O projekcie

Projekt pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” współfinansowanym jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

Okres realizacji projektu:

od 15 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

 

Cel główny: 

Umocnienie współpracy WPiA UMCS z pracodawcami w zakresie lepszego przygotowania 100 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do wejścia na rynek pracy do IX 2015 r.

 

Cele szczegółowe projektu:

1)    Zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację praktycznych programów kształcenia na rzecz 100 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo poprzez współtworzenie programów szkoleń i staży do IX 2015 r.

2)    Podniesienie umiejętności interpersonalnych minimum 80 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo z zakresu negocjacji, komunikatywności, walki ze stresem i pracy w grupie do IV 2015 r. zgodnie z oczekiwaniami pracodawców poprzez udział w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych i przedsiębiorczości.

 3)    Zwiększenie wiedzy specjalistycznej minimum 80 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo z zakresu wybranej tematyki prawnej do V 2015 r. zgodnie z określonymi przez pracodawców preferencjami poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu (warsztatach) z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub prawa autorskiego.

 4)    Zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim prawniczym przez minimum 80 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do VIII 2015 r. poprzez udział w specjalistycznym kursie języka angielskiego (przygotowanie do egzaminu TOLES).

 5)    Nabycie doświadczenia zawodowego przez 50 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Prawo do IX 2015 r. poprzez udział w płatnym stażu (160 godzin) w instytucji współpracującej z WPiA przy realizacji projektu.

 

„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego