjalizacyjnych:

  1.  Administracja ochrony środowiska (90h)
  2.  Ochrona środowiska w działalności gospodarczej (45h)
  3.  Ochrona środowiska w działalności rolniczej (45h)

Docelową grupę słuchaczy tworzą osoby zatrudnione lub aplikujące do pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, osoby prowadzące lub planujące podjąć działalność gospodarczą, osoby prowadzące lub planujące prowadzenie gospodarstwa rolniczego.

 Program przewiduje przyjęcie 60 słuchaczy, którzy zrealizują cały, 180-godzinny program. Do zajęć specjalizacyjnych (moduł 2 i 3), które będą prowadzone w formie wykładowej, w drugim semestrze zostaną dołączone, po jednej grupie do modułu (łącznie 60 osób, po 30 do modułu), osoby zainteresowane uczestnictwem w wyspecjalizowanych szkoleniach z zakresu prawa ochrony środowiska.

Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych „PRAWNE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA” LINK

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznychz zakresy prawa ochrony środowiska LINK

Szczegółowy plan zajęć obejrzyj tu:   LINK

Harmonogram zjazdów obejrzyj tu:   LINK

Harmonogram zjazdów II semestr obejrzyj tu:   LINK

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.